CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 019 (Có đáp án)

Cập nhật: 23/04/2020 icon

Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lịch sử mã đề 019 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề thi để các em nắm được toàn bộ kiến thức chương trình Lịch sử lớp 12.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 019 

Câu 1: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 7-1936) đã xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta là 

A. chống đế quốc Pháp và phát xít Nhật. 
B. chống chế độ phản động thuộc địa, chống chiến tranh. 
C. chống đế quốc, chống phong kiến. 
D. chống chế độ phản động và phát xít Nhật. 

Câu 2: Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) ở nước Mĩ diễn ra đầu tiên và trầm trọng nhất trong ngành 

A. nông nghiệp. 
B. công nghiệp. 
C. tài chính. 
D. giao thông vận tải. 

Câu 3: Mục đích của Pháp khi tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam là 

A. bù đắp những thiệt hại do cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) gây ra. 
B. bù đắp những thiệt hại do cuộc khủng hoảng kinh tế (1918-1923) gây ra. 
C. bù đắp những thiệt hại do cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai gây ra. 
D. bù đắp những thiệt hại do cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra. 

Câu 4: Hình thức mặt trận đầu tiên của riêng Việt Nam là 

A. Mặt trận Liên Việt. 
B. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh. 
C. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. 
D. Hội Liên Việt. 

Câu 5: Yếu tố quy định sự khác biệt của phong trào dân chủ 1936-1939 so với phong trào cách mạng 1930 1931 là 

A. hoàn cảnh lịch sử. 
B. sự chỉ đạo của Đảng. 
C. sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản. 
D. sự thay đổi trong chính sách cai trị của Pháp. 

Câu 6: Nguồn gốc sâu xa của các cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật là . 

A. yêu cầu của các cuộc chiến tranh thế giới. 
B. sự vơi cạn của các nguồn tài nguyên. 
C. sự bùng nổ dân số. 
D. yêu cầu của cuộc sống sản xuất. 

Câu 7: “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xóm là một pháo đài, cả nước là chiến trường”. Câu nói trên đề cập tới nội dung nào của đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp? 

A. Toàn diện. 
B. Toàn dân. 
C. Trường kì. 
D. Tự lực cánh sinh. 

Câu 8: Tổ chức nào được coi là tổ chức có vai trò trung gian trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? 

A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 
B. Đông Dương Cộng sản đảng. 
C. An Nam Cộng sản đảng. 
D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 

Câu 9: Nhận xét nào không đúng khi nói về những cải cách kinh tế ở Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Nhật Bản tiến hành những nội dung cải cách tiến bộ. 
B. Những cải cách đó đã xóa bỏ nền kinh tế phong kiến, tạo ra một luồng không khí mới trong xã hội. 
C. Những cải cách đó đã tạo ra điều kiện để xây dựng đất nước Nhật Bản hiện đại. 
D. Đó là những cải cách có nội dung tiến bộ nhất trong lịch sử Nhật Bản. 

Câu 10: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để mất nước ta vào tay thực dân Pháp? 

A. Khi phải đối mặt với chiến tranh, nhà Nguyễn đã bán rẻ nước ta cho thực dân Pháp. 
B. Nhà Nguyễn đã bỏ lỡ nhiều cơ hội có thể đánh thắng được quân Pháp. 
C. Nhà Nguyễn đã mắc phải sai lầm khi từ bỏ con đường đấu tranh vũ trang để theo đuổi con đường thương thuyết. 
D. Trước nguy cơ xâm lược, nhà Nguyễn đã tiếp tục các chính sách phản động, làm cho thể nước ngày càng suy yếu. 

Câu 11: Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX trở đi, mục tiêu quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu của Mĩ là 

A. phát triển khoa học – kĩ thuật. 
B. đàn áp phong trào giải phóng dân tộc. 
C. ngăn chặn tiến tới tiêu diệt chủ nghĩa xã hội. 
D. khống chế các nước tư bản đồng minh. 

Câu 12: Trong năm 1929, ở nước ta liên tiếp xuất hiện ba tổ chức cộng sản. Tổ chức nào được thành lập muộn nhất? 

A. Đông Dương cộng sản đảng. 
B. An Nam Cộng sản đảng. 
C. Đông Dương cộng sản liên đoàn. 
D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 

Câu 13: Quốc gia nào ở Đông Nam Á giành độc lập muộn nhất trong năm 1945? 

A. In-đô-nê-xi-a 
B. Campuchia 
C. Việt Nam 
D. Lào

Câu 14: Đặc điểm nổi bật của tình hình kinh tế Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 

A. khủng hoảng kéo dài không còn là một trong ba trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới. 
B. sau khủng hoảng, phát triển chậm chạp xen kẽ suy thoái nhưng vẫn là một trong ba trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới. 
C. sau khủng hoảng, phát triển chậm chạp xen kẽ suy thoái không còn là một trong ba trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới. 
D. khủng hoảng kéo dài nhưng vẫn là một trong ba trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới. 

Câu 15: Con đường cách mạng được đồng chí Trần Phú xác định trong Luận cương chính trị(tháng 10 1930) của Đảng Cộng sản Việt Nam là 

A. làm tư sản dân quyền cách mạng và thế giới cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. 
B. làm tư sản dân quyền cách mạng rồi thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. 
C. làm tư sản dân quyền cách mạng rồi làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
D. làm tư sản dân quyền cách mạng rồi thế giới cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. 

Câu 16: Ngành kinh tế nào được thực dân Pháp coi là trọng điểm khi thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở nước ta? 

A. Công nghiệp và thương nghiệp. 
B. Công nghiệp và giao thông vận tải. 
C. Nông nghiệp và giao thông vận tải. 
D. Nông nghiệp và công nghiệp 

Câu 17: Những thành tựu mà Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941) có ý nghĩa như thế nào?
 
A. Giúp Liên Xô có đủ sức mạnh vật chất và tinh thần để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 
B. Đưa Liên Xô trở thành một cường quốc hùng mạnh, phá bỏ thể bao vây của các nước tư bản. 
C. Đưa Liên Xô từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới. 
D. Đưa Liên Xô trở thành một cường quốc hùng mạnh nhất thế giới, mà các nước tư bản không thể xem thường. 

Câu 18: Sau 2-9-1945, lực lượng nào vào miền Nam nước ta dưới danh nghĩa quân đội Đồng minh? 

A. Quân Pháp 
B. Quân Trung Hoa dân quốc 
C. Quân Anh 
D. Quân Nhật 

Câu 19: Nước nào không phải là một trong bốn con rồng kinh tế châu Á? 

A. Đài Loan 
B. Singapo 
C. Nhật Bản 
D. Hồng Công 

Câu 20: Kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam được xác định trong Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (12-3-1945) là 

A. thực dân Pháp.
B. phát xít Nhật. 
C. đế quốc Pháp – Nhật. 
D. thực dân Pháp và Trung Hoa Dân quốc. 

Câu 21: Kẻ thù của nhân dân Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 

A. chế độ phân biệt chủng tộc. 
B. chủ nghĩa thực dân kiểu mới. 
C. chủ nghĩa thực dân kiểu cũ. 
D. chủ nghĩa khủng bố. 

Câu 22: Quốc gia nào khởi đầu cho cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại? 

A. Mĩ 
B. Nhật Bản 
C. Anh 
D. Liên Xô 

Câu 23: Trong quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU), tổ chức nào đã được thành lập vào năm 1967? 

A. Cộng đồng than thép châu Âu 
B. Cộng đồng châu Âu. 
C. Cộng đồng chung châu Âu. 
D. Cộng đồng kinh tế châu Âu. 

Câu 24: Phương châm đấu tranh của ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) là 

A. “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”. 
B. “Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp”. 
C. “Tất cả cho chiến dịch toàn thắng”. 
D. “Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt, đánh ăn chắc, tiến ăn chắc”. 

Câu 25: Chiến dịch phản công đầu tiên của ta trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp là
 
A. chiến dịch Biên giới thu đông (1950). 
B. cuộc chiến đấu tại các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16. 
C. chiến dịch Việt Bắc thu đông (1947). 
D. chiến dịch Trung Lào (12-1953). 

Câu 26: Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt của phong trào cách mạng 1930 - 1931? 

A. Cuộc đấu tranh của công nhân nhân ngày Quốc tế Lao động 1-5. 
B. Cuộc đấu tranh của nông dân huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) vào ngày 12-9-1930. 
C. Sự ra đời của các Xô Viết tại Nghệ An và Hà Tĩnh vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 1930. 
D. Công nhân khu công nghiệp Vinh - Bến Thủy tổng bãi công vào ngày 1-8-1930. 

Câu 27: Sau thất bại của Chiến dịch Biên giới thu đông 1950, Pháp đã đề ra kế hoạch chiến tranh nào? 

A. Đà Lát đơ Tát xinhi. 
B. Rơ-ve. 
C. Nava. 
D. Bộlae. 

Câu 28: Điểm khác nhau trong tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu so với Phan Châu Trinh là 

A. mục tiêu đấu tranh. 
B. thể chế chính trị. 
C. động cơ cứu nước. 
D. biện pháp trước mắt giành độc lập. 

Câu 29: Sự kiện nào dưới đây không thực sự có mối quan hệ với cách mạng Việt Nam? 

A. Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa. 
B. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời (tháng 10-1949). 
C. Mĩ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam (1995). 
D. Chế độ phân biệt chủng tộc A pác thai bị xóa bỏ ở Nam Phi (1993). 

Câu 30: Khuynh hướng vô sản ngày càng chiếm ưu thế trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là do 

A. giải quyết được mâu thuẫn giữa công nhân và tư sản. 
B. đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc. 
C. phong trào công nhân đã hoàn toàn trở thành tự giác. 
D. khuynh hướng dân chủ tư sản đã hoàn toàn thất bại. 

Câu 31: Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam? 

A. Đây là cuộc cách mạng bạo lực giải phóng dân tộc. 
B. Đây là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 
C. Đây là cuộc cách mạng bạo lực dựa vào lực lượng chính trị là chủ yếu. 
D. Đây là cuộc cách mạng bạo lực dựa vào lực lượng vũ trang là chủ yếu. 

Câu 32: Việt Nam Quốc dân đảng là chính đảng theo khuynh hướng chính trị nào? 

A. Quốc gia tư sản 
B. Quốc gia cách mạng tư sản 
C. Quốc gia cải lương tư sản 
D. Quốc gia dân tộc tư sản 

Câu 33: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về nội dung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng (tháng 2-1951)? 

A. Thông qua Chính cương và Điều lệ mới của Đảng.
B. Thông qua Báo cáo Chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Báo cáo Bàn về Cách mạng Việt Nam của đồng chí Trường Chinh. 
C. Bầu Ban Chấp hành Trung ương mới. 
D. Đưa Đảng vào hoạt động bí mật với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam để tránh sự công kích của kẻ thù. 

Câu 34: Thực tế của chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) đã chứng minh thành bại của một cuộc chiến tranh hiện đại do điều kiện nào sau đây quyết định?

A. Yếu tố bất ngờ của điểm quyết chiến. 
B. Binh lực. 
C. Nghệ thuật quân sự.
D. Sự hiện đại của phương tiện thông tin và do thám. 

Câu 35: “Găng nhưng không được bể” là phương châm đấu tranh của ta trong giai đoạn nào?

A. Giai đoạn cuối cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp. 
B. Những ngày Tổng khởi nghĩa tháng Tám. 
C. Những năm đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp. 
D. Năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám. 

Câu 36: Nội dung nào dưới đây thể hiện đúng mối quan hệ giữa Việt Nam với thực dân Pháp từ sau ngày 29-1945 đến trước ngày 6-3-1946? 

A. Đối đầu trực tiếp về quân sự
B. Hòa hoãn, tránh xung đột 
C. Vừa đánh vừa đàm
D. Thương lượng để chấm dứt xung đột 

Câu 37: Phong trào cách mạng 1930 – 1931 diễn ra chủ yếu ở địa bàn nào? 

A. Rừng núi và nông thôn 
B. Đô thị
C. Rừng núi
D. Nông thôn đồng bằng 

Câu 38: Đông Khê được chọn làm điểm mở màn cho chiến dịch Biên giới thu đông 1950 vì đó là vị trí 

A. ít quan trọng nên quân Pháp không chú ý phòng thủ. 
B. án ngữ hành lang Đông - Tây của thực dân Pháp. 
C. quan trọng nhất và tập trung cao nhất binh lực của Pháp. 
D. có thể đột phá, chia cắt tuyến phòng thủ của Pháp. 

Câu 39: Vị trí của phong trào công nhân trong phong trào yêu nước Việt Nam từ năm 1926 đến năm 1929

A. quan trọng. 
B. phụ thuộc.
C. nòng cốt.
D. lãnh đạo. 

Câu 40: Nhận định nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm nổi bật của cách mạng Việt Nam trong những năm 1919 đến đầu năm 1930?

A. Cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo của hai khuynh hướng dân chủ tư sản và vô sản. 
B. Sự phát triển tuần tự từ dân chủ tư sản rồi đến vô sản. 
C. Sự phát triển tuần tự từ vô sản rồi đến dân chủ tư sản. 
D. Sau khi khuynh hướng dân chủ tư sản thất bại, khuynh hướng vô sản xuất hiện và vươn lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 019

Xem thêm các đề thi thử THPT Quốc gia khác:

Tin tức liên quan

Tổng hợp đề thi Tốt nghiệp THPT 2023 full các môn 18:26 12/06/2024 Tổng hợp đề thi tốt nghiệp THPT 2023 tất cả các môn gửi đến các sĩ tử - Tài liệu ôn... Tổng hợp đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 17:56 09/07/2021 Chiều ngày 7/7, thí sinh cả nước làm bài thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm... Đề thi chính thức môn Ngữ Văn thi tốt nghiệp THPT 2023 12:09 10/06/2024 Dưới đây sẽ là đề thi chính thức môn Ngữ Văn tốt nghiệp THPT năm 2023. Những thông tin, tức tức... Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh Mã đề 412 (Có đáp án) 12:39 08/04/2020 Bộ đề thi thử Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 sẽ được tuyển sinh số cập nhật liên tục... Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh Mã đề 407 (Có đáp án) 16:37 07/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật bộ đề thi thử trong đó có đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh mã... Đáp án môn Toán kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023 mới nhất (Tham khảo) 09:31 28/06/2023 Chuyên trang thông tin điện tử Tuyển Sinh Số đã cập nhật nhanh và đầy đủ 24 mã đề thi môn Toán kỳ... Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh Mã đề 416 (Có đáp án) 18:25 08/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh mã đề 416 kèm theo đáp án qua...

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. 

Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.

Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.

 
Hợp tác truyền thông
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật