CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Ngành Giáo dục Chính trị

Cập nhật: 27/05/2019 icon

Trong xã hội hiện đại, Giáo dục chính trị là ngành học rất được ưa chuộng vì nó cung cấp cho bạn hệ thống tri thức cơ bản, nền tảng về các vấn đề chính trị, xã hội của đất nước. Ngoài ra, ngành học này còn cung cấp cho sinh viên những kỹ năng giải quyết các vấn đề gặp phải trong sự vận động phức tạp của đời sống xã hội. Để hiểu rõ hơn về ngành Giáo dục Chính trị, các bạn hãy đọc bài viết dưới đây nhé!

1. Tìm hiểu ngành Giáo dục Chính trị

 • Chính trị là toàn bộ những hoạt động có liên quan đến các mối quan hệ giai cấp, dân tộc, quốc gia và các tầng lớp xã hội, mà cốt lõi là vấn đề giành chính quyền, duy trì và sử dụng quyền lực nhà nước, xác định hình thức tổ chức, nhiệm vụ nội dung hoạt động của Nhà nước.
 • Giáo dục Chính trị (tiếng Anh là Political Education) là bộ phận của khoa học chính trị, bộ phận công tác tư tưởng của Đảng, có nội dung chủ yếu là giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng nhằm hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, bản lĩnh chính trị, niềm tin và năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của đất nước.
 • Chương trình đào tạo cử nhân khoa học ngành Giáo dục chính trị giảng dạy tốt môn Giáo dục Công dân ở các trường Trung học phổ thông, có thể trở thành giảng viên các môn khoa học Mác – Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học, cao đẳng, các trường chính trị ở địa phương, giáo viên chính trị ở các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, cán bộ trong các lĩnh vực chính trị - xã hội.

2. Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Chính trị

Để biết được ngành Giáo dục Chính trị học những môn gì, các hãy tham khảo khung chương trình đào tạo trong bảng dưới đây.

Khối kiến thức chung

(Tự chọn 1 trong 3 môn ngoại ngữ)

1

Giáo dục quốc phòng 15
Giáo dục kỹ năng sống

2

Triết học Mác - Lênin 16
Kỹ năng giao tiếp

3

Tiếng Anh 1 17
Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

Tiếng Pháp 1 18 Tiếng Anh 3

5

Tiếng Nga 1 19 Tiếng Pháp 3

6

Giáo dục thể chất 1 20 Tiếng Nga 3

7

Kinh tế chính trị Mác - Lênin 21 Giáo dục học

8

Tiếng Anh 2 22
Giáo dục thể chất 3

9

Tiếng Pháp 2 23
Tư tưởng Hồ Chí Minh

10

Tiếng Nga 2 24
Giáo dục thể chất 4
11

Tin học đại cương

25
Thực tập sư phạm 1
12

Tâm lý học

26
Tiếng Nga chuyên ngành
13

Giáo dục thể chất 2

27
Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục
14

Âm nhạc

28
Thực tập sư phạm 2

Khối kiến thức chuyên ngành

1

Lịch sử thế giới 45
Tác phẩm kinh điển Kinh tế chính trị học

2

Lịch sử Việt Nam 46
Kinh tế học vĩ mô

3

Lịch sử Triết học phương Đông (Trung Quốc, Ấn Độ) cổ, trung đại 47
Kinh tế học vi mô

4

Lịch sử Triết học phương Tây từ cổ đại đến cổ điển Đức 48
Kinh tế học quốc tế

5

Kinh tế học đại cương 49
Kinh tế học công cộng

6

Logic học 50
Kinh tế học phát triển

7

Xã hội học 51 Thống kê kinh tế

8

Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ 52
Chuyên đề kinh tế chính trị học

9

Lịch sử Triết học Mác - Lênin và triết học phương Tây hiện đại 53
Phương pháp giảng dạy Kinh tế chính trị học

10

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 54
Tác phẩm kinh điển CNXHKH 1

11

Pháp luật học 55
Chuyên đề CNXHKH 1

12

Đạo đức học và giáo dục đạo đức 56
Chuyên đề CNXHKH 2

13

Tôn giáo học 57
Chuyên đề CNXHKH 3

14

Kinh tế học dân số 58
Chuyên đề CNXHKH 4

15

Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa 59
Chuyên đề CNXHKH 5

16

Lịch sử kinh tế quốc dân 60
Chuyên đề CNXHKH 6

17

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 61
Phương pháp giảng dạy CNXHKH

18

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 62
Tác phẩm kinh điển CNXHKH 2

19

Văn hóa học 63
Tác phẩm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng Đảng

20

Chính trị học 64
Tác phẩm của Hồ Chí Minh

21

Gia đình học và giáo dục gia đình 65
Tác phẩm của các lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam

22

Hiến pháp và định chế chính trị 66
Chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1

23

Lý luận chung về phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân 67
Chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2

24

Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT 68
Phương pháp giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

25

Tác phẩm kinh điển của Mác, Ăngghen, Lênin 69
Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh 1

26

Lịch sử tư tưởng Việt Nam 70
Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh 2

27

Những vấn đề của thời đại ngày nay 71
Phương pháp giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh

28

Tiếng Anh chuyên ngành GDCT 72
Thực tế chuyên môn ngành GDCT

29

Tiếng Pháp chuyên ngành GDCT 73
Các phương pháp nhận thức khoa học

30

Tiếng Nga chuyên ngành GDCT 74 Lịch sử Mỹ học

31

Lịch sử các học thuyết kinh tế 75
Triết học Ai cập - Lưỡng Hà

32

CNDVBC và CNDVLS - Những vấn đề lý luận và thực tiễn 76
Dạy học, kiểm tra và đánh giá môn GDCD theo chuẩn kiến thức, kỹ năng

33

Kinh tế chính trị học - Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay 77
Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế trong thời kỳ quá độ

34

Chủ nghĩa xã hội hiện thực 78
Giáo dục môi trường

35

Thực tập sư phạm 1 79 Quản lý kinh tế

36

Tác phẩm Kinh điển Triết học 80
Chuyên đề về giới và bình đẳng giới

37

Triết học trong các Khoa học tự nhiên 81
Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

38

Triết học trong các Khoa học xã hội và nhân văn 82
Thể chế chính trị thế giới đương đại

39

Lịch sử phép biện chứng 83
Chủ trương của Đảng giải quyết tốt các vấn đề văn hóa, xã hội và con người

40

Logic học biện chứng 84
Đảng với việc xây dựng hậu phương trong chiến tranh cách mạng

41

Triết học về môi trường và con người 85
Tư tưởng Hồ chí minh - di sản thời đại

42

Chuyên đề Triết học 1 86
Thực tập sư phạm 2

43

Chuyên đề Triết học 2 87
Khoá luận tốt nghiệp

44

Phương pháp giảng dạy Triết học    

Theo Đại học Sư phạm Hà Nội

3. Các khối thi vào ngành Giáo dục Chính trị

- Mã Ngành: 7140205

- Các tổ hợp môn xét tuyển vào ngành Giáo dục Chính trị:

 • C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
 • C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
 • C14: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân
 • D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • D02: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Nga
 • D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng

Ngành Giáo dục Chính trị  là ngành học đang được nhiều bạn trẻ quan tâm

4. Điểm chuẩn ngành Giáo dục Chính trị

Các bạn có thể tham khảo mức điểm chuẩn của các trường đại học đào tạo ngành Giáo dục Chính trị những năm gần đây. Trong năm 2018, mức điểm chuẩn của ngành này từ 17 - 25 điểm tùy theo các khối thi xét theo kết quả thi THPT Quốc gia.

5. Các trường đào tạo ngành Giáo dục Chính trị

Nếu muốn theo học ngành Giáo dục Chính trị, các bạn hãy đăng ký xét tuyển vào những trường đại học sau:

- Khu vực miền Bắc:

- Khu vực miền Trung:

- Khu vực miền Nam:

6. Cơ hội việc làm ngành Giáo dục Chính trị 

Cơ hội nghề nghiệp ngành Giáo dục Chính trị rất rộng mở, sau khi tốt nghiệp, sinh viên theo học ngành này có thể làm việc tại các vị trí sau:

 • Giảng dạy môn Giáo dục công dân, môn Kinh tế và Pháp luật tại các trường THCS và THPT;
 • Giảng dạy môn Giáo dục chính trị tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, trường dạy nghề;
 • Giảng dạy các môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam tại các trường đại học, cao đẳng;
 • Giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở các Trung tâm bồi dưỡng chính trị (quận, huyện) và các trường Chính trị (tỉnh, thành phố);
 • Làm công tác nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu về triết học, khoa học chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục;
 • Làm chuyên viên trong các cơ quan nhà nước (sở nội vụ, sở ngoại vụ, phòng, sở giáo dục…), các tổ chức Đảng, đoàn thể thuộc hệ thống chính trị các cấp, tại các trường học…
 • Làm công tác tư vấn, tham mưu trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế – xã hội;
 • Làm phóng viên, biên tập viên bình luận thời sự, chính trị tại các báo, đài trung ương và địa phương;
Học ngành Giáo dục Chính trị ra trường làm gì?

7. Mức lương ngành Giáo dục Chính trị

Mức lương của những người làm việc liên quan đến ngành Giáo dục Chính trị vô cùng đa dạng, tùy vào vị trí công việc, đơn vị công tác, kinh nghiệm và năng lực bản thân mà sẽ có các mức lương khác nhau.

8. Những tố chất cần có của ngành Giáo dục Chính trị 

Để học tập và thành công trong ngành Giáo dục Chính trị thì bạn cần hội tụ đủ các tố chất sau:

 • Tinh tế và nhạy bén về chính trị;
 • Tư duy độc lập, sáng tạo;
 • Bản lĩnh chính trị vững vàng;
 • Khả năng thuyết trình và trình bày vấn đề;
 • Có khả năng nghiên cứu, tìm tòi;
 • Khả năng phân tích, bình luận.

Ngành Giáo dục Chính trị là một ngành học thú vị, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ hiện nay. Thêm vào đó, việc làm của ngành Giáo dục Chính trị rất đa dạng, có nhiều cơ hội phát triển và đảm nhận được nhiều vị trí công việc khác nhau. Nếu bạn còn băn khoăn chưa biết chọn cho mình một ngành học nào phù hợp thì ngành Giáo dục Chính trị là một ngành học đáng để bạn cân nhắc đó.

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. 

Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.

Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.

 
Hợp tác truyền thông
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật