CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hoá học mã đề 207 (Có đáp án)

Cập nhật: 15/04/2020 icon

Dưới đây Tuyển sinh số sẽ chia sẻ đến các bạn đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hoá Học mã đề 207 có đáp án kèm theo. Hy vọng sẽ là những kiến thức giúp các em chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hoá học mã đề 207 

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1. Hai dung dịch nào sau đây đều tác dụng với kim loại Fe?
A. HCl,CaCl2.HCl,CaCl2.
B. CuSO4,ZnCl2.CuSO4,ZnCl2.
C. CuSO4,HCl.CuSO4,HCl.     
D. MgCl2,FeCl3.MgCl2,FeCl3.

Câu 2. Chất nào sau đây không phản ứng với H2H2 (xúc tác Ni,toNi,to)?
A. Vinyl axetat.
B. Triolein.
C. Tristearin.
D. Glucozo.

Câu 3. Công thức đơn giản nhất của một hidrocabon là CnH2n+1CnH2n+1. Hidrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng của
A. Ankan.
B. Ankin.
C. Ankadien.
D. Anken.

Câu 4. Kim loại nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH?
A. Cu.
B. Al.
C. Fe.
D. Ag.

Câu 5. Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí
A. NH3,SO2,CO,Cl2NH3,SO2,CO,Cl2.
B. N2,NO2,CO2,CH4,H2N2,NO2,CO2,CH4,H2
C. NH3,O2,N2,CH4,H2.NH3,O2,N2,CH4,H2. 
D. N2,Cl2,O2,CO2,H2.N2,Cl2,O2,CO2,H2. 

Câu 6. Hiện tượng “Hiệu ứng nhà kính” làm cho nhiệt độ Trái Đất nóng lên, làm biến đổi khí hậu, gây hạn hán, lũ lụt,… Tác nhân chủ yếu gây “Hiệu ứng nhà kính” là do sự tăng nồng độ trong khí quyển của chất nào sau đây?
A. Ozon.
B. Nito.
C. Oxi.    
D.Cacbon dioxit.

Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X bằng O2O2 , thu được 1,12 lít N2N2  8,96 lít CO2CO2  (các khí đo ở đktc) và 8,1 gam H2OH2O . Công thức phân tử của X là
A. C3H9N.C3H9N. 
B. C4H11NC4H11N
C. C4H9N.C4H9N. 
D. C3H7N.C3H7N.

Câu 8. Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm chứa anilin, hiện tượng quan sát được là
A. Xuất hiện màu xanh.
B. Xuất hiện màu tím.
C. Có kết tủa màu trắng.
D. Có bọt khí thoát ra.

Câu 9. Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của
A. (NH4)2HPO4vàKNO3(NH4)2HPO4vàKNO3
B. NH4H2HPO4vàKNO3NH4H2HPO4vàKNO3
C. (NH4)3PO4vàKNO3.(NH4)3PO4vàKNO3. 
D. (NH4)2HPO4vàNaNO3(NH4)2HPO4vàNaNO3

Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn một lượng este X (no, đơn chức, mạch hở) cần vừa đủ a mol O2O2 , thu được a mol H2OH2O. Mặt khác, cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m là
A. 8,2.
B. 6,8.
C. 8,4.
D. 9,8.

Câu 11. Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp bột gồm MgO,CuO,Al2O3vàFeOMgO,CuO,Al2O3vàFeO, nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Số oxit kim loại trong Y là
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.

Câu 12. Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3CaCO3 thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. CH2=CHCOOH.CH2=CH−COOH.
B. CH3COOH.CH3COOH. 
C. HCCCOOH.HC≡C−COOH.
D. CH3CH2COOH.CH3−CH2−COOH. 

Câu 13. Nhiệt phânFe(OH)2Fe(OH)2 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là 
A. Fe2O3.Fe2O3.
B. FeO.FeO.
C. Fe(OH)3.Fe(OH)3.
D. Fe3O4.Fe3O4.

Câu 14. Tơ nào sau đây được sản xuất từ xenlulozo?
A. Tơ nitron.
B. Tơ visco.
C. Tơ nilon-6,6.
D. Tơ capron.

Câu 15. Để tráng một lớp bạc lên ruột phích, người ta cho chất X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3AgNO3trong NH3NH3 , đun nóng. Chất X là
A. Tinh bột.
B. Etyl axetat.
C. Saccarozo.
D. Glucozo.

Câu 16. Dung dịch K2Cr2O7K2Cr2O7 có màu gì?
A. Màu lục thẫm.
B. Màu vàng.
C. Màu da cam.
D. Màu đỏ thẫm.

Câu 17. Ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?
A. Ca2+.Ca2+.
B. Ag+.Ag+. 
C. Fe2+Fe2+ 
D. Zn2+.Zn2+. 

Câu 18. Cho 36 gam FeO phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là
A. 1,00.
B. 0,75.
C. 0,50.
D. 1,25.

Câu 19. Xà phòng hóa hoàn toàn 178 gam tristearin trong KOH, thu được m gam kali stearat. Giá trị m là 
A. 193,2.
B. 200,8.
C. 211,6.
D. 183,6.

Câu 20. 

Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: 

HOCH2CH2OH(X);HOCH2−CH2OH(X);HOCH2CH2CH2OH(Y);HOCH2−CH2−CH2OH(Y);HOCH2CHOHCH2OH(Z);HOCH2−CHOH−CH2OH(Z);CH3CH2OCH2CH3(R);CH3−CH2−O−CH2−CH3(R);CH3CHOHCH2OH(T).CH3−CHOH−CH2OH(T). Những chất tác dụng được với Cu(OH)2Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam là
A. X,Y,R,T.    
B. X,Z,T.    
C. X,R,T.    
D. X,Y,Z,T.

Câu 21. Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hidro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2CO2 trong hỗn hợp khí sau khi phản ứng là
A. FeO;75%.FeO;75%.     
B. Fe2O3;75%.Fe2O3;75%.     
C. Fe2O3;65%.Fe2O3;65%.   
D. Fe3O4;75%Fe3O4;75% . 

Câu 22. Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, anilin, glucozo, Gly-Ala. Số chất bị thủy phân trong môi trường kiềm là
A. 2.    
B. 4.    
C. 1.    
D. 3.

Câu 23. Phương trình hóa học nào sau đây Sai?
A. Cr2O3+2Al2O3toAl2O3+2CrCr2O3+2Al2O3→toAl2O3+2Cr
B. AlCl3+3AgNO3Al(NO3)3+3AgClAlCl3+3AgNO3→Al(NO3)3+3AgCl
C. Fe2O3+8HNO32Fe(NO3)3+2NO2+4H2OFe2O3+8HNO3→2Fe(NO3)3+2NO2+4H2O
D. CaCO3+2HClCaCl2+CO2+H2OCaCO3+2HCl→CaCl2+CO2+H2O

Câu 24. Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam hỗn hợp X gồm axit acrylic, axit oleic, vinylaxetat, metyl acrylat cần vừa đủ V lít O2O2 (đktc), rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 30 gam kết tủa. Giá trị của V là
A. 7,920.    
B. 8,400.    
C. 13,440.    
D. 8,736.

Câu 25. Cho dãy các chất: NH4Cl,(NH4)2SO4,NaCl,MgCl2,FeCl2,AlCl3.NH4Cl,(NH4)2SO4,NaCl,MgCl2,FeCl2,AlCl3. . Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là
A. 5.    
B. 4.    
C. 1.    
D. 3.

Câu 26. Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác bằng cách đẩy nước như hình vẽ bên. Khí X được tạo ra từ phản ứng hóa học nào sau đây?

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa có đáp án mã đề 207 câu 26

A. 2Fe+H2SO4(dac)toFe2(SO4)3+3SO2(k)+6H2O2Fe+H2SO4(dac)→toFe2(SO4)3+3SO2(k)+6H2O
B. 2Al+2NaOH+2H2O2NaAlO2+3H2O2Al+2NaOH+2H2O→2NaAlO2+3H2O
C. NH4Cl+NaOHtoNH3(k)+NaCl+H2ONH4Cl+NaOH→toNH3(k)+NaCl+H2O
D. C2H5NH3Cl+NaOHtoC2H5NH2(k)+NaCl+H2OC2H5NH3Cl+NaOH→toC2H5NH2(k)+NaCl+H2O     

Câu 27. Hòa tan hỗn hợp Na và K vào nước dư, thu được dung dịch X và 0,672 lít H2H2 (đktc). Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần dùng để trung hòa X là
A. 600ml.    
B. 150ml.    
C. 300ml.    
D. 900ml.

Câu 28. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Phân tử xenlulozo được cấu tạo từ các gốc fructozo.
B. Fructozo không có phản ứng tráng bạc.
C. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
D. Saccarozo không tham gia phản ứng thủy phân.

Câu 29. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa FeO,Fe2O3vàFe3O4FeO,Fe2O3vàFe3O4 cần dùng vừa đủ dung dịch chứa 0,82 mol HCl thu được dung dịch Y có chứa 32,5 gam FeCl3.FeCl3. Giá trị của m là:
A. 21,09.    
B. 22,45.    
C. 26,92.    
D. 23,92.

Câu 30. Cho ba dung dịch X, Y, Z thỏa mãn các tính chất sau:
- X tác dụng với Y tạo kết tủa;
- Y tác dụng với Z tạo kết tủa;
- X tác dụng vói Z có khí thoát ra.
Các dung dịch X, Y, Z lần lượt là:
A. AlCl3,AgNO3,KHSO4.AlCl3,AgNO3,KHSO4. 
B. NaHCO3,Ba(OH)2,KHSO4.NaHCO3,Ba(OH)2,KHSO4.
C. KHCO3,Ba(OH)2,K2SO4.KHCO3,Ba(OH)2,K2SO4.
D. NaHCO3,Ca(OH)2,HCl.NaHCO3,Ca(OH)2,HCl. 

Câu 31. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a). Cho kim loại Cu và dung dịch FeCl3FeCl3 dư.
(b). Điện phân dung dịch AgNO3AgNO3 (điện cực trơ).
(c). Nung nóng hỗn hợp bột Al và FeO (không có không khí).
(d). Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO4CuSO4 dư.
(e). Điện phân Al2O3Al2O3 nóng chảy.
Số thí nghiệm tạo thành kim loại là
A. 5.
B. 4.
C. 2.
D. 3.

Câu 32. Cho các phát biểu sau:
(a). CrvàCr(OH)3CrvàCr(OH)3 đều có tính lưỡng tính và tính khử.
(b). Cr2O3vàCrO3Cr2O3vàCrO3đều là chất rắn, màu lục, không tan trong nước.
(c). H2CrO4vàK2Cr2O7H2CrO4vàK2Cr2O7 đều chỉ tồn tại trong dung dịch.
(d). CrO3vàK2Cr2O7CrO3vàK2Cr2O7 đều có tính oxi hóa mạnh.
Số phát biểu đúng là
A. 1.    
B. 2.
C. 4.    
D. 3.

Câu 33. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
X Quỳ tím Chuyển màu đỏ
Y Dung dịch AgNO3AgNO3 trong NH3NH3 Kết tủa Ag
Z Dung dịch I2I2 Có màu xanh tím
T Cu(OH)2Cu(OH)2 Có màu tím

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:
A. Glucozo, lòng trắng trứng, hồ tinh bột, axit axetic.
B. Axit axetic, glucozo, hồ tinh bột, lòng trắng trứng.
C. Axit axetic, hồ tinh bột, glucozo, lòng trắng trứng.
D. Axit axetic, glucozo, lòng trắng trứng, hồ tinh bột.

Câu 34. Cho 18,28 gam hỗn hợp Al2O3vàFeSO4Al2O3vàFeSO4 vào dung dịch chứa a mol H2SO4H2SO4 loãng (dùng dư) thu được dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2Ba(OH)2 dư vào X, phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau: 

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa có đáp án mã đề 207 câu 34

Giá trị của a là:
A. 0,24.    
B. 0,32.
C. 0,30.
D. 0,26.     

Câu 35. Điện phân 200ml dung dịch hỗn hợp AgNO3AgNO3  0,1M và Fe(NO3)3Fe(NO3)3 0,1M với điện cực trơ và cường độ dòng điện bằng 5A. Sau 19 phút 18 giây dừng điện phân, lấy ngay catot ra thấy khối lượng dung dịch giảm m gam. Giá trị của m là?
A. 5,16 gam.    
B. 2,72 gam.    
C. 2,58 gam.    
D. 2,66 gam.

Câu 36. Hòa tan hoàn toàn 23,76 gam hỗn hợp X chứa FeO,Fe2O3,Fe3O4vàFeCO3FeO,Fe2O3,Fe3O4vàFeCO3 bằng dung dịch chứa H2SO4H2SO4 (vừa đủ) thu được 0,06 mol CO2CO2và dung dịch Y có chứa 48,32 gam hỗn hợp muối sắt sunfat. Cho Ba(OH)2Ba(OH)2 dư vào Y thấy xuất hiện m gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 98,08.    
B. 27,24.    
C. 101,14.    
D. 106,46.

Câu 37. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a). Đốt dây Mg trong không khí.
(b). Sục khí Cl2Cl2 vào dung dịch FeSO4FeSO4 .
(c). Cho dung dịch H2SO4H2SO4 loãng vào dung dịch Fe(NO3)2Fe(NO3)2.
(d). Cho Br2Br2 vào dung dịch hỗn hợp NaCrO2NaCrO2 và NaOH.
(e). Sục khí CO2CO2 vào dung dịch Ca(OH)2Ca(OH)2 .
(g). Đung sôi dung dịch Ca(HCO3)2Ca(HCO3)2 .
(h). Cho Cr vào dung dịch NaOH đặc, nóng.
(i). Cho Si vào dung dịch KOH loãng.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là:
A. 5.    
B. 4.    
C. 6.    
D. 3.

Câu 38. Hỗn hợp T gồm một este, một axit và một ancol (đều no, đơn chức, mạch hở). Thủy phân hoàn toàn 6,18 gam E bằng lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,1 mol NaOH thu được 3,2 gam một ancol. Cô cạn dung dịch sau thủy phân rồi đem lượng muối khan thu được đốt cháy hoàn toàn thu được 0,05 mol H2OH2O . Phần trăm khối lượng của este có trong T là:
A. 56,34%.
B. 87,38%.    
C. 62,44%.    
D. 23,34%.

Câu 39. Cho X, Y (MX<MYMX<MY) là hai peptit mạch hở, có tổng số nguyên tử oxi là 10 và đều được tạo bởi từ glyin; alanin và valin. Đốt cháy m gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng vừa đủ 3,105 mol thu được O2O2 thu được CO2;H2OvàN2CO2;H2OvàN2. Trong đó khối lượng của CO2CO2 nhiều hơn khối lượng của H2OH2O là 66,14 gam. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn m gam E với 800 ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được (1,5m - 1,75) gam rắn khan. Tỷ lệ mắt xích Gly : Ala có trong Y là?
A. 2:1.    
B. 1:3.    
C. 1:2.    
D. 3:1.

Câu 40. Cho 33,26 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4,Fe(OH)3,Fe(OH)2Fe3O4,Fe(OH)3,Fe(OH)2 và Cu vào 500 ml dung dịch HCl 1,6M thu dung dịch Y và 7,68 gam rắn không tan. Cho dung dịch AgNO3AgNO3 dư vào Y, thu được khí 0,045 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5N+5 ) và 126,14 gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe(OH)2Fe(OH)2 trong hỗn hợp X là:
A. 14,1%.    
B. 21,1%.    
C. 10,8%.    
D. 16,2%.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hoá học mã đề 207 

Xem thêm các đề thi khác:

Tin tức liên quan

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh Mã đề 412 (Có đáp án) 12:39 08/04/2020 Bộ đề thi thử Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 sẽ được tuyển sinh số cập nhật liên tục... Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh Mã đề 407 (Có đáp án) 16:37 07/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật bộ đề thi thử trong đó có đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh mã... Đáp án môn Toán kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023 mới nhất (Tham khảo) 09:31 28/06/2023 Chuyên trang thông tin điện tử Tuyển Sinh Số đã cập nhật nhanh và đầy đủ 24 mã đề thi môn Toán kỳ... Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh Mã đề 416 (Có đáp án) 18:25 08/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh mã đề 416 kèm theo đáp án qua... Đề thi và Đáp án môn Ngữ Văn kỳ thi THPT 2023 (Tham khảo) 09:04 28/06/2023 Sáng ngày 28/06 các sĩ tử bắt đầu thi môn Ngữ văn, là môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp... Đề thi và đáp án môn Ngữ văn kỳ thi THPT năm 2022 (Tham khảo) 17:45 06/07/2022 Đáp án gợi ý môn Ngữ văn kỳ thi THPT năm 2022 cập nhật mới nhất đến phụ huynh và các sĩ tử giúp... Tổng hợp đề thi Tốt nghiệp THPT 2022 tất cả các môn 17:44 27/10/2022 Tuyển Sinh Số tổng hợp đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tất cả các môn nhằm làm nguồn tài liệu...

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. 

Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.

Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.

 
Hợp tác truyền thông
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật