CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 017 (Có đáp án)

Cập nhật: 23/04/2020 icon

Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lịch sử mã đề 017 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề thi để các em nắm được toàn bộ kiến thức chương trình Lịch sử lớp 12.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 017 

Câu 1: Thực dân Pháp bắt đầu tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (chủ yếu là Việt Nam) vào thời điểm nào? 

A. Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. 
B. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 
C. Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra ác liệt. 
D. Trước chiến tranh thế giới thứ nhất. 

Câu 2: Vì sao cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son - Sài Gòn (8/1925) đánh dấu bước phát triển của phong trào công nhân Việt Nam? 

A. đấu tranh có tổ chức, bước đầu thể hiện tinh thần quốc tế vô sản 
B. có sự đoàn kết đấu tranh với nhân dân Trung Quốc 
C. đấu tranh có sự liên kết chặt chẽ với nông dân 
D. kết quả đấu tranh buộc Pháp phải tăng 20 % lương 

Câu 3: Lực lượng xã hội đông đảo nhất ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919 – 1929) là 

A. giai cấp nông dân. 
B. giai cấp tư sản. 
C. giai cấp tiểu tư sản. 
D. giai cấp công nhân. 

Câu 4: Cho các dữ kiện lịch sử sau: 

1) Nguyễn Ái Quốc thanh lâp Hôi Viêt Nam Cach mang thanh niên. 
2) Tham gia sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa 
3) Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin. 

Cách sắp xếp các dữ kiện lịch sử trên theo đúng trình tự thời gian là 

A. 1, 2, 3. 
B. 2, 3, 1. 
C. 1, 3, 2. 
D. 3, 2, 1. 

Câu 5 : Ý không phải là hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý đối với Tây Âu thời hậu kì trung đại ?

A. Làm nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ. 
B. Thúc đẩy sự liên kết kinh tế khu vực ở các nước Á, Phi, Mĩ la tinh. 
C. Thúc đẩy quá trình tan rã của quan hệ phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu. 
D. Mở ra những con đường, vùng đất và dân tộc mới, thị trường thế giới được mở rộng...

Câu 6: Một trong những mục đích chính của thực dân Pháp trong quá trình thực hiện cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929) là
 
A. bù đắp thiệt hại do chiến tranh thế giới I gây ra. 
B. đầu tư phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng ở Đông Dương. 
C. đầu tư phát triển toàn diện nền kinh tế Đông Dương. 
D. hoàn thành việc bình định để thống trị Đông Dương. 

Câu 7: Sự kiện nào dưới đây khẳng định Nguyễn Ái Quốc hoàn toàn tin tưởng đi theo con đường cách mạng vô sản? 

A. Tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa. 
B. Tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản. 
C. Bỏ phiếu tán thành Quốc tế cộng sản, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. 
D. Đọc bản Sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin. 

Câu 8: Từ năm 1960 đến năm 1973 tình hình kinh tế Nhật Bản như thế nào? 

A. Phát triển xen lẫn suy thoái 
B. Cơ bản được phục hồi 
C. Phát triển thần kì 
D. Có bước phát triển nhanh 

Câu 9: Vì sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương, thực dân Pháp rất hạn chế phát triển công nghiệp nặng? 

A. Để phục vụ nhu cầu công nghiệp chính quốc. 
B. Do phải đầu tư vốn nhiều vào nông nghiệp. 
C. Nhằm thâu tóm quyền lực vào tay người Pháp. 
D. Để cột chặt nền kinh tế Việt Nam vào kinh tế Pháp. 

Câu 10: Thỏa thuận nào sau đây của hội nghị Ianta (2/1945) đã tạo điều kiện cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam? 

A. thỏa thuận mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc Chủ nghĩa phát xít Đức và Nhật Bản. 
B. thỏa thuận thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 
C. thỏa thuận về việc Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á. 
D. các nước Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng truyền thống của các nước Phương Tây. 

Câu 11: Điểm giống nhau cơ bản trong chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ và của thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX là: 

A. Đều thực hiện chế độ cai trị trực tiếp, chia để trị, mua chuộc tầng lớp phong kiến 
B. Đều thực hiện chính sách giáo dục bắt buộc phục vụ cuộc khai thác 
C. Khơi sâu sự cách biệt về tôn giáo, đẳng cấp trong xã hội 
D. Thực hiện chế độ cai trị gián tiếp thông qua bộ máy chính quyền tay sai 

Câu 12: Việc “Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức” được kí kết (11-1972) có ý nghĩa như thế nào? 

A. Chấm dứt tình trạng Chiến tranh lạnh ở châu Âu. 
B. Làm cho tình hình châu Âu bớt căng thẳng. 
C. Đánh dấu sự tái thống nhất của nước Đức. 
D. Chấm dứt sự đối đầu giữa hai phe ở châu Âu 

Câu 13: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX thất bại chủ yếu do 

A. thực dân Pháp được sự giúp đỡ của nhiều nước tư bản 
B. triều đình nhà Nguyễn thiếu quyết tâm kháng chiến 
C. triều đình nhà Nguyễn không phối hợp với nhân dân 
D. triều đình nhà Nguyễn không đứng lên kháng chiến 

Câu 14: Yếu tố khách quan thúc đẩy sự ra đời của tổ chức ASEAN là 

A. mong muốn duy trì hòa bình và ổn định khu vực. 
B. các nước Đông Nam Á gặp khó khăn trong xây dựng và phát triển đất nước. 
C. nhu cầu phát triển kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á. 
D. những tổ chức hợp tác mang tính khu vực trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều 

Câu 15: Trong thời kì cận đại, cuộc cách mạng tư sản nào được coi là triệt để và điển hình nhất? 

A. Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII.
B. Cách mạng tư sản Pháp 1789. 
C. Cách mạng Nga 1905-1907 
D. Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ cuối thế kỉ XVIII. 

Câu 16: Việc mở rộng thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra lâu dài và đầy trở ngại chủ yếu là do 

A. các nước thực hiện những chiến lược phát triển kinh tế khác nhau 
B. có nhiều khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia dân tộc 
C. nguyên tắc hoạt động của (ASEAN) không phù hợp với một số nước 
D. tác động của chiến tranh lạnh và cục diện hai cực hai phe 

Câu 17: Một trong những tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai là 

A. Thúc đẩy các nước tư bản hòa hoãn với các nước xã hội chủ nghĩa 
B. Thúc đẩy Mỹ phải chấm dứt tình trạng chiến tranh lạnh với Liên Xô 
C. Góp phần hình thành các liên minh kinh tế quân sự khu vực 
D. Góp phần làm xói mòn và tan rã trật tự thế giới hai cực Ian ta 

Câu 18: Mục tiêu lớn nhất của Nhật Bản muốn vươn đến từ năm 1991 đến năm 2000?
 
A. Là một cường quốc về công nghệ, kinh tế. 
B. Là một cường quôc về quân sự và chính trị. 
C. Là một cường quốc về kinh tế và quân sự. 
D. Là cường quốc tế về kinh tế, chính trị.  

Câu 19: Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc với cách mạng Việt Nam trong những năm 1919- 1925 là: 

A. Tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam - con đường đi theo cách mạng vô sản 
B. Truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin về Việt Nam 
C. Thành lập “Hội Liên hiệp thuộc địa” ở Pari, sáng lập báo “Người cùng khổ”.
D. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

Câu 20: Trong cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại, “mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. Khoa học gắn liền với kĩ thuật, khoa học đi trước mở đường cho kĩ thuật. Đến lượt mình, kĩ thuật lại đi trước mở đường cho sản xuất”. 

(Nguồn: Sách giáo khoa, Lịch sử 12, NXB. Giáo dục, trang 66).

Đoạn trích trên đã chứng tỏ: 

A. khoa học-kĩ thuật có mối quan hệ rất chặt chẽ. 
B. khoa học có vai trò quan trọng đối với đời sống. 
C. khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 
D. khoa học là nguồn gốc của kĩ thuật. 

Câu 21: Trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh để xây dựng sức mạnh thực sự các quôc gia trên thế giới đều tập trung vào 

A. phát triển kinh tế 
B. hội nhập quốc tế 
C. phát triển quốc phòng 
D. ổn định chính trị 

Câu 22: Từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX, một trong những hệ quả quan trọng nhất cuộc cách mạng khoa học công nghệ là: 

A. Tạo ra nhiều loại vũ khí huỷ diệt lớn 
B. Trên thế giới diễn ra xu thế toàn cầu hoá 
C. Tăng năng suất lao động, mức sống và chất lượng cuộc sống 
D. Gây ô nhiễm môi trường 

Câu 23: Điểm giống nhau giữa chiến tranh thế giới thứ nhất và chiến tranh thế giới thứ hai là:
 
A. Chỉ có nước tư bản chủ nghĩa tham chiến 
B. Qui mô của hai cuộc chiến tranh giống nhau 
C. Đều bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa các nước tư bản. 
D. Hậu quả chiến tranh nặng nề như nhau 

Câu 24: Những quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á tuyên bố độc lập vào năm 1945? 

A. Malaixia, Việt Nam, Campuchia. 
B. Inđônêxia, Mianma, Campuchia. 
C. Inđônêxia, Philippin, Lào.
D. Inđônêxia, Việt Nam, Lào. 

Câu 25: Hội nghị nào đã tuyên bố thành lập tổ chức Liên hợp quốc và thông qua Hiến chương Liên hợp quốc sau chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Hội nghị ngoại trưởng Matxcơva (1945) 
B. Hội nghị Xanphranxixcô (1945) 
C. Hòa hội Pari (tháng 2 năm 1947) 
D. Hội nghị Ianta (tháng 2 năm 1945) 

Câu 26: Hãy nối tên gọi của các nước Đông Nam Á thời phong kiến với tên gọi các nước Đông Nam Á ngày nay cho đúng: 

Tên các quốc gia Đông Nam Á thời phong kiến Tên các quốc gia Đông Nam Á ngày nay 

1. Lang Xang 
2. Đại Việt, Chăm-pa 
3. Ăng-co 
4. Mô-giô-pa-hít 

a. Việt Nam 
b. Lào 
c. Campuchia 
d. In-đô-nê-xia 

A. 1b-2a-3c-4d 
B. 1c-2b-3a-4d 
C. 1d-2c-3b-4a 
D. 1a-2b-3c-4d 

Câu 27: Kết quả cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á trong năm 1945 chứng tỏ 

A. Tầng lớp trung gian đóng vai trò nòng cốt 
B. Điều kiện chủ quan giữ vai trò quyết định 
C. Điều kiện khách quan giữ vai trò quyết định 
D. Lực lượng vũ trang giữ vai trò quyết định 

Câu 28: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra đời không dựa vào lý do nào 

A. Muốn hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc đối với khu vực. 
B. Nhu cầu hợp tác phát triển kinh tế sau khi giành được độc lập. 
C. Xu thế khu vực hóa đang diễn ra mạnh mẽ và hiệu quả.
D. Các nước Đông Nam Á muốn đấu tranh với chủ nghĩa thực dân. 

Câu 29: Từ sau chiến thắng Bạch Đằng (938) đến đầu thế kỉ XX, nhân dân ta còn phải tiến hành nhiều cuộc kháng chiến chống quân xâm lược đó là 

A. Hai lần chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên, chống Minh, Xiêm, Thanh và Pháp 
B. Chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên, chống Minh và chống Xiêm, Pháp 
C. Hai lần chống Tống, hai lần chống Mông – Nguyên và chống Minh, Thanh, Xiêm 
D. Hai lần chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên, chống Minh và chống Thanh 

Câu 30: Chủ trương thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam của Phan Bội Châu chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 

A. Duy Tân Minh Trị (Nhật Bản) 
B. Cách mạng Nga 1905-1907 
C. Cải cách của vua Rama V (Xiêm) 
D. Cách mạng Tân Hợi (Trung Quốc) 

Câu 31: Các quốc gia nào sau đây được gọi là các “Con rồng Châu Á”? 

A. Trung Quốc, Đài Loan, Triều Tiên và Hàn Quốc. 
B. Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản và Xingapo. 
C. Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông và Xingapo. 
D. Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và TriềuTiên

Câu 32: Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 được tổ chức ở đâu? 

A. Việt Nam 
B. Trung Quốc 
C. In-đô-nê-xia 
D. Thái Lan 

Câu 33: Cuôc chiên tranh lanh kêt thuc đanh dâu băng sư kiên ? 

A. Cuôc gặp không chính thức giữa Bu-sơ va Gooc-ba-chôp tai đao Manta (12/1989) 
B. Đinh ươc Henxinki năm 1975. 
C. Hiêp đinh hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (SALT-1) 
D. Hiêp ươc vê han chê hê thông phong chông tên lưa (ABM ) năm 1972. 

Câu 34: Yêu tố nào dưới đây tác động tới sự thành bại của nước Mỹ trong nỗ lực vươn lên xác lập trật tự thế giới đơn cực trong giai đoạn sau chiến tranh lạnh 

A. Sự mở rộng không gian địa lý của hệ thống xã hội chủ nghĩa 
B. Sự hình thành của các trung tâm kinh tế Tây Âu và Nhật Bản 
C. Tương quan lực lượng giữa các cường quốc trên thế giới 
D. Sự xuất hiện và ngày càng phát triển của các công ty độc quyền 

Câu 35: Sự kiện đánh dấu sự tan vỡ mối quan hệ đồng minh chống phát xít giữa Mĩ và Liên Xô: 

A. Sự ra đời của khối NATO (4-9-1949) 
B. Sự ra đời của học thuyết “Tơruman” (3-1947) 
C. Sự phân chia đóng quân giữa Mĩ và Liên Xô tại hội nghị Ianta (2-1945) 
D. Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949) 

Câu 36: Hành động nào sau đây thể hiện rõ nhất các nước Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ? 

A. Thành lập nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức. 
B. Tham gia khối quân sự NATO. 
C. Nhận viện trợ của Mĩ. 
D. Trở lại xâm lược thuộc địa. 

Câu 37: Đánh giá nào là đúng đắn nhất khi nhận định về vai trò của giai cấp công nhân đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam? 

A. Là lực lượng cách mạng đông đảo, nắm vai trò lãnh đạo của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. 
B. Là lực lượng xã hội tiên tiến, đại biểu cho quyền lợi của dân tộc, là một động lực và có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng. 
C. Là lực lượng có tinh thần cách mạng triệt để, có sức lôi cuốn nông dân, có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ và có khả năng lãnh đạo cách mạng. 
D. Là lực lượng có trình độ cao nhất, có kỉ luật cao, có khả năng lãnh đạo cách mạng. 

Câu 38: Biến đổi tích cực, quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là: 

A. Nhiều nước có tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh. 
B. Mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác với các nước Đông Bắc Á và Liên minh châu Âu (EU). 
C. Từ các nước thuộc địa hoặc lệ thuộc trở thành các nước độc lập 
D. Sự ra đời tổ chức Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN). 

Câu 39: Nguyễn Ái Quốc đã rút ra bài học nào từ sau sự kiện gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc - xai (1919)? 

A. Quyết tâm đi theo con đường cách mạng vô sản. 
B. Phân biệt rõ bạn - thù của dân tộc. 
C. Phải dựa vào sức mình để tự giải phóng. 
D. Nhận thức rõ bản chất của chủ nghĩa đế quốc. 

Câu 40: Nguyên tắc hoạt động nào của Liên hợp quốc có ý nghĩa nhất để Liên Xô vận dụng nhằm hạn chế sự chi phối của các nước tư bản chủ nghĩa? 

A. chung sống hòa bình và sự nhất trí của 5 cường quốc (Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ, Trung Quốc). 
B. bình đẳng, chủ quyền của các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. 
C. không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. 
D. giải quyết các tranh chấp xung đột quốc tế bằng phương pháp hòa bình. 

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 017 

Xem thêm các đề thi thử THPT Quốc gia khác:

Tin tức liên quan

Tổng hợp đề thi Tốt nghiệp THPT 2023 full các môn 18:26 12/06/2024 Tổng hợp đề thi tốt nghiệp THPT 2023 tất cả các môn gửi đến các sĩ tử - Tài liệu ôn... Đáp án các môn thi THPT năm 2023 các môn trắc nghiệm 18:27 21/06/2024 Tuyển Sinh Số tổng hợp đáp án các môn thi Trắc nghiệm THPT 2023 chính thức của bộ Giáo Dục. Mời... Đề thi chính thức môn Ngữ Văn thi tốt nghiệp THPT 2023 12:09 10/06/2024 Dưới đây sẽ là đề thi chính thức môn Ngữ Văn tốt nghiệp THPT năm 2023. Những thông tin, tức tức... Full 24 mã đề thi chính thức kỳ tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán 16:46 11/06/2024 Ngày 28/06 sẽ là ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với 2 môn Ngữ Văn và Toán... Tổng hợp đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 17:56 09/07/2021 Chiều ngày 7/7, thí sinh cả nước làm bài thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm... Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh Mã đề 412 (Có đáp án) 12:39 08/04/2020 Bộ đề thi thử Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 sẽ được tuyển sinh số cập nhật liên tục... Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh Mã đề 407 (Có đáp án) 16:37 07/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật bộ đề thi thử trong đó có đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh mã...

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. 

Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.

Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.

 
Hợp tác truyền thông
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật