CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hoá học mã đề 201 (Có đáp án)

Cập nhật: 15/04/2020 icon

Dưới đây Tuyển sinh số sẽ chia sẻ đến các bạn đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hoá Học mã đề 201 có đáp án kèm theo. Hy vọng sẽ là những kiến thức giúp các em chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hoá học mã đề 201 

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: 

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Cl= 35,5; K = 39; Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56: Cu = 64; Ag = 108.
Câu 1: Trong các kim loại sau, kim loại nào dẫn điện kém nhất?
A. FeFe
B. AgAg
C.AlAl
D. CuCu

Câu 2: Thành phần chính của quặng boxit là
A. NaCl.KClNaCl.KCl
B. CaCO3.MgCO3CaCO3.MgCO3
C. Al2O3.2H2OAl2O3.2H2O.
D. CaSO4.2H2OCaSO4.2H2O.

Câu 3: Chất X là một khí rất độc, có trong thành phần của khí than khô (khoảng 25%). Chất X là
A.HClHCl.
B. COCO.
C. N2N2
D. CO2CO2.

Câu 4: Lên men ancol etylic (xúc tác men giấm), thu được chất X dùng để làm giấm ăn. Tên gọi của X là
A. anđehit axetic.
B. axit lactic.
C. anđehit fomic.
D. axit axetic.

Câu 5: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?
A. CrCr
B.MnMn
C. WW
D. HgHg.

Câu 6: Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch H2SO4H2SO4 loãng?
A. FeFe.
B. ZnZn.
C. CuCu.
D. MgMg.

Câu 7: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?
A. KOHKOH
B. HNO3HNO3
C. CH3COOHCH3COOH.    
D. NH4ClNH4Cl.

Câu 8: Phương trình hóa học nào sau đây được viết sai?
A.. 2KNO3t02KNO2+O22KNO3→t02KNO2+O2 
B. Cu(NO3)2t0CuO+2NO2+12O2Cu(NO3)2→t0CuO+2NO2+12O2 
C. NH4Clt0NH3+HClNH4Cl→t0NH3+HCl
D. NaHCO3t0NaOH+CO2NaHCO3→t0NaOH+CO2 

Câu 9: Nilon 6-6 là một loại
A. tơ axetat.
B. tơ poliamit.
C. polieste.
D. tơ visco.

Câu 10: Ngày nay, việc sử dụng khí gas đã mang lại sự tiện lợi cho cuộc sống con người. Một loại gas dùng để đun nấu có thành phần chính là khí butan được hóa lỏng ở áp suất cao trong bình chứa. Số nguyên tử cacbon trong phân tử butan là
A. 1. 
B. 2.
C. 3. 
D. 4. 

Câu 11: Chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường?
A. Tristearin.
B. Triolein.
C. Tripanmitin.
D. Saccarozơ.

Câu 12: Công thức của crom(III) hiđroxit là
A. Cr(OH)2Cr(OH)2.
B. H2CrO4H2CrO4.
C. Cr(OH)3.Cr(OH)3.
D. H2Cr2O7H2Cr2O7

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn một este X, thu được 0.22 gam CO2và0,09gamH2OCO2và0,09gamH2O. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là
A. 2.
B. 3. 
C. 5.
D. 4.

Câu 14: Hòa tan hết 0,54 gam AlAltrong 70 ml dung dịch HClHCl1,0M thu được dung dịch X. Cho 75 ml dung dịch NaOHNaOH1M vào X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 1,17. 
B. 1,56. 
C. 0,78. 
D. 0,39. 

Câu 15: Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu?
A. Anilin.
B. Etylamin.
C. Metylamin.
D. Trimetylamin.

Câu 16: Một mẫu khí thải công nghiệp có chứa các khí: CO2,SO2,NO2,H2SCO2,SO2,NO2,H2S. Để loại bỏ các khí đó một cách hiệu quả nhất, có thể dùng dung dịch nào sau đây?
A.NaCl. 
B. HCl.
C. Ca(OH)2.Ca(OH)2. 
D. CaCl2.CaCl2.

Câu 17: Cho luồng khí COCO (dư) đi qua ống sứ đựng 5,36 gam hỗn hợp FeOvàFe2O3FeOvàFe2O3 (nung nóng), thu được m gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Cho X vào dung dịch Ca(OH)2Ca(OH)2 dư, thu được 9 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 3,75. 
B. 3,88. 
C. 2,48. 
D. 3,92. 

Câu 18: Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và axit glutamic (trong đó nguyên tố oxi chiếm 41,2% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với dung dịch dư, thu được 20,532 gam muối. Giá trị của m là
A. 16,0. 
B. 13,8. 
C. 12,0. 
D. 13,1.

Câu 19: Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất hữu cơ Y:

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa có đáp án mã đề 201 câu 19

Phản ứng nào sau đây xảy ra trong thí nghiệm trên?
A.  2C6H12O6+Cu(OH)2(C6H11O6)2Cu+H2O2C6H12O6+Cu(OH)2→(C6H11O6)2Cu+H2O
B. CH3COOH+C2H5OHH2SO4.toCH3COOC2H5+H2OCH3COOH+C2H5OH⇌H2SO4.toCH3COOC2H5+H2O 
C. CO2+H2O+C6H5ONaC6H5OH+NaHCO3.CO2+H2O+C6H5ONa→C6H5OH+NaHCO3.
D. 2C2H5OH+2Na2C2H5ONa+2H2.2C2H5OH+2Na→2C2H5ONa+2H2.

Câu 20: Thủy phân chất X bằng dung dịch NaOHNaOHthu được hai chất Y và Z đều có phản ứng tráng bạc, Z tác dụng được với NaNasinh ra khí H2.H2. Chất X là
A. HCOOCH=CHCH3.HCOO−CH=CHCH3.    
B. HCOOCH2CHO.HCOO−CH2CHO.  
C. HCOOCH=CH2.HCOO−CH=CH2.     
D. CH3COOCH=CH2CH3COO−CH=CH2

Câu 21: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch HClHClvào dung dịch Fe(NO3)2Fe(NO3)2
(b) Sục khí CO2CO2 vào dung dịch Ca(OH)2;Ca(OH)2; 
(c) Cho SiSi vào dung dịch KOHKOH
 ChoP2O5P2O5tác dụng với H2OH2O
(e) Đốt nóng dây MgMg trong khí CO2CO2
(f) Đốt cháy NH3NH3 trong không khí.
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là.
A. 5
B. 3
C. 2
D. 4

Câu 22: Cho sơ đồ chuyển hoá giữa các hợp chất của crom:
 Cr(OH)3+KOHX+(Cl2+KOH)Y+H2SO4Z+(FeSO4+H2SO4)TCr(OH)3→+KOHX→+(Cl2+KOH)Y→+H2SO4Z→+(FeSO4+H2SO4)T 
Các chất X, Y, Z , T theo thứ tự là :
A. KCrO2;K2CrO4;K2CrO7;Cr2(SO4)3KCrO2;K2CrO4;K2CrO7;Cr2(SO4)3
B. K2CrO4;KCrO2;K2CrO7;Cr2(SO4)3K2CrO4;KCrO2;K2CrO7;Cr2(SO4)3.    
C.KCrO2;K2Cr2O7;K2CrO4;CrSO4KCrO2;K2Cr2O7;K2CrO4;CrSO4.
D. KCrO2;K2Cr2O7;K2CrO4;Cr2(SO4)3KCrO2;K2Cr2O7;K2CrO4;Cr2(SO4)3.

Câu 23: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOHNaOHvà dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch NaHCO3NaHCO3. Chất X là chất nào trong các chất sau?
A. metyl axetat.
B. axit acrylic.
C. anilin.
D. phenol.

Câu 24: Cho các chất sau: fructozơ, glucozơ, etyl axetat, Val-Gly-Ala. Số chất phản ứng với Cu(OH)2Cu(OH)2  trong môi trường kiềm, tạo dung dịch màu xanh lam là
A. 3.    
B. 2.    
C. 4.    
D. 1.

Câu 25: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Cho Cu(OH)2Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng.
B. Dung dịch alanin không làm quỳ tím chuyển màu.
C. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng.
D. Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển màu hồng.

Câu 26: Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau :
X1+H2O−→−−−−−−comangngandienphanX2+X3+H2.X1+H2O→comangngandienphanX2+X3↑+H2↑.
 X2+X4BaCO3+K2CO3+H2OX2+X4→BaCO3↓+K2CO3+H2O
ChấtX2,X4X2,X4 lần lượt là 
A. NaOH,Ba(HCO3)2NaOH,Ba(HCO3)2
B. KOH,Ba(HCO3)2KOH,Ba(HCO3)2.    
C. KHCO3,Ba(OH)2KHCO3,Ba(OH)2.
D. NaHCO3,Ba(OH)2NaHCO3,Ba(OH)2.

Câu 27: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc. Để điều chế được 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90% tính theo axit nitric). Giá trị của m là
A. 21.
B. 10.
C. 42.
D. 30.

Câu 28: Điện phân dung dịch hỗn hợp NaClNaClvà 0,05 mol CuSO4CuSO4 bằng dòng điện một chiều có cường độ 2A (điện cực trơ, có màng ngăn). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được khí ở hai điện cực có tổng thể tích là (đkc) và dung dịch X. Dung dịch X hòa tan tối đa 2,04 gam Al2O3Al2O3. Giả sử hiệu suất điện phân là  các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của t là
A. 9408. 
B. 7720. 
C. 9650.
D. 8685. 

Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn 0,342 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2Ca(OH)2 (dư). Sau phản ứng thu được 1,8 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2Ca(OH)2 ban đầu đã thay đổi như thế nào?
A. Tăng 0,270 gam. 
B. Giảm 0,774 gam.
C. Tăng 0, 792 gam.
D. Giảm 0,738 gam.

Câu 30: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Điện phân NaClNaClnóng chảy (điện cực trơ).
(b) Điện phân dung dịch CuSO4CuSO4 (điện cực trơ).
(c) Cho mẩu NaNavào dung dịch AlCl3AlCl3 .
(d) Cho CuCuvào dung dịch AgNO3AgNO3 
(e) Cho AgAgvào dung dịch HCl.
(g) Cho CuCuvào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2vàHClCu(NO3)2vàHCl.
Số thí nghiệm thu được chất khí là
A. 4. 
B. 5. 
C. 2. 
D. 3. 

Câu 31: Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Al2O3Al2O3 và Na2ONa2O vào nước, thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch HClHCl 1M vào Y, lượng kết tủa Al(OH)3(mgam)Al(OH)3(mgam) phụ thuộc vào thể tích dung dịch HClHCl  V (mol) được biểu diễn bằng đồ thị sau:

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa có đáp án mã đề 201 câu 31

Giá trị của a là
A. 14,40. 
B. 19,95. 
C. 29,25. 
D. 24,6. 

Câu 32: Cho các phát biểu sau:
(a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOHNaOH đun nóng, thu được natri axetat và fomanđehit.
(b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp etilen.
(c) Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng.
(d) Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit.
(e) Thủy phân hoàn toàn anbumin thu được hỗn hợp  
(g) Tripanmitin tham gia phản ứng cộng H2(Ni,t0)H2(Ni,t0).
Số phát biểu đúng là
A. 3.
B. 2. 
C. 4. 
D. 5. 

Câu 33: Ancol etylic được điều chế bằng cách lên men tinh bột theo sơ đồ:
(C6H10O5)nxtC6H12O6xtC2H5OH(C6H10O5)n→xtC6H12O6→xtC2H5OH 
Để điều chế 10 lít rượu etylic 46° cần m kg gạo (chứa 75% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ). Biết hiệu suất của cả quá trình là 80% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8g/ml. Giá trị của m là:
A. 6,912.
B. 8,100.
C. 3,600.
D. 10,800.

Câu 34: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H2OH2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là:
A. 72,08%.
B. 25,00%.
C. 27,92%.
D. 75,00%.

Câu 35: Cho 9,2 gam hỗn hợp X gồm MgMgvà FeFe vào dung dịch hỗn hợp AgNO3AgNO3 và
Cu(NO3)2Cu(NO3)2, thu được chất rắn Y (gồm 3 kim loại) và dung dịch Z. Hòa tan hết Y bằng dung dịch H2SO4H2SO4 (đặc, nóng, dư), thu được 6,384 lít khí SO2SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6S+6 , ở đktc). Cho dung dịch dư vào Z , thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được hỗn hợp rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của FeFetrong X là
A. 79,13%. 
B. 28,00%.
C. 70,00%.
D. 60,87%.

Câu 36: Đun nóng 48,2 gam hỗn hợp X gồm KMnO4vàKClO3KMnO4vàKClO3, sau một thời gian thu được 43,4 gam hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch đặc, sau phản ứng thu được 15,12 lít Cl2Cl2 (đktc) và dung dịch gồm MnCl2MnCl2KClKClvà HClHCldư. Số mol HClHClphản ứng là
A. 1,8. 
B. 2,4. 
C. 1,9.
D. 2,1.

Câu 37: Cho 9,6 gam MgMg tác dụng với dung dịch chứa 1,2molHNO31,2molHNO3, thu được dung dịch X và m gam hỗn hợp khí. Thêm 500 ml dung dịch NaOHNaOH 2M vào X, thu được dung dịch Y, kết tủa và 1,12lit1,12lit  khí Z (đktc). Lọc bỏ kết tủa, cô cạn Y thu được chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi, thu được 67,55 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 5,8. 
B. 6,8. 
C. 4,4. 
D. 7,6. 

Câu 38: Đun nóng hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở T1,T2T1,T2 (T1T1 ít hơn T2T2 một liên kết peptit, đều được tạo thành từ X, Y là hai amino axit có dạng H2NCnH2nCOOHH2N−CnH2n−COOH;
 MX<MYMX<MY ) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chứa 0,42mol0,42mol muối của X và muối của Y. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 13,2gamT13,2gamT cần vừa đủ 0,63molO20,63molO2. Phân tử khối của {T_1} là
A. 402.     
B. 387. 
C. 359. 
D. 303. 

Câu 39: Chia hỗn hợp X gồm Fe,Fe3O4,Fe(OH)3Fe,Fe3O4,Fe(OH)3và FeCO3FeCO3 thành hai phần bằng nhau. Hoà tan hết phần một trong dung dịch HCl dư, thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2H2 bằng 10 và dung dịch chứa m gam muối. Hoà tan hoàn toàn phần hai trong dung dịch chứa 0,57molHNO30,57molHNO3, tạo ra 41,7gam41,7gam hỗn hợp muối (không có muối amoni) và hỗn hợp gồm hai khí (trong đó có khí NONO). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 27. 
B. 29. 
C. 31. 
D. 25. 

Câu 40: Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ no, mạch hở (đều chứa C, H, O), trong phân tử mỗi chất có hai nhóm chức trong số các nhóm OH,CHO,COOH−OH,−CHO,−COOH. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3AgNO3 trong NH3NH3, thu được 4,05gamAg4,05gamAg và 1,86gam1,86gam một muối amoni hữu cơ. Cho toàn bộ lượng muối amoni hữu cơ này vào dung dịch NaOHNaOH (dư, đun nóng), thu được 0,02molNH30,02molNH3.Giá trị của m là
A. 1,50. 
B. 2,98. 
C. 1,22. 
D. 1,24. 

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hoá học mã đề 201 Tin tức liên quan

Tổng hợp đề thi Tốt nghiệp THPT 2023 full các môn 18:26 12/06/2024 Tổng hợp đề thi tốt nghiệp THPT 2023 tất cả các môn gửi đến các sĩ tử - Tài liệu ôn... Tổng hợp đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 17:56 09/07/2021 Chiều ngày 7/7, thí sinh cả nước làm bài thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm... Đề thi chính thức môn Ngữ Văn thi tốt nghiệp THPT 2023 12:09 10/06/2024 Dưới đây sẽ là đề thi chính thức môn Ngữ Văn tốt nghiệp THPT năm 2023. Những thông tin, tức tức... Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh Mã đề 412 (Có đáp án) 12:39 08/04/2020 Bộ đề thi thử Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 sẽ được tuyển sinh số cập nhật liên tục... Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh Mã đề 407 (Có đáp án) 16:37 07/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật bộ đề thi thử trong đó có đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh mã... Đáp án môn Toán kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023 mới nhất (Tham khảo) 09:31 28/06/2023 Chuyên trang thông tin điện tử Tuyển Sinh Số đã cập nhật nhanh và đầy đủ 24 mã đề thi môn Toán kỳ... Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh Mã đề 416 (Có đáp án) 18:25 08/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh mã đề 416 kèm theo đáp án qua...

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. 

Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.

Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.

 
Hợp tác truyền thông
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật