CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Đáp án môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2011

Cập nhật: 03/03/2020

Tất cả các thí sinh trên cả nước sẽ bước vào môn thi Lịch sử - kỳ thi THPT Quốc gia năm 2011. Theo đó, môn Lịch sử thí sinh sẽ làm bài thi trong khoảng thời gian là 90 phút theo hình thức tự luận.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2011 đối với chương trình giáo dục trung học phổ thông thi 6 môn: Ngữ văn, Vật lí, Sinh học, Địa lí, Toán, Ngoại ngữ. Trong đó, các môn: Ngoại ngữ, Vật lí, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh phải thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.

Đối với giáo dục thường xuyên thi 6 môn: Ngữ văn, Vật lí, Sinh học, Địa lí, Toán, Lịch sử; trong đó, các môn: Vật lí, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm.

Tuyển sinh số sẽ cập nhật đáp án môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2011 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo để thí sinh và phụ huynh cùng theo dõi.

Đáp án:

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu 1: Phân tích nguyên nhân ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành.

- Đất nước bị xâm lược, giải phóng dân tộc là yêu cầu cấp thiết

+ Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, các tầng lớp, giai cấp trong xã hội Việt Nam không chỉ bị bóc lột về kinh tế, mà còn phải chịu nỗi nhục mất nước. Độc lập tự do là khát vọng của cả dân tộc Việt Nam. 

+ Mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam ngày càng sâu sắc, trong đó chủ yếu là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và phản động tay sai. Nhiệm vụ cứu nước được đặt ra vô cùng cấp thiết. 

- Sự khủng hoảng về đường lối đặt ra yêu cầu phải tìm con đường cứu nước mới

+ Cuối thế kỉ XIX, nhiều cuộc khởi nghĩa vũ trang chống Pháp bị đàn áp đẫm máu..., con đường giải phóng dân tộc dưới ngọn cờ phong kiến đã bị thất bại.

+ Đầu thế kỉ XX, các sĩ phu yêu nước tiếp thu trào lưu tư tưởng mới, tiến hành cuộc vận động cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản..., nhưng cũng không thành công. Sự nghiệp giải phóng dân tộc lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối.

- Nguyễn Tất Thành sớm có chí “đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào”

+ Tiếp thu truyền thống yêu nước của gia đình và quê hương, Nguyễn Tất Thành sớm có chí đánh đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào. Người rất khâm phục tinh thần yêu nước của các bậc tiền bối, nhưng không tán thành con đường của họ, nên quyết định tìm con đường cứu nước mới.

+ Được tiếp xúc với văn minh Pháp, Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm thế nào, rồi trở về giúp đồng bào, giải phóng dân tộc.

Câu 2: Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương có những điểm gì khác so với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam? Những vấn đề đó được giải quyết như thế nào trong giai đoạn 1939 – 1945?

- Những điểm khác

+ Về nhiệm vụ cách mạng: Nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất, không đưa ngọn cờ dân tộc lên hàng đầu.

+ Về lực lượng cách mạng: Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của tiểu tư sản; khả năng chống đế quốc và phong kiến của tư sản dân tộc; khả năng lôi kéo một bộ phận trung, tiểu địa chủ chống đế quốc và tay sai.

- Trong giai đoạn 1939 – 1945

+ Về nhiệm vụ cách mạng: Các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 11 – 1939 và tháng 5 – 1941) đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.

+ Về lực lượng cách mạng: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 11 – 1939 chủ trương tập hợp lực lượng các dân tộc, giai cấp, tầng lớp trong Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5 – 1941 chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh, đoàn kết toàn thể dân tộc Việt Nam.

Câu 3: Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975), nhân dân Việt Nam đã căn bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút” bằng thắng lợi nào? Nêu tác động của thắng lợi đó đối với sự phát triển của cách mạng miền Nam.

- Với việc kí kết Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27 – 1 – 1973), nhân dân Việt Nam đã căn bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút”.

- Tác động đối với sự phát triển của cách mạng miền Nam

+ So sánh lực lượng trên chiến trường miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng: Mĩ phải rút quân; quân đội Sài Gòn ngày càng suy yếu; lực lượng cách mạng được tăng cường.

+ Tạo cơ sở pháp lí để đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao, chống âm mưu và hành động mới của Mĩ và chính quyền Sài Gòn.

+ Vùng giải phóng được giữ vững và mở rộng, tạo thế và lực, tiến tới cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)

Câu 4: Khái quát quá trình hình thành và phát triển của tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh từ năm 1951 đến năm 2000.

- Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh là Liên minh châu Âu (EU).

- Năm 1951, sáu nước Tây Âu thành lập “Cộng đồng than – thép châu Âu” (ECSC); đến năm 1957, thành lập “Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu” (URATOM) và “Cộng đồng kinh tế châu Âu” (EEC).

- Năm 1967, ba tổ chức trên được hợp nhất thành “Cộng đồng châu Âu” (EC). Năm 1991, các nước thành viên EC kí Hiệp ước Maxtrích (có hiệu lực từ năm 1993) đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU).

- Các nước thành viên EU hợp tác, liên minh trong nhiều lĩnh vực: kinh tế, tiền tệ, chính trị, đối ngoại và an ninh; bầu một nghị viện chung (Nghị viện châu Âu); sử dụng đồng tiền chung (EURO).

- Năm 1995, bảy nước EU huỷ bỏ sự kiểm soát việc đi lại của công dân các nước này qua biên giới của nhau.

- Đến cuối thập kỉ 90 của thế kỉ XX, EU có 15 nước thành viên, chiếm hơn 1/4 GDP của thế giới.

Câu 4: Tóm tắt sự ra đời của các quốc gia độc lập ở Đông Nam Á trong năm 1945.

- Inđônêxia

+ Ngày 17 – 8 – 1945, sau khi quân phiệt Nhật đầu hàng Đồng minh,  Xucácnô đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố thành lập nước Cộng hoà Inđônêxia. Hưởng ứng Tuyên ngôn Độc lập, nhân dân cả nước nổi dậy giành chính quyền.

+ Ngày 18 – 8 – 1945, Hội nghị của Uỷ ban trù bị độc lập Inđônêxia, thông qua Hiến pháp, bầu Xucácnô làm Tổng thống nước Cộng hoà Inđônêxia.

- Việt Nam  + Tháng 8 – 1945, Đảng và Mặt trận Việt Minh quyết định phát động Tổng khởi nghĩa, thành lập Uỷ ban Dân tộc giải phóng do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Cả dân tộc Việt Nam vùng dậy tổng khởi nghĩa thắng lợi.

+ Ngày 2 – 9 – 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

- Lào  + Tháng 8 – 1945, lợi dụng thời cơ Nhật đầu hàng Đồng minh, nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền.

+ Ngày 12 – 10 – 1945, Chính phủ Lào ra mắt quốc dân và tuyên bố độc lập.  

Tin tức liên quan

Tổng hợp đề thi Tốt nghiệp THPT 2022 tất cả các môn 17:44 27/10/2022 Tuyển Sinh Số tổng hợp đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tất cả các môn nhằm làm nguồn tài liệu... Tổng hợp 24 mã đề thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 16:02 27/10/2022 Tiếng Anh là một môn thi ngoại ngữ được nhiều thí sinh quan tâm nhất trong kỳ thi THPT năm 2022.... Tổng hợp 24 mã đề thi môn Vật lí trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 16:35 27/10/2022 Vật lí là một môn thi nằm trong tổ hợp Khoa học tự nhiên, với hình thức thi trắc nghiệm 40 câu... Tổng hợp 24 mã đề thi môn Hóa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 10:52 27/10/2022 Tuyển sinh số tổng hợp các mã đề thi môn Hóa học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để thầy cô... Tổng hợp 24 mã đề thi môn GDCD trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 16:02 26/10/2022 Tuyển sinh số tổng hợp tất cả các mã đề thi môn GDCD trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để... Tổng hợp 24 mã đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 11:15 26/10/2022 Tuyển sinh số đã tổng hợp 24 mã đề thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm dưới đây để các... Tổng hợp đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 17:56 09/07/2021 Chiều ngày 7/7, thí sinh cả nước làm bài thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm...

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh chính thức từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. 

Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường
- Thông tin do các trường cung cấp

Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.

 
Hợp tác truyền thông
  • 0889964368
  • tuyensinhso.com@gmail.com
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật