CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hoá học mã đề 210 (Có đáp án)

Cập nhật: 15/04/2020 icon

Dưới đây Tuyển sinh số sẽ chia sẻ đến các bạn đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hoá Học mã đề 210 có đáp án kèm theo. Hy vọng sẽ là những kiến thức giúp các em chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hoá học mã đề 210 

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137.

Nhận biết:

Câu 1: Cấu hình electron của nguyên tử S (Z=16) là
A. 1s22s22p63s23p6.1s22s22p63s23p6.                       
B. 1s22s22p63p6.1s22s22p63p6.
C. 1s22s22p53s23p5.1s22s22p53s23p5.                        
D. 1s22s22p63s23p4.1s22s22p63s23p4.

Câu 2: Loại phản ứng nào luôn luôn là phản ứng oxi hóa – khử?
A. Phản ứng hóa hợp.                
B. Phản ứng phân hủy.
C. Phản ứng thế trong hóa học vô cơ.        
D. Phản ứng trao đổi.

Câu 3: Oxi có thể thu được từ phản ứng nhiệt phân chất nào sau đây?
A. CaCO3CaCO3.                                
B. KMnO4.KMnO4.                    
C. (NH4)2SO4.(NH4)2SO4.                            
D. NaHCO3.NaHCO3.

Câu 4: .Cho phenolphtalein vào dung dịch nào sau đây sẽ hóa hồng ?
A. dung dịch NaNO3.NaNO3.                      
B. dung dịch HNO3.HNO3.          
C. dung dịch KOH.KOH.               
D. dung dịch H2SO4.H2SO4.

Câu 5: Công thức phân tử khí metan là
A. CH4.CH4.            
B.  C2H4.C2H4.       
C. C2H2.C2H2.            
D. C2H6.C2H6.

Câu 6: Hợp chất nào sau đây là ancol?
A. HCH=OHCH=O.              
B. C2H5OH.C2H5OH.       
C. C6H5OH.C6H5OH.             
D. CH3COOH.CH3COOH.

Câu 7: Cho sơ đồ thử tính dẫn điện của các chất như hình vẽ. Bóng đèn không sáng khi X là

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa có đáp án mã đề 210 câu 7
 

A. dung dịch saccarozo (đường).
B. dung dịch NaOH.NaOH.
C. dung dịch CaCl2CaCl2.
D. dung dịch HClHCl.

Câu 8: Este C2H5COOCH3C2H5COOCH3 có tên là
A. metyl propionat.            
B. etylmetyl este.        
C. metyletyl este.          
D. etyl propionat.

Câu 9: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là
A. ns2ns2                     
B. ns1ns1                       
C. ns2np1ns2np1                  
D. ns2np3ns2np3 

Câu 10: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit ?
A. Tinh bột.                    
B. Xenlulozơ.        
C. Glucozơ.                
D. Saccarozơ.

Câu 11: Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng trái đất đang ấm dần lên, do các bức xạ có bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị giữ lại, mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Trong các khí dưới đây, nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính là
A.N2N2.             
B. H2H2.             
C. CO2CO2.         
D. O2O2

Câu 12: Trường hợp không xảy ra phản ứng hoá học là
A. Fe + dung dịch CuCl2CuCl2.        
B. Fe + dung dịch HClHCl.
C. Cu + dung dịch AgNO3AgNO3.            
D. Ag + dung dịch FeCl2FeCl2.

Câu 13: Thạch cao sống có công thức là
A. CaSO4.CaSO4.           
B. CaSO4.2H2O.CaSO4.2H2O.        
C. CaSO4.H2O.CaSO4.H2O.    
D. CaSO4.24H2O.CaSO4.24H2O.

Câu 14: Trong số các kim loại sau, kim loại cứng nhất là
A. Al.                
B. Fe.            
C. Cr.            
D. Cu.    

Câu 15: Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm, đun nóng được gọi là phản ứng
A. xà phòng hóa.        
B. tráng gương.    
C. este hóa.        
D. hidro hóa.

Câu 16 : Chất nào sau đây có thể dùng để làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cửu ?
A. NaCl.NaCl.               
B. H2SO4.H2SO4.        
C. HCl.HCl.        
D. Na2CO3.Na2CO3.

II. Thông hiểu: 

Câu 17: Cho phương trình hoá học:
N2(k)+O2(k)tialuadien2NO(k)ΔH>0N2(k)+O2(k)⇌tialuadien2NO(k)∆H>0
Hãy cho biết cặp yếu tố nào sau đây đều ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng hoá học trên ?
A. Nhiệt độ và nồng độ.                
B. Áp suất và nồng độ.
C. Nồng độ và chất xúc tác.            
D. Chất xúc tác và nhiệt độ.

Câu 18: Cho các dung dịch có cùng nồng độ, dãy dung dịch nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần về độ pH ?
A. HNO3,NaCl,KOH.HNO3,NaCl,KOH.    
B. HNO3,KOH,NaCl.HNO3,KOH,NaCl.
C. KOH,NaCl,HNO3.KOH,NaCl,HNO3.    
D. NaCl,HNO3,KOH.NaCl,HNO3,KOH.

Câu 19: Thuốc thử duy nhất có thể dùng để phân biệt 3 chất lỏng phenol, stiren và ancol benzylic là
A. Na.                             
B. dung dich NaOH.        
C. dung dịch Brom.                    
D. quỳ tím.

Câu 20: Dãy nào sau đây đều tác dụng với Na ?
A. CH3CH=O,CH3COOHCH3CH=O,CH3COOH.                
B. C2H5OH,HCOOHC2H5OH,HCOOH.
C. C6H6,C6H5OHC6H6,C6H5OH.                    
D. CH4,C2H5OH.CH4,C2H5OH. 

Câu 21: Dãy gồm các chất nào sau đây không bị thủy phân ?
A. Glucozơ, etyl fomat, fructozơ.            
B. isoamyl axetat, axit axetic, fructozơ.
C. Glucozơ, axit axetic, saccarozơ.        
D. Glucozơ, axit axetic, fructozơ.

Câu 22: Cho phản ứng: C4H8O2+NaOHtomui+ancolbc2C4H8O2+NaOH→tomuối+ancolbậc2.

Công thức cấu tạo của C4H8O2C4H8O2 là ?
A. HCOOCH(CH3)2.HCOOCH(CH3)2.   
B. CH3COOC2H5CH3COOC2H5.    
C. HCOO[CH2]2CH3HCOO[CH2]2CH3.    
D. C2H5COOCH3C2H5COOCH3.

Câu 23: Khi cho từ từ khí CO2CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2NaAlO2. Hiên tượng quan sát được là
A. xuất hiện kết tủa keo trắng.                
B. lúc đầu xuất hiện kết tủa keo trắng sau đó kết tủa tan hết.
C. không có hiện tượng gì xảy ra.           
D. xuất hiện kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa bị hoà tan một phần.

Câu 24: Thủy phân không hoàn toàn tetrapeptit X mạch hở, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Gly–Ala, Phe-Val và Ala-Phe. Cấu tạo của X là
A. Gly-Ala-Val-Phe.    
B. Ala-Val-Phe-Gly.    
C. Val-Phe-Gly-Ala.    
D. Gly-Ala-Phe-Val.

Câu 25: Cho phản ứng: 
NaCrO2+Br2+NaOHNa2CrO4+NaBr+H2O.NaCrO2+Br2+NaOH→Na2CrO4+NaBr+H2O. 
Sau khi cân bằng với các số nguyên tối giản thì hệ số của NaCrO2NaCrO2 là
A. 1.                
B. 2.                
C. 3.            
D. 4.

Câu 26: Cho dãy các dung dịch sau: 

C6H5NH2C6H5NH2NH2CH2COOHNH2CH2COOHHOOC[CH2]2CH(NH2)COOHC2H5NH2HOOC[CH2]2CH(NH2)COOHC2H5NH2NH2[CH2]2CH(NH2)COOHNH2[CH2]2CH(NH2)COOH. Có bao nhiêu dung dịch trong dãy làm đổi màu quỳ tím ?
A. 4.    
B. 5.    
C. 2.    
D. 3.

Câu 27: Phát biểu nào sau đây đúng ? 
A. Phản ứng giữa ancol với axit cacboxylic được gọi là phản ứng xà phòng hóa.    
B. Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng thuận nghịch.
C. Trong công thức của este RCOOR’, R có thể là nguyên tử H hoặc gốc hidrocacbon.    
D. Phản ứng este hóa là phản ứng một chiều.

Câu 28: Nhúng một lá sắt (dư) vào dung dịch chứa một trong các chất sau:

 FeCl3FeCl3AlCl3AlCl3CuSO4CuSO4Pb(NO3)2Pb(NO3)2H2SO4H2SO4 đặc nóng. Sau phản ứng lấy lá sắt ra, có bao nhiêu trường hơp tạo muối sắt (II) ?
A. 2.                
B. 3.                    
C. 4.                     
D. 5.

III. Vận dụng:

Câu 29: Sục V lít CO2CO2 (đktc) vào 25 ml dd Ba(OH)2Ba(OH)2 1M thu được 2,955 gam kết tủa. Giá trị của V là
A. 0,784.            
B. 0,336.        
C. 0,336 hoặc 0,784.        
D. 0,784 hoặc 1,12.

Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X cho CO2CO2 và hơi H2OH2O theo tỉ lệ 1,75:1 về thể tích. Cho bay hơi hoàn toàn 5,06g X thu được một thể tích đúng bằng thể tích của 1,76g oxi trong cùng điều kiện. Ở nhiệt độ phòng, X không làm mất màu nước brom nhưng làm mất màu dung dịch KMnO4KMnO4 khi đun nóng. X là hiđrocacbon nào dưới đây ?
A. Stiren.            
B. Toluen.        
C. Etyl benzen.        
D.p-Xilen.

Câu 31: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và b mol AlCl3AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa có đáp án mã đề 210 câu 31
 

Tỉ lệ a : b là
A. 2 : 1    
B. 2 : 3    
C. 4 : 3    
D. 1 : 1     

Câu 32: Hỗn hợp X gồm 2 aminoaxit no( chỉ có nhóm chức COOHvàNH2–COOHvà–NH2 trong phân tử), trong đó tỉ lệ mO : mNmN= 80 :21.Để tác dụng vừa đủ với 3,83 gam hỗn hợp X cần 30 ml dung dịch HCl 1M.Mặt khác ,đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp X cần 3,192 lít O2O2 (đktc).Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2,H2O,N2CO2,H2O,N2) vào nước vôi trong dư thì thu được m gam kết tủa.Giá trị của m là
A .20                             
B. 13                      
C. 10                  
D. 15

Câu 33: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3Fe2(SO4)3 dư 
(b) Sục khí Cl2Cl2 vào dung dịch FeCl2FeCl2 
(c) Dẫn khí H2H2 dư qua bột CuO nung nóng 
(d) Cho Na vào dung dịch CuSO4CuSO4 dư 
(e) Nhiệt phân AgNO3AgNO3
(g) Đốt FeS2FeS2 trong không khí 
(h) Điện phân dung dịch CuSO4CuSO4 với điện cực trơ.
 Sau khi kết thúc các phản ứng. Số thí nghiệm thu được kim loại là
A. 4.                
B. 5.            
C. 2.                
D. 3.

Câu 34: Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với H= 75%. Toàn bộ khí CO2CO2 sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2Ca(OH)2 lấy dư tạo ra 350 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 840,00.                
B. 420,00.            
C. 236,25.                
D. 472,50.

Câu 35:  Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức A và B (B hơn A một nhóm CH2)−CH2−). Cho 3,35 gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch NaOH 1M thu được  3,75 gam hỗn hợp 2 muối. Công thức cấu tạo của A và B là 
A. HCOOCH3vàHCOOC2H5.H−COOCH3vàH−COOC2H5.                       
B. HCOOC2H5vàCH3COOC2H5.H−COOC2H5vàCH3−COOC2H5.
C. CH3COOCH3vàCH3COOC2H5CH3−COOCH3vàCH3−COOC2H5.               
D. HCOOCH3vàCH3COOCH3H−COOCH3vàCH3−COOCH3

Câu 36: Cho m gam bột Zn vào 400 ml dung dịch Fe2(SO4)3Fe2(SO4)3 0,15M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch tăng thêm 4,8 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Giá trị của m là    
A. 10,40.            
B. 9,75.        
C. 11,28.            
D. 34,67.

IV. Vận dụng cao:

Câu 37: Cho 6,048 gam Mg phản ứng hết với 189 gam dung dịch HNO3HNO3 40% thu được dung dịch X (không chứa muối amoni) và hỗn hợp khí là oxit của nitơ. Thêm 392 gam dung dịch KOH 20% vào dung dịch X, rồi cô cạn và nung sản phẩm đến khối lượng không đổi thì thu được 118,06 gam hỗn hợp chất rắn. Nồng độ phần trăm  của Mg(NO3)2Mg(NO3)2 và HNO3HNO3 trong dung dịch X là
A. 19,696% và 17,167%.                
B. 19,122% và 16,666%.
C. 18,580% và 16,194%.                
D. 20,288% và 17,683%.

Câu 38: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp Al và Fe2O3Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) thu được 26,15 gam hỗn hợp X. Nghiền nhỏ, trộn đều và chia X thành hai phần. Cho phần một tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,68 lít khí H2H2 (đktc) và 5,6 gam chất rắn không tan. Hòa tan hết phần hai trong 850 ml dung dịch HNO3HNO3 2M, thu được 3,36 lít khí NO (đktc) và dung dịch chỉ chứa m gam hỗn hợp muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây ? 
A. 113.            
B. 95.            
C. 110.            
D. 103.

Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn 14,24 gam hỗn hợp X chứa 2 este đều no, đơn chức, mạch hở thu được CO2CO2 và H2OH2Ocó tổng khối lượng là 34,72 gam. Mặt khác đun nóng 14,24 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol kế tiếp và hỗn hợp Z chứa 2 muối của 2 axit cacboxylic kế tiếp, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA<MBMA<MB). Tỉ lệ gần nhất của a : b là        
A. 0,6.                
B. 1,25.        
C. 1,20.        
D. 1,50.

Câu 40: Tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở

(được tạo nên từ các α-amino axit có công thức dạng H2NCXHYCOOH)H2N–CXHY–COOH). Tổng phần trăm khối lượng oxi và nitơ trong X là 45,88%; trong Y là 55,28%. Thủy phân hoàn toàn 32,3 gam hỗn hợp X và Y cần vừa đủ 400 ml dung dịch KOH 1,25M, sau phản ứng thu được dung dịch Z chứa ba muối. Khối lượng muối của α- aminoaxit có phân tử khối nhỏ nhất trong Z là    
A. 45,2 gam.     
B. 48,97 gam.    
C. 38,8 gam.    
D. 42,03 gam.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hoá học mã đề 210 

Xem thêm các đề thi khác:

 

Tin tức liên quan

Tổng hợp đề thi Tốt nghiệp THPT 2023 full các môn 18:26 12/06/2024 Tổng hợp đề thi tốt nghiệp THPT 2023 tất cả các môn gửi đến các sĩ tử - Tài liệu ôn... Tổng hợp đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 17:56 09/07/2021 Chiều ngày 7/7, thí sinh cả nước làm bài thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm... Đề thi chính thức môn Ngữ Văn thi tốt nghiệp THPT 2023 12:09 10/06/2024 Dưới đây sẽ là đề thi chính thức môn Ngữ Văn tốt nghiệp THPT năm 2023. Những thông tin, tức tức... Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh Mã đề 412 (Có đáp án) 12:39 08/04/2020 Bộ đề thi thử Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 sẽ được tuyển sinh số cập nhật liên tục... Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh Mã đề 407 (Có đáp án) 16:37 07/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật bộ đề thi thử trong đó có đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh mã... Đáp án môn Toán kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023 mới nhất (Tham khảo) 09:31 28/06/2023 Chuyên trang thông tin điện tử Tuyển Sinh Số đã cập nhật nhanh và đầy đủ 24 mã đề thi môn Toán kỳ... Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh Mã đề 416 (Có đáp án) 18:25 08/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh mã đề 416 kèm theo đáp án qua...

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. 

Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.

Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.

 
Hợp tác truyền thông
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật