CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn GDCD mã đề 01 (Có đáp án)

Cập nhật: 24/04/2020 icon

Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD mã đề 01 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề thi để các em nắm được toàn bộ kiến thức chương trình Giáo dục công dân lớp 12.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn GDCD mã đề 01 

Câu 1. Hệ thống quy tắc xử sự chung do nhà nước xây dựng, ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực của nhà nước là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Quy định.
B. Quy chế.
C. Pháp luật.
D. Quy tắc.

Câu 2. Tính quy phạm phổ biến của pháp luật được hiểu là
A. những qui tắc xự sự chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối vơi tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
B. những qui tắc xự sự chung, được áp dụng một lần đối vơi tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
C. những qui tắc xự sự chung, được áp dụng ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người.
D. những qui tắc xự sự chung, được áp dụng nhiều lần, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Câu 3. Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ 
A. chính trị.    
B. đạo đức.
C. pháp luật.
D. xã hội.

Câu 4. Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì pháp luật
A. cho phép làm. 
B. quy định làm.
C. bắt buộc làm.
D. khuyến khích làm.

Câu 5. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình dựa trên cơ sở nguyên tắc nào sau đây?
A. Dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
B. Tự do, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
C. Công bằng, lắng nghe, kính trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
D. Chia sẻ, đồng thuận, quan tâm lẫn nhau, không phân biệt đối xử.  

Câu 6. Trong trường hợp không còn cha mẹ thì bình đẳng giữa anh, chị, em được thể hiện như thế nào? 
A. Anh chị cả có quyền quyết định mọi việc trong gia đình.
B. Các em được ưu tiên hoàn toàn trong thừa kế tài sản.
C. Chỉ có anh cả mới có nghĩa vụ chăm sóc các em.
D. Anh chị em có nghĩa vụ và quyền đùm bọc, nuôi dưỡng nhau.

Câu 7. Không ai bị bắt nếu không có
A. sự phê chuẩn của ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
B.  sự  chứng kiến của đại diện gia đình  bị can bị cáo.
C. phê chuẩn của Viện kiểm sát trừ phạm tội quả tang.
D. sự đồng ý của các tổ chức xã hội.

Câu 8. Biểu hiện của quyền bất khả xâm phạm về thân thể là
A. trong mọi trường hợp, không ai có thể bị bắt.
B. chỉ được bắt người khi có lệnh bắt người của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trừ trường hợp phạm tội quả tang.
C. Công an được bắt người khi thấy nghi ngờ người đó phạm tội.
D. trong mọi trường hợp, chỉ được bắt người khi có quyết định của Tòa án.

Câu 9. Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc
A. tôn trọng, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
B. phổ thông, công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
C. tôn trọng, bình đẳng, gián tiếp và bỏ phiếu kín.
D. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Câu 10.  Pháp luật quy định quyền sáng tạo của công dân bao gồm
A. quyền tác giả, quyền sơ hữu công nghiệp, quyền hoạy động khoa học.
B. quyền sơ hữu công nghiệp, quyền hoạy động khoa học, công nghệ.
C. quyền tác giả, quyền hoạt động khoa học công nghệ.
D. quyền tác giả, quyền sơ hữu công nghiệp, quyền hoạt động khoa học công nghệ..

Câu 11.  Công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với năng khiếu, sở thích và điều kiện của mình là nội dung
A. quyền được phát triển của công dân.
B. quyền sáng tạo của công dân.
C. quyền tự do của công dân.
D. quyền học tập của công dân.

Câu 12. Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng của công dân thuộc nhóm quyền nào dưới đây?
A. Quyền được sáng tạo.
B. Quyền được học tập.
C. Quyền được phát triển.
D. Quyền tác giả.

Câu 13. Hàng hóa có hai thuộc tính là
A. Giá trị và giá cả
B. Giá trị trao đổi và giá trị sử dụng
C. Giá cả và giá trị sử dụng
D. Giá trị và giá trị sử dụng

Câu 14. Nếu tiền rút khỏi lưu thông và đi vào cất trữ để khi cần thì đem ra mùa hàng là tiền thực hiện chức năng gì dưới đây?
A. Thước đo giá trị
B. Phương tiện lưu thông
C. Phương tiện cất trữ
D. Phương tiện thanh toán

Câu 15. Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở nào dưới đây?
A. Thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra hàng hóa
B. Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa
C. Thời gian cần thiết để sản xuất ra hàng hóa
D. Chi phí để sản xuất ra hàng hóa

Câu 16. Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho
A. Thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội cần thiết
B. Thời gian lao động cá biệt lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết
C. Lao động cá biệt nhỏ hơn lao động xã hội cần thiết
D. Lao động cá biết ít hơn lao động xã hội cần thiết

Câu 17.  Pháp luật thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục nhằm tạo điều kiện để ai cũng được
A.  học hành.
B.  phát triển.
C.  sáng tạo.
D. nghiên cứu khoa học.

Câu 18.  Phát hiện, tìm tòi các hiện tương, sự vật trong tự nhiên và xã hội của con người là hoạt động
A. nghiên cứu khoa học.
B. hưởng thụ đời sống.
C. học tập thường xuyên.
D. phát triển năng khiếu.

Câu 19. Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, pháp luật có vai trò
A . trừng trị nghiêm khắc mọi hành vi xâm hại đến môi trường.
B . bảo vệ có hiệu quả môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
C . bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.
D . bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.

Câu 20. Vì sao nói pháp luật mang bản chất giai cấp?
A. Pháp ‎do nhà nước ban hành phù hợp với y chí của giai cấp cầm quyền.
B. Pháp ‎do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của tất cả mọi người.
C. Pháp luật bắt nguồn từ nhu cầu và lợi ích của nhân dân.
D. Pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.

Câu 21. Pháp luật quy định củng cố quốc phòng, an ninh dân là nhiệm vụ của toàn dân mà nòng cố là lực lượng
A. bộ đội biên phòng.
B. quân đội nhân dân và công an nhân dân.
C. dân quân tự vệ.
D. công an nhân dân và  bộ đội biên phòng.

Câu 22.  Để bảo vệ  tốt tài nguyên rừng nhà nước cần
A. cấm khai thác rừng trong mọi trường hợp.
B. tích clực trồng rừng.
C. xử lý nghiêm  minh tổ chức và cá nhân phá rừng.
D. xây dựng và hoàn thiện pháp luật bảo vệ và phát triển rừng.

Câu 23. Trường hợp nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử?
A.  Người đang thi hành án phạt tù.
B.  Người đang điều trị ở bệnh viện.
C.  Người đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật.
D.  Người đang đi công tác ở biên giới, hải đảo. 

Câu 24.  Pháp luật quy định về điều kiện tự ứng cử vào quốc hội và hội 
đồng  nhân dân các cấp là
A. mọi công dân đủ 18 tuổi kh ông vi phạm pháp luật.
B. mọi công dân đủ 18 tuổi , có năng  lực và  tín nhiệm với cử tri.
C. mọi công dân đủ 21 tuổi , có năng  lực và  tín nhiệm với cử tri.
D. mọi công dân  đủ 21 tuổi , có năng lực và không vi phạm luật.

Câu 25. Việc quy định mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhau thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?
A. Phổ thông.
B. Trực tiếp.
C. Bỏ phiếu kín.
D. Bình đẳng.

Câu 26. Ngoài việc tự ứng cử thì quyền ứng cử của công dân còn được thực hiện bằng con đường nào dưói dây?
A. Tự bầu cử.
B. Được chỉ định.
C. Được giới thiệu.
D. Được đề cử.

Câu 27.  Khẳng định nào dưới đây không đúng về quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội của công dân:
A. Phát huy sức mạnh của toàn dân.
B. Bảo đảm quyền dân chủ của mỗi công dân.
C. Hạn chế quyền lực của đội ngũ cán bộ các cấp.
D. Hạn chế những vấn đề tiêu cực của xã hội.

Câu 28. Công dân có thể thực hiện quyền kinh doanh phù hợp với khả năng, điều kiện của mình là biểu hiện pháp luật có vai trò nào dưới đây?
A. Là phương tiện để nhà nước phát huy quyền lực của mình.
B. Là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội.
C. Là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và nghĩa vụ của mình.
D. Là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích  hợp pháp của mình.

Câu 29.  Anh A khoe với chị B: hôm nay tớ thay mặt gia đình đi họp và biểu quyết mức đóng góp xây dựng đường giao thông. Chị B cười và bảo: quyền quyết định đó thuộc về chủ tịch xã  còn dân thường mình thì không được. Theo em, ai là người có quyền trực tiếp biểu quyết mức đóng góp?
A. Chỉ cán bộ xã.
B. Toàn bộ nhân dân ở xã.
C. Chỉ cán bộ chủ chốt ở xã.
D. Chỉ những người có địa vị ở xã.

Câu 30. Cửa hàng buôn bán đồ điện của ông T đang kinh doanh thì bị cơ quan thuế yêu cầu ngừng hoạt động kinh doanh, vì lý do chưa nộp thuế theo quy định. Trong trường hợp này ông T đã không thực hiện tốt nghĩa vụ gì?
A. Kinh doanh ngành nghề pháp luật cấm.
B. Nộp thuế trong kinh doanh .
C. Gây mất trật tự  an toàn xã hội.
D. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Câu 31. Nhà nước ban hành các qui định pháp luật về ưu đãi thuế cho doanh nghiệp nhằm mục đích khuyến khích doanh nghiệp
A. giúp cho người lao động tăng thu nhập.
B. có khả năng sử dụng nhiều lao động.
C. sản xuất kinh doanh mở rộng qui mô.
D. các chủ thể kinh tế ngày một phát triển làm giàu.

Câu 32. Gia đình anh A và chị B đã sinh hai đứa con gái. Để nối dõi tông đường, nên anh yêu cầu chị B sinh thêm đứa con trai. Vậy anh A đã vi phạm chính sách gì? 
A. Chính sách giải quyết việc làm.
B. Chính sách xóa đói giảm nghèo.
C. Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.
D. Chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân .

Câu 33.  Hiện nay các tỉnh đã hình thành nhiều khu công nghiệp ở nông thôn. Mục đích quan trọng nhất mà Nhà nước ta hướng đến đó là
A. giải quyết việc làm cho người lao động
B. tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh phát triển
C. giúp kinh tế xã hội các tỉnh năng động hơn.
D. sản xuất và cung cấp hàng hóa thuận lợi

Câu 34.  Dựa trên quy định của của pháp luật về quyền sáng tạo, công dân có thể tạo ra nhiều tác phẩm và công trình trong lĩnh vực
A. khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
B. khoa học xã hội và nhân văn,  khoa học kỹ thuật .
C. khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật.
D. khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học kỹ thuật.

Câu 35.  Em Linh là học sinh lớp 11 đã  chế tạo ra được máy diệt muỗi thân thiện với môi trường trong kỳ thi cấp Tỉnh và đạt giải III. Vậy em Linh đã thực hiện quyền gì của công dân?
A. Quyền học tập.
B. Quyền sáng tạo.
C. Quyền phát triển.
D. Quyền tự do.

Câu 36. UBND xã A đã đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí tại trung tâm xã nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và tham gia vào đời sống văn hóa cộng đồng của nhân dân. Điều này góp phần 
A. phát triển đời sống vật chất cho công dân.
B. phát triển đời sống tinh thần cho công dân.
C. chăm sóc sức khỏe cho công dân.
D. tạo điều kiện cho công dân thể hiện năng khiếu.

Câu 37.  Ông A bị gãy chân đang nằm viện. Trong thời gian này lại diễn ra bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Để đảm bảo quyền bầu cử của mình, ông A được
A. hàng xóm  bỏ phiếu thay.
B. cán bộ thôn giúp đỡ mình bỏ phiếu.
C. vợ mình đi bầu.
D. tổ bầu cử mang thùng phiếu đến bệnh viện để ông A tự bỏ phiếu bầu.

Câu 38. Gia đình ông Tám có một đứa con trai tên là Ân, em rất có năng khiếu về ca hát. Gia đình đã tạo điều kiện cho Ân tham gia thi chương trình sô lô cùng Bolero của đài truyền hình Vĩnh Long. Vậy em Ân đã được thực hiện quyền gì?
A. Quyền được sáng tạo.
B. Quyền được phát triển.
C. Quyền được học tập.
D. Quyền tác giả.

Câu 39. Ngày 23/10/ 2015, Công an Đồng Tháp triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn với nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố tham gia. Điều đó đã thể hiện trách nhiệm công an Đồng Tháp trong việc phòng chống
A. vi phạm xã hội.
B. ma túy và mại dâm.
C. ma túy trong xã hội.
D. tệ nạn ma túy và mại dâm.

Câu 40. UBND xã X cho phép công ty ông Y đặt cơ sở sản xuất trên địa bàn của xã. Chất thải của công ty đã gây ô nhiễm môi trường và làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở đó. Để tiếp tục hoạt động sản xuất của mình, công ty Y phải
A. xây dựng hệ thống xử lý chất thải.
B. đóng thuế đầy đủ. 
C. đưa tiền cho người dân để họ không kiện.
D. tiếp tục thực hiện sản xuất kinh doanh.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn GDCD mã đề 01 

Tin tức liên quan

Tổng hợp đề thi Tốt nghiệp THPT 2023 full các môn 18:26 12/06/2024 Tổng hợp đề thi tốt nghiệp THPT 2023 tất cả các môn gửi đến các sĩ tử - Tài liệu ôn... Tổng hợp đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 17:56 09/07/2021 Chiều ngày 7/7, thí sinh cả nước làm bài thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm... Đề thi chính thức môn Ngữ Văn thi tốt nghiệp THPT 2023 12:09 10/06/2024 Dưới đây sẽ là đề thi chính thức môn Ngữ Văn tốt nghiệp THPT năm 2023. Những thông tin, tức tức... Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh Mã đề 412 (Có đáp án) 12:39 08/04/2020 Bộ đề thi thử Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 sẽ được tuyển sinh số cập nhật liên tục... Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh Mã đề 407 (Có đáp án) 16:37 07/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật bộ đề thi thử trong đó có đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh mã... Đáp án môn Toán kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023 mới nhất (Tham khảo) 09:31 28/06/2023 Chuyên trang thông tin điện tử Tuyển Sinh Số đã cập nhật nhanh và đầy đủ 24 mã đề thi môn Toán kỳ... Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh Mã đề 416 (Có đáp án) 18:25 08/04/2020 Tuyển sinh số cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh mã đề 416 kèm theo đáp án qua...

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. 

Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.

Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.

 
Hợp tác truyền thông
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật