CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hoá học mã đề 206 (Có đáp án)

Cập nhật: 15/04/2020 icon

Dưới đây Tuyển sinh số sẽ chia sẻ đến các bạn đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hoá Học mã đề 206 có đáp án kèm theo. Hy vọng sẽ là những kiến thức giúp các em chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hoá học mã đề 206

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; 
Al = 27; P= 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1. Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất? (Biết)
A. Fe3+.Fe3+.
B. Mg2+.Mg2+.    
C. Ag+.Ag+.   
D. Cu2+.Cu2+.

Câu 2. Trong số các phương pháp làm mềm nước cứng, phương pháp nào chỉ khử được độ cứng tạm thời? (Biết)
A. Phương pháp cất nước.
B. Phương pháp trao đổi ion.
C. Phương pháp hóa học.
D. Phương pháp đun sôi nước.

Câu 3. Một chất có chứa nguyên tố oxi, dùng để làm sạch nước và có tác dụng bảo vệ  các  sinh vật  trên Trái Đất không bị bức xạ cực tím. Chất khí này là (Biết)
A. Ozon.
B. Oxi.
C. Lưu huỳnh đioxit.
D. Cacbon đioxit.

Câu 4. Este nào sau đây tác dụng với dung dịch kiềm cho 2 muối và nước? (Biết)
A. HCOOC6H5HCOOC6H5.     
B. C6H5COOCH3C6H5COOCH3.          
C. CH3COOCH2C6H5.CH3COOCH2C6H5.
D. CH3COOCH3.CH3COOCH3.

Câu 5. Chất nào sau tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch NaOH? (Biết)
A.Al.Al.
B.  NaHCO3.NaHCO3.
C. Al2O3.Al2O3.
D. NaAlO2.NaAlO2.

Câu 6. Phần trăm khối lượng của nguyên tố cacbon trong trong phân tử anilin (C6H5NH2)(C6H5NH2)? (Biết)
A. 83,72% 
B. 75,00%
C. 78,26%
D. 77,42%

Câu 7. Chất nào sau đây không bị oxi hoá bởi H2SO4H2SO4 đặc, nóng là (Biết)
A. Al.Al.
B. Fe3O4.Fe3O4.
C. FeCl2.FeCl2.
D. CuO.CuO.

Câu 8. Cho vài giọt dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3FeCl3 hiện tượng xảy ra là (Biết)
A. không hiện tượng gì.
B. có kết tủa màu nâu đỏ xuất hiện.
C. có kết tủa đen xuất hiện. 
D. có kết tủa vàng xuất hiện.

Câu 9. Polime nào sau đây không chứa nguyên tố nitơ trong phân tử? (Biết)
A. Tơ tằm.
B. Poliacrilonitrin.
C. Polietilen.
D. Tơ nilon-6.

Câu 10. Chất X là một bazơ mạnh, được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như sản xuất nước gia-ven, nấu xà phòng,… Công thức của X là  (Biết)
A. Ca(OH)2Ca(OH)2.
B. Ba(OH)2.Ba(OH)2.
C. NaOHNaOH.
D. KOH.KOH.

Câu 11. Nhận xét nào sau đây đúng? (Biết)
A. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.     
B. Saccarozơ làm mất màu nước brom.
C. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.   
D. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3/NH3.AgNO3/NH3.

Câu 12. Lên men ancol etylic (xúc tác men giấm), thu được chất hữu cơ X. Tên gọi của X là (Biết)
A. Anđehit axetic.
B. Axit lactic.
C. Anđehit fomic.
D. Axit axetic.

Câu 13. Ancol và amin nào sau đây cùng bậc? (Biết)
A. (CH3)3NvàCH3CH(OH)CH3.(CH3)3NvàCH3CH(OH)CH3.
B. CH3NH2và(CH3)3COH.CH3NH2và(CH3)3COH.
C. CH3CHNH2CH3vàCH3CH2OH.CH3CHNH2CH3vàCH3CH2OH.
D. CH3NHCH3vàCH3CH2OH.CH3NHCH3vàCH3CH2OH.

Câu 14. Khi đốt cháy hoàn toàn một polime X chỉ thu được CO2CO2 và hơi nước với tỉ lệ số mol tương ứng là 1:1. X có thể là polime nào dưới đây ? (Biết)
A. Polipropilen.      
B. Tinh bột.           
C. Polistiren.                    
D. Poli (vinyl clorua).

Câu 15. Cho các chất sau: mononatri glutamat, phenol, glucozơ, etylamin, Gly-Ala. Số chất trong dãy tác dụng với dung dịch HCl loãng là (Biết)
A. 2.
B. 3.
C. 5.
D. 4.

Câu 16. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và saccarozơ cần 5,04 lít O2O2 (đktc), thu được hỗn hợp Y gồm khí cacbonic và hơi nước. Hấp thụ hoàn toàn Y vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được x gam kết tủa. Giá trị của x là (Thông Hiểu)
A. 22,50.
B. 33,75.
C. 11,25.
D. 45,00.

Câu 17. Một α-amino axit X (trong phân tử chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl). Cho 9,00 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 11,64 gam muối. X là (VDT)
A. Glyxin.     
B. Axit glutamic.
C. Alanin.
D. Valin.

Câu 18. Phương trình ion thu gọn: Ca3++CO32CaCO3Ca3++CO32−→CaCO3  là của phản ứng xảy ra giữa cặp chất nào sau đây? (Thông Hiểu)
A. CaCl2+Na2CO3CaCl2+Na2CO3.
B. Ca(OH)2vàCO2Ca(OH)2vàCO2.
C. Ca(HCO3)2+NaOHCa(HCO3)2+NaOH.
D. Ca(OH)2+(NH4)2CO3.Ca(OH)2+(NH4)2CO3.

Câu 19. Hình vẽ bên mô tả thu khí X trong phòng thí nghiệm. (Thông Hiểu)
 Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa có đáp án mã đề 206 câu 19

Khí X và Y có thể lần lượt là những khí nào sau đây?
A. CO2vàCO.CO2vàCO.            
B. SO2vàCO2.SO2vàCO2.
C. N2vàNO2.N2vàNO2.          
D. COvàN2.COvàN2.

Câu 20. Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử là C4H8O4.C4H8O4. Đun nóng X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được chất hữu cơ Y và ancol Z. Biết Y cho được phản ứng tráng bạc. Công thức của Z là (VDT)
A. C3H5(OH)3.C3H5(OH)3.       
B. C2H4(OH)2.C2H4(OH)2.     
C. C3H6(OH)2.C3H6(OH)2.      
D. C2H5OH.C2H5OH.

Câu 21. Thực hiện các thí nghiệm sau: (Thông Hiểu)
(a)    Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4.CuSO4.
(b)    Cho bột Fe vào dung dịch HNO3HNO3 đặc, nguội.
(c)    Đốt cháy dây kim loại Fe trong khí Cl2.Cl2.
(d)    Cho hợp kim Fe-Cu vào dung dịch H2SO4H2SO4 loãng.
(e)    Nhúng miếng tôn (Fe-Zn) vào dung dịch muối ăn. 
Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn kim loại là
A. 3.    
B. 4.    
C. 2.    
D. 5.

Câu 22. Cho 14,58 gam hỗn hợp X gồm chất béo Y và axit béo Z (trong đó Y được tạo từ glixerol và axit Z) tác dụng vừa đủ với 0,05 mol NaOH thu được 0,92 gam glixerol. Khối lượng phân tử của axit   Z (g/mol) là (VDT)
A. 284.    
B. 239.    
C. 282.    
D. 256.

Câu 23. Cho sơ đồ các phản ứng hóa học sau:
Cr2O3+Al,toCr+NaOHCr(OH)3+Cl2,toCrCl3+NaOHNaCrO2+Br2,NaOHNa2CrO4Cr2O3→+Al,toCr→+NaOHCr(OH)3→+Cl2,toCrCl3→+NaOHNaCrO2→+Br2,NaOHNa2CrO4
Số phản ứng mà nguyên tố crom đóng vai trò chất bị oxi hoá là (mỗi mũi tên là một phản ứng hóa học). (Thông Hiểu)
A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.

Câu 24. Cho các chất sau: vinylaxetilen, metyl acrylat, glixerol, polibutađien, toluen, fructozơ và anilin. Số chất làm mất màu dung dịch brom là (Thông Hiểu)
A. 6.
B. 4.
C. 5.
D. 3.

Câu 25. Hấp thụ hoàn toàn 896 ml khí CO2CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch gồm Ba(OH)2Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,3M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch HCl 0,5M vào X đến khi bắt đầu có khí thoát ra thì hết V ml. Giá trị của V là (VDT)
A. 120.
B. 60.
C. 80.
D. 40.

Câu 26. X là este 2 chức có tỉ khối so với H2H2 bằng 83. X phản ứng tối đa với NaOH theo tỉ lệ mol 1:4 và nếu cho 1 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3AgNO3 và NH3NH3 cho tối đa 4 mol Ag. Số công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên của X là (VDT)
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 6.
Câu 27. Cho sơ đồ phản ứng sau: (VDC)
(1)   C6H12O6(glucozo)−→−−−−H2SO4đtoenzim2X1+2CO2C6H12O6(glucozo)→H2SO4đtoenzim2X1+2CO2
(2)   X1+X2H+,toCX3+H2OX1+X2⇌H+,toCX3+H2O
(3)    Y(C7H10O4)+2H2O−→−−Ni,toX1+X2+X4Y(C7H10O4)+2H2O→Ni,toX1+X2+X4  
(4)   X4+H2X4X4+H2→X4
Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Nhiệt độ sôi của X4X4 cao hơn của X1X1.     
B. Phân tử X2X2  có 6 nguyên tử hiđro.
C. Hợp chất Y có đồng phân hình học.
D. X3X3 là hợp chất hữu cơ tạp chức.

Câu 28. Thực hiện các thí nghiệm sau: (VDT)
(1)    Cho hỗn hợp gồm 2a mol Na và a mol Al vào lượng nước dư.
(2)    Cho a mol bột Cu vào dung dịch chứa a mol Fe2(SO4)3Fe2(SO4)3.
(3)    Cho dung dịch chứa a mol KHSO4KHSO4 vào dung dịch chứa a mol KHCO3.KHCO3.
(4)    Cho dung dịch chứa a mol BaCl2BaCl2 vào dung dịch chứa a mol CuSO4.CuSO4.
(5)    Cho dung dịch chứa a mol Fe(NO3)2Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa a mol AgNO3.AgNO3.
(6)    Cho a mol Na2ONa2O vào dung dịch chứa a mol CuSO4.CuSO4.
Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được dung dịch chứa hai muối là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.

Câu 29. Cho a mol Fe tác dụng với a mol khí Cl2Cl2 thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào nước, thu được dung dịch Y (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Cho các chất (hoặc hỗn hợp các chất) sau: AgNO3AgNO3, NaOH, Cu, HCl, hỗn hợp KNO3KNO3 và H2SO4H2SO4 loãng. Số chất (hoặc hỗn hợp các chất) có thể tác dụng được với dung dịch Y là (VDT)
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 5.

Câu 30. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm C2H2,C3H4vàC4H4C2H2,C3H4vàC4H4 (số mol mỗi chất bằng nhau) thu được 0,09 mol C{O_2}. Nếu lấy cùng một lượng X trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3AgNO3 trong NH3NH3, thì khối lượng kết tủa thu được lớn hơn 4 gam. Công thức cấu tạo của C3H4vàC4H4C3H4vàC4H4 trong X lần lượt là (VDT)
A. CHCCH3vàCH2=CHCCH.CH≡C–CH3vàCH2=CH–C≡CH.    
B. CHCCH3vàCH2=C=C=CH2.CH≡C–CH3vàCH2=C=C=CH2.
C. CH2=C=CH2vàCH2=C=C=CH2CH2=C=CH2vàCH2=C=C=CH2.    
D. CH2=C=CH2vàCH2=CHCCH.CH2=C=CH2vàCH2=CH–C≡CH.

Câu 31. Một dung dịch X có chứa các ion: x mol H+H+, y mol Al3+Al3+, z mol SO42SO42− và 0,1 mol ClCl−. Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: (VDC)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa có đáp án mã đề 206 câu 31
 

Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2Ba(OH)2 0,9M tác dụng với dung dịch X thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Khối lượng kết tủa Y là (các phản ứng xảy ra hoàn toàn)
A. 62,91gam.    
B. 49,72 gam.    
C. 46,60 gam.    
D. 51,28 gam.

Câu 32. Cho các phát biểu và nhận định sau:    (VDT)
(a)    Xenlulozơ trinitrat có chứa 16,87% nitrơ.
(b)    Glixerol, glucozơ và alanin là những hợp chất hữu cơ tạp chức.
(c)    Thủy phân chất béo trong môi trường axit hoặc kiềm đều thu được glixerol.
(d)    Đốt cháy hoàn toàn một đipeptit mạch hở, luôn thu được CO2CO2 và H2OH2O có tỉ lệ mol 1 : 1.
(e)    Nhỏ dung dịch NaCl bão hoà vào dung dịch lòng trắng trứng thấy hiện tượng đông tụ lại.
(f)    Isopropylamin là amin bậc hai. 
Số phát biểu không đúng là
A. 4.    
B. 5.    
C. 2.    
D. 3.

Câu 33. Cho 14,35 gam muối MSO4.nH2OMSO4.nH2O vào 300 ml dung dịch NaCl 0,6M thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân dung dịch X bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi trong thời gian t giây, thấy khối lượng catot tăng m gam; đồng thời ở anot thu được 0,1 mol khí. Nếu thời gian điện phân là 2t giây, tổng thể tích khí thoát ra ở 2 cực là 7,28 lít (đktc). Giả sử hiệu suất của phản ứng điện phân là 100%. Giá trị của m là (VDC)
A. 7,15.    
B. 7,04.    
C. 3,25.    
D. 3,20.

Câu 34. Cho hỗn hợp X dạng hơi gồm este Y (CnH2nO2)(CnH2nO2) và este Z (CmH2m+1O2N)(CmH2m+1O2N); trong đó Z là este của amino axit. Đốt cháy hoàn toàn 33,95 gam X cần dùng 1,6625 mol O2O2. Mặt khác đun nóng 33,95 gam X với 400 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp chứa hai muối có cùng số nguyên tử cacbon. trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ gần nhất của a : b là (VDC)
A. 1,6.    
B. 2,0.    
C. 1,8.    
D. 1,4.

Câu 35. Hỗn hợp X gồm FeOvàFe3O4FeOvàFe3O4 có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 3. Cho một luồng CO đi  qua ống  sứ đựng m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được 6,96 gam hỗn hợp  Y  gồm Fe,FeOvàFe3O4Fe,FeOvàFe3O4. Hòa tan hoàn Y trong dung dịch HN{O_3} dư thu được 2,24 lít (đkc) hỗn hợp Z gồm NOvàNO2NOvàNO2 (không có sản phẩm khử khác của (N+5)(N+5), tỉ khối của Z so với metan là 2,725. Giá trị của m là (VDC)
A. 10,34.    
B. 6,82.    
C. 7,68.    
D. 30,40.

Câu 36. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z với thuốc thử được ghi ở bảng sau: (VDT)

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
X Dung dịch Na2SO4dưNa2SO4dư Kết tủa trắng
Y Dung dịch X dư Kết tủa trắng tan trong dung dịch HCl dư
Z Dung dịch X dư Kết tủa trắng không tan trong dung dịch HCl dư

Dung dịch X, Y, Z lần lượt là
A. Ba(OH)2,Na2CO3,MgCl2.Ba(OH)2,Na2CO3,MgCl2.
B. Ba(OH)2,MgCl2,Al2(SO4)3.Ba(OH)2,MgCl2,Al2(SO4)3.
C. MgCl2,Na2CO3,AgNO3MgCl2,Na2CO3,AgNO3  
D. Ba(HCO3)2,K2SO4,NaHCO3.Ba(HCO3)2,K2SO4,NaHCO3.

Câu 37. Đốt cháy 3,24 gam bột Al trong khí Cl2Cl2, sau một thời gian thu được m gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X vào dung dịch NaOH loãng dư, thấy lượng NaOH phản ứng là 9,6 gam. Giá trị của m là (VDT)
A. 7,50.    
B. 5,37.    
C. 6,08.    
D. 9,63.

Câu 38. Đốt cháy x mol peptit X hoặc y mol peptit Y cũng như z mol peptit Z đều thu được CO2CO2 có số mol nhiều hơn của H2OH2O là 0,075 mol. Đun nóng 96,6 gam E chứa X (x mol), Y (y mol) và Z (z mol) cần dùng dung dịch chứa 1,0 mol NaOH, thu được dung dịch chứa muối của glyxin và valin. Biết rằng X, Y, Z đều mạch hở (biết MX < MY < MZ). Số nguyên tử hiđro (H) trong peptit Z là (VDC)
A. 23.    
B. 35.    
C. 41.    
D. 29.

Câu 39. Hỗn hợp X chứa ba este đều no, mạch hở và không chứa nhóm chức khác. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X với lượng oxi vừa đủ, thu được 60,72 gam CO2CO2 và 22,14 gam H2O.H2O. Mặt khác, đun nóng 0,24 mol X với dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp gồm hai ancol đều đơn chức có tổng khối lượng là 20,88 gam và hỗn hợp Z chứa hai muối của hai axit cacboxylic có mạch không phân nhánh, trong đó có x gam muối X và y gam muối Y ({M_X} < {M_Y}). Tỉ lệ gần nhất của x : y là (VDC)
A. 0,5.    
B. 0,4.    
C. 0,3.    
D. 0,6.

Câu 40. Nung nóng 25,5 gam hỗn hợp gồm Al,CuOvàFe3O4Al,CuOvàFe3O4 trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp rắn X. Chia X làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho vào dung dịch NaOH loãng dư, thấy lượng NaOH phản ứng là 6,8 gam; đồng thời thoát ra a mol khí H2H2 và còn lại 6,0 gam rắn không tan. Hòa tan hết phần 2 trong dung dịch chứa 0,4 mol H2SO4H2SO4 và x mol HNO3HNO3, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa có tổng khối lượng là 49,17 gam và a mol hỗn hợp khí Z gồm NO,N2OvàH2NO,N2OvàH2 (trong đó H2H2 có số mol là 0,02 mol). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x là (VDC)
A. 0,09.    
B. 0,13.    
C. 0,12.    
D. 0,15.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hoá học mã đề 206 

Xem thêm các đề thi khác:

 

Tin tức liên quan

Đáp án môn Toán kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024 đầy đủ 24 mã đề (Tham khảo) 09:56 27/06/2024 Chuyên trang thông tin điện tử Tuyển Sinh Số đã cập nhật nhanh và đầy đủ 24 mã đề thi môn Toán kỳ... Đáp án môn Vật Lý kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024 đầy đủ 24 mã đề (Tham khảo) 06:38 28/06/2024 Sáng ngày 28/6, các sĩ tử tiếp tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 để hoàn thành bài thi... Đáp án môn Hóa Học kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024 đầy đủ 24 mã đề (Tham khảo) 06:47 28/06/2024 Tuyển Sinh Số gửi đến các các sĩ tử cũng như các bậc phụ huynh trên cả nước đầy đủ nội dung của... Đáp án môn Sinh Học kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024 đầy đủ 24 mã đề (Tham khảo) 06:53 28/06/2024 Tuyển Sinh Số cập nhật đề thi và gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 môn Sinh học full... Đáp án môn Lịch Sử kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024 (Tham khảo) 06:59 28/06/2024 Tuyển Sinh Số cập nhật nhanh full 24 mã đề thi và gợi ý đáp án môn thi Lịch sử trong kỳ thi tốt... Đáp án môn Địa Lý kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024 đầy đủ 24 mã đề (Tham khảo) 07:07 28/06/2024 Ngay sau khi môn Địa lý kết thúc, Tuyển Sinh Số đã cập nhật nhanh và đầy đủ tất cả 24 mã đề thi... Đáp án môn GDCD kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024 đầy đủ 24 mã đề (Tham khảo) 07:14 28/06/2024 Giáo dục công dân sẽ là môn thi cuối cùng trong tổ hợp bài thi Khoa học xã hội. Nhằm giúp cho quý...

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. 

Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.

Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.

 
Hợp tác truyền thông
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật