CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hoá học mã đề 213 (Có đáp án)

Cập nhật: 16/04/2020 icon

Dưới đây Tuyển sinh số sẽ chia sẻ đến các bạn đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hoá Học mã đề 213 có đáp án kèm theo. Hy vọng sẽ là những kiến thức giúp các em chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hoá học mã đề 213 

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: 
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
* Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41. Phương pháp điều chế kim loại kiềm là

A. nhiệt luyện.        
B. thủy luyện.
C. điện phân nóng chảy.    
D. điện phân dung dịch.

Câu 42. Trong chiến tranh Việt Nam, Mĩ đã rải xuống các cánh rừng Việt Nam một loại hóa chất cực độc phá hủy môi trường và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người, đó là chất độc màu da cam. Chất độc này còn được gọi là

A. đioxin.    
B. 3-MCPD.    
C. nicotin.    
D. TNT.

Câu 43. Phân đạm ure có công thức hóa học là

A. (NH4)2CO(NH4)2CO.    
B. (NH4)2CO3(NH4)2CO3.    
C. (NH2)2CO3(NH2)2CO3.    
D. (NH2)2CO(NH2)2CO.

Câu 44. Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3AlCl3. Hiện tượng xảy ra là

A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.
B. có kết tủa keo trắng, lượng kết tủa tăng đến cực đại.
C. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên.
D. không có kết tủa, có khí bay lên.

Câu 45. Một mẫu nước có chứa các ion Ca2+,Mg2+,HCO3,Cl,SO24Ca2+,Mg2+,HCO3−,Cl−,SO42−. Chất được dùng để làm mềm mẫu nước trên là
A. HClHCl.    
B. Na2CO3Na2CO3.    
C. H2SO4H2SO4.    
D. NaHCO3NaHCO3.

Câu 46. Chất phản ứng được với tất cả các chất trong dãy Na,Cu(OH)2Na,Cu(OH)2 và AgNO3/NH3AgNO3/NH3 là

A. glixerol.    
B. saccarozơ.    
C. etilenglicol.    
D. glucozơ.

Câu 47. Một lượng lớn nước thải công nghiệp chưa qua xử lí đổ trực tiếp ra sông suối là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực trên đất nước ta. Để xử lí sơ bộ mẫu nước thải chứa các ion Pb2+,Fe3+Pb2+,Fe3+,Cu2+,Hg2+Cu2+,Hg2+,... người ta có thể dùng

A. H2SO4H2SO4.    
B. etanol.    
C. Ca(OH)2Ca(OH)2.    
D. đimetyl ete.

Câu 48. Trong các chất sau: etan, propen, benzen, glyxin, stiren. Chất có phản ứng trùng hợp để tạo ra được polime là

A. propen, benzen.        
B. stiren, propen.
C. stiren, glyxin.        
D. propen, benzen, glyxin, stiren.

Câu 49. Trong phản ứng: Fe+Cu2+Fe2++CuFe+Cu2+→Fe2++Cu. Chất bị oxi hóa là

A. Fe.Fe.   
B. Fe2+Fe2+.     
C. Cu2+Cu2+.     
D. CuCu 

Câu 50. Công thức tổng quát của hiđrocacbon X bất kì có dạng CnH2n+22kCnH2n+2−2k

A. X là anken hoặc xicloankan.    
B. X là ankin hoặc ankađien.
C. X là ankan.    
D. X là aren.

Câu 51. Thủy phân este C2H5COOCH=CH2C2H5COOCH=CH2 trong môi trường axit thu được

A. C2H5COOH,CH2=CHOHC2H5COOH,CH2=CH−OH.    
B. C2H5COOH,HCHOC2H5COOH,HCHO.
C. C2H5COOH,CH3CH2OHC2H5COOH,CH3CH2OH.    
D. C2H5COOH,CH3CHOC2H5COOH,CH3CHO.

Câu 52. Saccarozơ có công thức phân tử là
A. C6H10O8C6H10O8.
B. C6H12O8.C6H12O8.    
C. (C6H10O5)8(C6H10O5)8
D. C12H22O11C12H22O11.

Câu 53. Phản ứng nào sau đây không đúng?
A. 3Fe+2O2toFe3O43Fe+2O2→toFe3O4.     
B. 2Fe+3Cl2to2FeCl32Fe+3Cl2→to2FeCl3
C. 2Fe+3I2to2FeI32Fe+3I2→to2FeI3..        
D. Fe+StoFeSFe+S→toFeS

Câu 54. Số đipeptit có thể tạo thành từ phân tử glyxin và phân tử alanin là
A. 4.    
B. 5.    
C. 2.    
D. 3.

Câu 55. Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là H++OHH2OH++OH−→H2O?

A.  Ba(OH)2+H2SO4BaSO4+2H2OBa(OH)2+H2SO4→BaSO4+2H2O
B. Ca(OH)2+2HClCaCl2+2H2OCa(OH)2+2HCl→CaCl2+2H2O
C. CH3COOH+NaOHCH3COONa+H2OCH3COOH+NaOH→CH3COONa+H2O
D. Mg(OH)2+2HClMgCl2+2H2OMg(OH)2+2HCl→MgCl2+2H2O

Câu 56. Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng?

A. Fe+Fe3+Fe+Fe3+    
B.Ni+Mg2+Ni+Mg2+ 
C. Ag++Fe2+Ag++Fe2+     
D. Cu+Ag+Cu+Ag+

Câu 57. Cho các chất: axit propionic (X); axit axetic (Y); ancol etylic (Z) và metyl axetat (T). Đây gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là

A. Z, T, Y, X.    
B. T, X, Y, Z.    
C. Y, T, X, Z.    
D. T, Z, Y, X.

Câu 58. Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl axetat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2Ca(OH)2 dư. Sau phản ứng thu được 18 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2Ca(OH)2 ban đầu đã thay đổi như thế nào?

A. Tăng 2,70 gam.    
B. Giảm 7,38 gam.    
C. Tăng 7,92 gam.    
D. Giảm 7,74 gam.

Câu 59. Phích đựng nước lâu ngày sẽ thấy hiện tượng xung quanh thành ruột phích có một lớp cặn bám vào. Chất có thể dùng làm sạch được chất cặn đó là
A. NaCl.NaCl.
B. NH3NH3.    
C. NaOHNaOH.    
D. CH3COOHCH3COOH.

Câu 60. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Cho Zn vào dung dịch FeCl3FeCl3 dư.
(2) Dẫn khí H2H2 dư qua bột CuO nung nóng.
(3) Nhiệt phân AgNO3AgNO3.
(4) Đốt HgS trong không khí.
(5) Cho Na vào dung dịch CuSO4CuSO4 dư.
(6) Điện phân dung dịch CuSO4CuSO4điện cực trơ.
Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là
A. 4.    
B. 5.    
C. 3.    
D. 2.

Câu 61. Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4CuSO4, sau một thời gian khối lượng dung dịch giảm 1,6 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu (giả sử toàn bộ kim loại sinh ra bám trên thanh Fe). Khối lượng Cu đã tạo thành là

A. 5,6 gam.    
B. 6,4 gam.    
C. 11,2 gam.    
D. 12,8 gam.

Câu 62. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Natri cacbonat là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh.
B. Ở nhiệt độ thường, tất cả các kim loại kiềm thổ đều tác dụng được với nước.
C. Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do có màng oxit Al2O3Al2O3 bền bảo vệ.
D. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, nhiệt độ nóng chảy của kim loại kiềm giảm dần.

Câu 63. Amino axit X no, mạch hở, có công thức CnHmO2CnHmO2N. Biểu thức liên hệ giữa m và n là

A. m = 2n.     
B. m = 2n + 3.     
C. m = 2n + 1.     
D. m = 2n + 2. 

Câu 64. Cho dung dịch Ba(HCO3)2Ba(HCO3)2 lần lượt tác dụng với dung dịch sau: 

NaOH,NaHSO4NaOH,NaHSO4HCl,KHCO3HCl,KHCO3K2CO3,H2SO4K2CO3,H2SO4. Số trường hợp xảy ra phản ứng và số trường hợp có kết tủa là

A. 5 và 4.
B. 5 và 2.    
C. 6 và 5.    
D. 4 và 4.

Câu 65. Lập dụng cụ như hình vẽ thì có thể dùng để thu được sản phẩm của thí nghiệm nào trong số ba thí nghiệm sau:

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa có đáp án mã đề 213 câu 65

(1) Điều chế CH3COOC2H5CH3COOC2H5 từ ancol etylic và axit axetic.
(2) Điều chế CH3COOHCH3COOH từ CH3COONaCH3COONa và H2SO4H2SO4.
(3) Điều chế but-2-en từ butan-2-ol.

A. chỉ có (2).    
B. chỉ có (1).    
C. (1) và (2).    
D. (1) và (3).

Câu 66. Cho các chất hữu cơ X, Y, Z, T, E thỏa mãn các phản ứng hóa học sau:

X+NaOHX+NaOH→ C6H5ONa+Y+CH3CHO+H2OC6H5ONa+Y+CH3CHO+H2O    (1)
Y+NaOHY+NaOH→ T+Na2CO3T+Na2CO3         (2)
CH3CHO+AgNO3+NH3+H2OCH3CHO+AgNO3+NH3+H2O→ Z+Z+…     (3)
Z+NaOHE+Z+NaOH→E+…            (4)
E+NaOHT+Na2CO3E+NaOH→T+Na2CO3          (5)
Cho biết khí cân bằng tỉ lệ mol giữa Y và NaOH trong (2) là 1 : 2. Công thức phân tử của X là

A. C11H12O4.C11H12O4.    
B. C12H10O6.C12H10O6.    
C. C12H20O6.C12H20O6.    
D. C11H10O4.C11H10O4.

Câu 67. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X (CH4,C2H4,C3H4,C4H4)(CH4,C2H4,C3H4,C4H4) có tỉ khối hơi so với H2H2 bằng 17. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy thu được vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2Ca(OH)2 dư thì khối lượng bình Ca(OH)2Ca(OH)2 sau phản ứng tăng lên

A. 11 gam.
B. 14,6 gam.
C. 8,8 gam.
D. 3,6 gam.

Câu 68. Cho các polime sau: (1) poli(metyl matacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli (etylen-terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat). Số polime có thể là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là

A. 3.    
B. 5.    
C. 2.    
D. 4.

Câu 69. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
X Dung dịch I2I2 Có màu xanh tím
Y Cu(OH)2Cu(OH)2 trong môi trường kiềm Có màu tím
Z Dung dịch AgN{O_3} trong N{H_3} dư, đun nóng Kết tủa Ag trắng sáng
T Nước {{Br}_2} Kết tủa trắng

Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là

A. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, anilin, glucozơ.
B. Hồ tinh bột, anilin, lòng trắng trứng, glucozơ.
C. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, glucozơ, anilin.
D. Lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glucozơ, anilin.

Câu 70. Hòa tan hoàn toàn một lượng Ba vào dung dịch chứa a mol HCl thu được dung dịch X và a mol H2H2. Trong các chất sau:Na2SO4,Na2CO3Na2SO4,Na2CO3Al,Al2O3,AlCl3Al,Al2O3,AlCl3Mg,NaOH,NaHCO3Mg,NaOH,NaHCO3; số chất tác dụng được với dung dịch X là

A. 7.    
B. 6.    
C. 4.    
D. 5.

Câu 71. Amino axit thiên nhiên X trong phân tử có một nhóm NH2–NH2 và một nhóm –COOH. Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là

A. H2N[CH2]2COOH.H2N−[CH2]2−COOH.        
B. H2NCH2COOH.H2N−CH2−COOH.
C. H2N[CH2]3COOH.H2N−[CH2]3−COOH.        
D. H2NCH(CH3)COOH.H2N−CH(CH3)−COOH.

Câu 72. Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng 75%, khối lượng glucozơ thu được là

A. 250 gam.    
B. 300 gam.    
C. 270 gam.    
D. 360 gam.

Câu 73. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na,Na2O,NaOHNa,Na2O,NaOH và Na2CO3Na2CO3 trong dung dịch axit H2SO4H2SO4 40% (vừa đủ) thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí có tỷ khối đối với H2H2 bằng 16,75 và dung dịch Y có nồng độ 51,449%. Cô cạn Y thu được 170,4 gam muối. Giá trị của m là

A. 23,8.
B. 50,6.    
C. 50,4.    
D. 37,2.

Câu 74. Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đimetyl oxalat, glixerol triaxetat và phenyl axetat. Thủy phân hoàn toàn 47,3 gam X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam hỗn hợp muối và 15,6 gam hỗn hợp Y gồm các ancol. Cho Y tác dụng với Na dư, thu được 5,6 lít khí H2H2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 47,3 gam X bằng oxi, thu được 92,4 gam CO2CO2 và 26,1 gam H2OH2O. Giá trị của m là

A. 54,3.
B. 58,2.    
C. 57,9.    
D. 52,5.    

Câu 75. Cho X, Y, Z là ba peptit đều mạch hở và MX>MY>MZMX>MY>MZ. Đốt cháy hoàn toàn a mol mỗi peptit X, Y hoặc Z đều thu được số mol CO2CO2 nhiều hơn số mol H2OH2O là a mol. Mặt khác, nếu đun nóng 69,8 gam hỗn hợp E (chứa X, Y và 0,16 mol Z, số mol của X nhỏ hơn số mol của Y) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối của alanin và valin có tổng khối lượng 101,04 gam. Phần trăm khối lượng của X có trong hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 10%.    
B. 95%.    
C. 54%.    
D. 12%.

Câu 76. Cho 80,0 gam muối CuSO4.5H2OCuSO4.5H2O vào dung dịch chứa NaCl thu được dung dịch X. Tiến hành điện phản ứng dung dịch X bằng điện cực trơ với cường độ dòng điện I = 9,65A tới khi khối lượng dung dịch giảm 22,8 gam thì dừng điện phân. Nhúng thanh Mg vào dung dịch sau điện phân đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lấy thanh Mg ra, làm khô thấy khối lượng thanh không đổi so với trước phản ứng. Thời gian điện phân là

A. 4600 giây.    
B. 4800 giây.    
C. 4400 giây.    
D. 4200 giây.

Câu 77. X, Y, Z là ba axit cacboxylic đơn chứcc cùng dãy đồng đẳng (MX<MY<MZMX<MY<MZ), T là este tạo bởi X, Y, Z với một ancol no, ba chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 26,6 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T (trong đó Y và Z có cùng số mol) bằng lượng khí O2O2 vừa đủ, thu được 2,24 lít CO2CO2(đktc) và 16,2 gam H2OH2O. Đun nóng 26,6 gam M với lượng dư dung dịch AgNO3.NH3AgNO3.NH3 đến khi xảy ra hoàn toàn, thu được 21,6 gam Ag. Mặt khác, cho 13,3 gam hỗn hợp M phản ứng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M và đun nóng, thu được dung dịch G. Cô cạn dung dịch G thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 33.    
B. 25.    
C. 38.    
D. 30.

Câu 78. Có 3,94 gam hỗn hợp X gồm bột Al và Fe3O4Fe3O4(trong đó Al chiếm 41,12% về khối lượng). Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn hỗn hợp X trong chân không thu được hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch chứa 0,314 mol HNO3HNO3 thu được dung dịch Z chỉ có các muối và 0,02 mol một khí duy nhất NO. Cô cạn dung dịch Z, lấy chất rắn khan nung nóng chân không đến khối lượng không đổi thu được hỗn hợp khí và hơi T. Khối lượng của T gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 15,35.    
B. 14,15.    
C. 15,78.    
D. 14,58.

Câu 79. Hòa tan hết 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4Fe3O4 bằng dung dịch chứa 0,1 mol H2SO4H2SO4 và 0,5 mol HNO3HNO3, thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol NO và a mol NO2NO2 (không còn sản phẩm khử nào khác). Chia dung dịch Y thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được 5,35 gam một chất kết tủa. Phần hai tác dụng với dung dịch Ba(OH)2Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 20,63.    
B. 41,25.    
C. 20,21.    
D. 31,87.

Câu 80. Cho m gam hỗn hợp gồm Mg, Fe và Cu vào 200 ml dung dịch chứa FeCl3FeCl3 0,8M và CuCl2CuCl2 0,1M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 11,84 gam chất rắn Y gồm 2 kim loại. Cho dung dịch AgNO3AgNO3 dư vào X, thu được 87,58 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 13,52.    
B. 11,52.    
C. 13,92.    
D. 11,68.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hoá học mã đề 213 

Xem thêm các đề thi khác:

 

Tin tức liên quan

Tổng hợp đề thi Tốt nghiệp THPT 2023 full các môn 18:26 12/06/2024 Tổng hợp đề thi tốt nghiệp THPT 2023 tất cả các môn gửi đến các sĩ tử - Tài liệu ôn... Tổng hợp đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 17:56 09/07/2021 Chiều ngày 7/7, thí sinh cả nước làm bài thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm... Đề thi chính thức môn Ngữ Văn thi tốt nghiệp THPT 2023 12:09 10/06/2024 Dưới đây sẽ là đề thi chính thức môn Ngữ Văn tốt nghiệp THPT năm 2023. Những thông tin, tức tức... Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh Mã đề 412 (Có đáp án) 12:39 08/04/2020 Bộ đề thi thử Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 sẽ được tuyển sinh số cập nhật liên tục... Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh Mã đề 407 (Có đáp án) 16:37 07/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật bộ đề thi thử trong đó có đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh mã... Đáp án môn Toán kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023 mới nhất (Tham khảo) 09:31 28/06/2023 Chuyên trang thông tin điện tử Tuyển Sinh Số đã cập nhật nhanh và đầy đủ 24 mã đề thi môn Toán kỳ... Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh Mã đề 416 (Có đáp án) 18:25 08/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh mã đề 416 kèm theo đáp án qua...

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. 

Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.

Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.

 
Hợp tác truyền thông
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật