CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 018 (Có đáp án)

Cập nhật: 23/04/2020 icon

Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lịch sử mã đề 018 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề thi để các em nắm được toàn bộ kiến thức chương trình Lịch sử lớp 12.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 018

Câu 1: Nội dung nào dưới đây là tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)? 

A. Chiến tranh phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa các nước đế quốc. 
B. Chính nghĩa thuộc về phe Liên minh. 
C. Chính nghĩa thuộc về phe Hiệp ước. 
D. Chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa. 

Câu 2: Ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quan hệ giữa Liên Xô và Mĩ là 

A. đồng minh. 
B. đối tác. 
C. đối đầu. 
D. hợp tác. 

Câu 3: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tổ chức cách mạng theo khuynh hướng 

A. vô sản. 
B. cải cách. 
C. phong kiến. 
D. dân chủ tư sản. 

Câu 4: Thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX với mục đích chủ yếu là 

A. mở rộng thị trường. 
B. truyền đạo Thiên chúa. 
C. khai hóa văn minh. 
D. biến Việt Nam thành căn cứ quân sự. 

Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2 - 1945)? 

A. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít. 
B. Thành lập khối Đồng minh chống phát xít. 
C. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc. 
D. Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. 

Câu 6: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ thực hiện “Chiến lược toàn cầu” với tham vọng chủ yếu là 

A. làm bá chủ thế giới. 
B. đàn áp phong trào cách mạng thế giới. 
C. ngăn chặn, tiến tới tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa. 
D. khống chế các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ. 

Câu 7: Phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ chống 

A. đế quốc và tư sản. 
B. phong kiến và tay sai. 
C. phong kiến và tư sản. 
D. đế quốc và phong kiến. 

Câu 8: Trước nguy cơ bị các nước phương Tây xâm lược, Xiêm đã thực hiện biện pháp gì để bảo vệ nền độc lập?

A. Dựa vào thế lực của các nước láng giềng. 
B. Quân sự hóa nền kinh tế trong nước. 
C. Chuẩn bị lực lượng quân sự hùng mạnh. 
D. Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo. 

Câu 9: Sau Hiệp ước 1862, triều đình nhà Nguyễn đã hạ lệnh cho Trương Định phải 

A. đầu hàng Pháp. 
B. bãi binh. 
C. kiên quyết chống Pháp. 
D. đàm phán với Pháp. 

Câu 10: Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng là tờ báo 

A. Thanh niên. 
B. Búa liềm. 
C. An Nam trẻ. 
D. Đỏ. 

Câu 11: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 - 1941) chủ trương thành lập 

A. Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương. 
B. Mặt trận Liên Việt. 
C. Mặt trận Việt Minh. 
D. Mặt trận Thống nhất nhân dân Phản đế Đông Dương. 

Câu 12: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) kết thúc với sự thất bại của phe nào? 

A. Đồng minh. 
B. Liên minh. 
C. Phát xít. 
D. Hiệp ước. 

Câu 13: Năm 1921, nước Nga thực hiện chính sách nào? 

A. Chính sách mới. 
B. Chính sách cộng sản thời chiến. 
C. Chính sách kinh tế mới. 
D. Chính sách láng giềng thân thiện. 

Câu 14: Yêu cầu nào dưới đây đặt ra đối với nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á sau khi giành được độc lập? 

A. Hợp tác cùng phát triển. 
B. Phát triển kinh tế độc lập. 
C. Hợp tác chặt chẽ với Liên Xô. 
D. Liên kết chặt chẽ với Mĩ. 

Câu 15: Hội nghị Ianta diễn ra trong bối cảnh Chiến tranh thế giới thứ hai 

A. bắt đầu diễn ra ác liệt. 
B. bước vào giai đoạn kết thúc. 
C. bắt đầu bùng nổ. 
D. đã kết thúc. 

Câu 16: Ý nghĩa quốc tế của sự ra đời nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (1949) là 

A. tăng cường lực lượng của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 
B. đánh dấu chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới. 
C. đánh dấu sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. 
D. đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên thế giới. 

Câu 17: Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đã 

A. thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari. 
B. thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 
C. thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. 
D. triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Câu 18: Từ thập niên 90 của thế kỉ XX, để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, Mĩ đã sử dụng khẩu hiệu gì? 

A. “Tự do - Bình đẳng - Bác ái”. 
B. “Tự do - dân chủ”. 
C. “Thúc đẩy dân chủ”. 
D. “Châu Mĩ của người châu Mĩ”. 

Câu 19: Phong trào nông dân lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX là
 
A. cách mạng Tân Hợi. 
B. khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc. 
C. cuộc vận động Duy tân Mậu Tuất. 
D. phong trào Nghĩa Hòa đoàn. 

Câu 20: Ngành kinh tế nào được thực dân Pháp đầu tư số vốn nhiều nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam (1919 - 1929)? 

A. Thương nghiệp. 
B. Nông nghiệp. 
C. Công nghiệp. 
D. Công nghiệp nhẹ. 

Câu 21: Một trong những tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 

A. thúc đẩy Mĩ phải chấm dứt tình trạng Chiến tranh lạnh với Liên Xô. 
B. góp phần hình thành các liên minh kinh tế - quân sự khu vực. 
C. góp phần làm xói mòn và tan rã trật tự thế giới hai cực Ianta. D. thúc đẩy các nước tư bản hòa hoãn với các nước xã hội chủ nghĩa. 

Câu 22: Đặc điểm bao trùm của lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến đầu năm 1930 là gì? 

A. Khuynh hướng vô sản chiếm ưu thế tuyệt đối trong phong trào yêu nước. 
B. Phát triển tuần tự từ khuynh hướng tư sản chuyển sang khuynh hướng vô sản. 
C. Sau thất bại của khuynh hướng tư sản, khuynh hướng vô sản phát triển mạnh. 
D. Khuynh hướng vô sản và khuynh hướng tư sản cùng phát triển trong phong trào yêu nước. 

Câu 23: Sự ra đời của các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 - 1931 vì

A. giải quyết được vấn đề cơ bản của một cuộc cách mạng xã hội. 
B. hoàn thành mục tiêu đề ra trong Luận cương chính trị tháng 10 - 1930. 
C. là mốc đánh dấu sự tan rã của bộ máy chính quyền thực dân và tay sai. 
D. là hình thức chính quyền nhà nước giống các Xô viết ở nước Nga. 

Câu 24: Hội nghị tháng 11 - 1939 và Hội nghị tháng 5 - 1941 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương có điểm khác biệt về 

A. việc giải quyết quyền lợi ruộng đất cho nông dân. 
B. chủ trương giải quyết vấn đề quyền dân tộc tự quyết. 
C. chủ trương đoàn kết các lực lượng dân tộc. 
D. việc xác định hình thức chính quyền cách mạng. 

Câu 25: Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam được Đảng xác định trong những năm 1939 - 1941 là
 
A. lật đổ chế độ phong kiến, giành ruộng đất cho dân cày. 
B. lật đổ chế độ phản động thuộc địa, cải thiện dân sinh. 
C. đánh đổ các giai cấp bóc lột, giành quyền tự do dân chủ. 
D. đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành độc lập dân tộc. 

Câu 26: Nhận xét nào dưới đây phản ánh đúng về phong trào công nhân Việt Nam (1919 - 1925)? 

A. Hình thức bãi công chưa được sử dụng phổ biến. 
B. Là một bộ phận của phong trào yêu nước. 
C. Là nòng cốt của phong trào dân tộc dân chủ. 
D. Là phong trào đấu tranh duy nhất phát triển mạnh mẽ. 

Câu 27: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam có điểm gì khác so với Luận cương 
chính trị tháng 10 - 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương? 

A. Khẳng định vai trò lãnh đạo thuộc về chính đảng vô sản. 
B. Xác định được công nhân và nông dân là lực lượng cách mạng. 
C. Xác định đúng nhiệm vụ cách mạng là đánh đổ đế quốc. 
D. Đánh giá đúng khả năng chống đế quốc của tư sản dân tộc.

Câu 28: Biến đổi to lớn đầu tiên của các nước Đông Nam Á và châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 

A. các nước đều xây dựng đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn. 
B. các nước đều giành được độc lập. 
C. các nước đều tham gia vào các liên minh kinh tế, chính trị. 
D. các nước đều xây dựng nhà nước theo những con đường khác nhau. 

Câu 29: Vì sao cuộc cải cách của Ra - ma V ở Xiêm được gọi là cách mạng tư sản?
 
A. Có sự tham gia của đông đảo các lực lượng xã hội. 
B. Do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo. 
C. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 
D. Góp phần làm sụp đổ chế độ phong kiến. 

Câu 30: Nguyên nhân quyết định dẫn đến thất bại của các cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Lào và Campuchia cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là gì? 

A. Các cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ, rời rạc. 
B. Thực dân Pháp có tiềm lực mạnh về quân sự. 
C. Thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn và khoa học. 
D. Các cuộc khởi nghĩa chưa có sự chuẩn bị chu đáo. 

Câu 31: Nhận xét nào dưới đây là đúng về nguyên nhân thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX? 

A. Chưa sử dụng nhiều phương pháp đấu tranh. 
B. Không gắn cứu nước với canh tân đất nước. 
C. Thiếu sự lãnh đạo của một giai cấp tiên tiến. 
D. Phong trào còn mang nặng tính tự phát. 

Câu 32: Việc xác định con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, trước hết vì cuộc cách mạng này 

A. đã giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga. 
B. đã giải phóng hoàn toàn giai cấp công nhân và nông dân. 
C. lật đổ được sự thống trị của tư sản và phong kiến. 
D. là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới. 

Câu 33: Kết quả cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á trong năm 1945 chứng tỏ 

A. tầng lớp trung gian đóng vai trò nòng cốt. 
B. lực lượng vũ trang giữ vai trò quyết định. 
C. điều kiện khách quan giữ vai trò quyết định. 
D. điều kiện chủ quan giữ vai trò quyết định. 

Câu 34: Một trong những yếu tố tác động đến sự hình thành trật tự thế giới giai đoạn sau Chiến tranh 
lạnh là 

A. sự phát triển của các lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. 
B. sự xuất hiện và chi phối nền kinh tế thế giới của tư bản tài chính. 
C. sự xuất hiện và ngày càng mở rộng của các công ty độc quyền. 
D. quá trình hình thành các trung tâm kinh tế - tài chính Tây Âu và Nhật Bản. 

Câu 35: Việt Nam có thể học tập được kinh nghiệm gì từ công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978? 

A. Phát triển các ngành nông nhiệp, công nghiệp, dịch vụ. 
B. Lấy cải cách về chính trị làm trọng tâm. 
C. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm. 
D. Cải cách mở cửa phải đi đôi với ngoại giao có điều kiện.
 
Câu 36: Việt Nam có thể học tập kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Ứng dụng các thành tựu khoa học – kĩ thuật. 
B. Nâng cao trình độ, tập trung vốn và lao động. 
C. Nâng cao vai trò của các công ty độc quyền. 
D. Khai thác nguồn tài nguyên từ các nước phụ thuộc. 

Câu 37: Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Mĩ đạt được kết quả nào dưới đây? 

A. Trực tiếp xóa bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc. 
B. Duy trì sự tồn tại và hoạt động của tất cả các tổ chức quân sự. 
C. Duy trì vị trí cường quốc số một thế giới trên mọi lĩnh vực. 
D. Chi phối được nhiều nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ. 

Câu 38: Điểm giống nhau về tình hình Việt Nam và Nhật Bản giữa thế kỉ XIX là 

A. bị các nước đế quốc xâu xé, thống trị. 
B. mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa đang xuất hiện. 
C. chế độ phong kiến khủng hoảng sâu sắc. 
D. chế độ phong kiến đang phát triển. 

Câu 39: Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 - 1931 để lại bài học kinh nghiệm gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945? 

A. Thành lập ở mỗi nước Đông Dương một hình thức mặt trận riêng. 
B. Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền. 
C. Kết hợp các hình thức đấu tranh bí mật, công khai và hợp pháp. 
D. Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng để giành chính quyền. 

Câu 40: Yếu tố nào dưới đây tác động đến việc các nước tư bản ngày càng có xu hướng liên kết kinh tế 
khu vực trong nửa sau thế kỷ XX? 

A. Sự phát triển của cách mạng khoa học kỹ thuật. 
B. Sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc. 
C. Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc. 
D. Chủ nghĩa khủng bố, li khai xuất hiện. 

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 018 

Xem thêm các đề thi thử THPT Quốc gia khác:

Tin tức liên quan

Tổng hợp đề thi Tốt nghiệp THPT 2023 full các môn 18:26 12/06/2024 Tổng hợp đề thi tốt nghiệp THPT 2023 tất cả các môn gửi đến các sĩ tử - Tài liệu ôn... Đáp án các môn thi THPT năm 2023 các môn trắc nghiệm 18:27 21/06/2024 Tuyển Sinh Số tổng hợp đáp án các môn thi Trắc nghiệm THPT 2023 chính thức của bộ Giáo Dục. Mời... Đề thi chính thức môn Ngữ Văn thi tốt nghiệp THPT 2023 12:09 10/06/2024 Dưới đây sẽ là đề thi chính thức môn Ngữ Văn tốt nghiệp THPT năm 2023. Những thông tin, tức tức... Full 24 mã đề thi chính thức kỳ tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán 16:46 11/06/2024 Ngày 28/06 sẽ là ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với 2 môn Ngữ Văn và Toán... Tổng hợp đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 17:56 09/07/2021 Chiều ngày 7/7, thí sinh cả nước làm bài thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm... Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh Mã đề 412 (Có đáp án) 12:39 08/04/2020 Bộ đề thi thử Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 sẽ được tuyển sinh số cập nhật liên tục... Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh Mã đề 407 (Có đáp án) 16:37 07/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật bộ đề thi thử trong đó có đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh mã...

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. 

Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.

Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.

 
Hợp tác truyền thông
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật