CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Tổng hợp các từ vựng cần nhớ trong SGK Tiếng Anh lớp 12

Cập nhật: 16/11/2022 icon

Tuyển sinh số xin gửi tới các thí sinh toàn bộ từ vựng cần nắm được trong chương trình SGK Tiếng Anh lớp 12 dưới đây để tiện theo dõi và học tập. 

Like và Theo dõi Fanpage Tuyển sinh số (https://www.facebook.com/tuyensinhso/để cập nhật thêm nhiều tin tức tuyển sinh, tài liệu ôn thi học kì, ôn thi THPT quốc gia và được tư vấn tuyển sinh miễn phí.

UNIT 1. LIFE STORIES

STT Từ vựng Phiên âm Loại từ Nghĩa
1 achievement /əˈtʃiːvmənt/ (n) thành tích, thành tựu
2 anonymous /əˈnɒnɪməs/ (a) ẩn danh, giấu tên
3 dedication /ˌdedɪˈkeɪʃn/ (n) sự cống hiến, hiến dâng, tận tụy
4 diagnose /ˈdaɪəɡnəʊz/ (v) chẩn đoán (bệnh)
5 distinguished /dɪˈstɪŋɡwɪʃt/ (a) kiệt xuất, lỗi lạc
6 figure /ˈfɪɡə(r)/ (n) nhân vật
7 generosity /ˌdʒenəˈrɒsəti/ (n) sự rộng lượng, tính hào phóng
8 hospitalisation /ˌhɒspɪtəlaɪˈzeɪʃn/ (n) sự nhập viện, đưa vào bệnh viện
9 perseverance /ˌpɜːsɪˈvɪərəns/ (n) tính kiên trì, sự bền chí
10 prosthetic leg /prɒsˈθetɪk leɡ/ (n) chân giả
11 reputation /ˌrepjuˈteɪʃn/ (n) danh tiếng
12 respectable /rɪˈspektəbl/ (a) đáng kính, đứng đắn
13 Talented /ˈtæləntɪd/ (a) có tài năng, có năng khiếu
14 waver /ˈweɪvə(r)/ (v) dao động, phân vân

UNIT 2. URBANISATION

1  agricultural /ˌæɡrɪˈkʌltʃərəl/ (a) thuộc về nông nghiệp
2  centralise /ˈsentrəlaɪz/ (v) tập trung
3  cost – effective /ˌkɒst ɪˈfektɪv/ (a) hiệu quả, xứng đáng với chi phí
4  counter – urbanisation /ˌkaʊntə ˌɜːbənaɪˈzeɪʃn/ (n) phản đô thị hóa, dãn dân
5  densely populated /ˈdensli ˈpɒpjuleɪtɪd/   dân cư đông đúc/ mật độ dân số cao
6  discrimination /dɪˌskrɪmɪˈneɪʃn/ (n) sự phân biệt đối xử
7 double /ˈdʌbl/ (v) tăng gấp đôi
8  downmarket /ˌdaʊnˈmɑːkɪt/ (a) giá rẻ, bình dân
9  down-to-earth /ˌdaʊn tu ˈɜːθ/ (a) thực tế/ sát thực tế
10  energy-saving /ˈenədʒi ˈseɪvɪŋ/ (a) tiết kiệm năng lượng
11  expand /ɪnˌdʌstriəlaɪˈzeɪʃn/ (v) mở rộng
12  industrialisation /ɪkˈspænd/ (n) sự công nghiệp hóa
13  interest-free /ˌɪntrəst ˈfriː/ (a) không tính lãi/ không lãi suất
14  kind-hearted /ˌkaɪnd ˈhɑːtɪd/ (a) tử tế, tốt bụng
15  long-lasting /ˌlɒŋ ˈlɑːstɪŋ/ (a) kéo dài, diễn ra trong thời gian dài
16  migrate /maɪˈɡreɪt/ (v) di cư
17  mindset /ˈmaɪndset/ (n) định kiến
18  overload (none) (v) làm cho quá tải
19  sanitation /ˌsænɪˈteɪʃn/ (n) vệ sinh
20  self-motivated /ˌself ˈməʊtɪveɪtɪd/ (a) tự tạo động lực cho bản thân
21  slum /slʌm/ (n) nhà ổ chuột
22  switch off /swɪtʃ ɒf/ (v) ngừng, thôi không chú ý đến nữa
23  time-consuming /ˈtaɪm kənsjuːmɪŋ/ (a) tốn thời gian
24  thought-provoking /ˈθɔːt prəvəʊkɪŋ/ (a) đáng để suy nghĩ
25  unemployment /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/ (n) tình trạng thất nghiệp
26  upmarket /ˌʌpˈmɑːkɪt/ (a) đắt tiền, xa xỉ
27  urbanisation /ˌɜːbənaɪˈzeɪʃn/ (n) đô thị hóa
28  weather-beaten /ˈweðə biːtn/ (a) dãi dầu sương gió
29  well-established /ˌwel ɪˈstæblɪʃt/ (a) được hình thành từ lâu, có tiếng tăm
30  worldwide /ˈwɜːldwaɪd/ (adv) trên phạm vi toàn cầu

UNIT 3. THE GREEN MOVEMENT

1 asthma /ˈæsmə/ (n) bệnh hen, bệnh suyễn
2 biomass /ˈbaɪəʊmæs/ (n) nguyên liệu tự nhiên từ động vật/ thực vật ; sinh khối
3 bronchitis /brɒŋˈkaɪtɪs/ (n) bệnh viêm phế quản
4 clutter /ˈklʌtə(r)/ (n) tình trạng bừa bộn, lộn xộn
5 combustion /kəmˈbʌstʃən/ (n) sự đốt cháy
6 conservation /ˌkɒnsəˈveɪʃn/ (n) sự bảo tồn
7 deplete /dɪˈpliːt/ (v) rút hết, làm cạn kiệt
8 dispose of /dɪˈspəʊz əv/ (v) vứt bỏ
9 geothermal /ˌdʒiːəʊˈθɜːml/ (a) (thuộc) địa nhiệt
10 habitat /ˈhæbɪtæt/ (n) môi trường sống
11 lifestyle /ˈlaɪfstaɪl/ (n) phong cách sống
12 mildew /ˈmɪldjuː/ (n) nấm mốc
13 mould /məʊld/ (n) mốc, meo
14 organic /ɔːˈɡænɪk/ (a) không dùng chất nhân tạo, hữu cơ
15 pathway /ˈpɑːθweɪ/ (n) đường mòn, lối nhỏ
16 preservation /ˌprezəˈveɪʃn/ (n) sự giữ gìn
17 promote /prəˈməʊt/ (v) thúc đẩy, phát triển
18 purification /ˌpjʊərɪfɪˈkeɪʃn/ (n) sự làm sạch, sự tinh chế
19 replenish /rɪˈplenɪʃ/ (v) làm đầy lại, bổ sung
20 soot /sʊt/ (n) bồ hóng, nhọ nồi
21 sustainability /səˌsteɪnəˈbɪləti/ (n) việc sử dụng năng lượng tự nhiên, sản phẩm không gây hại môi trường, bền vững

UNIT 4. THE MASS MEDIA

1 addicted /əˈdɪktɪd/ (a) nghiện
2 advent /ˈædvent/ (n) sự đến/ tới sự kiện quan trọng
3 app ( = application) /ˌæplɪˈkeɪʃn/ (n) ứng dụng
4 attitude /ˈætɪtjuːd/ (n) thái độ, quan điểm
5 connect /kəˈnekt/ (v) kết nối
6 cyberbullying /ˈsaɪbəbʊliɪŋ/ (n) khủng bố qua mạng Internet
7 documentary /ˌdɒkjuˈmentri/ (n) phim tài liệu
8 dominant /ˈdɒmɪnənt/ (a) thống trị, có ưu thế hơn
9 drama /ˈdrɑːmə/ (n) kịch, tuồng
10 efficient /ɪˈfɪʃnt/ (a) có hiệu quả
11 emerge /iˈmɜːdʒ/ (v) vượt trội, nổi bật, nổi lên
12 fivefold /ˈfaɪvfəʊld/ (adj/adv) gấp 5 lần
13 GPS ( Global Positioning System)   hệ thống định vị toàn cầu
14 leaflet /ˈliːflət/ (n) tờ rơi, tờ in rời
15 mass /mæs/ (n) số nhiều, số đông, đại chúng
16 media /ˈmiːdiə/ (n) ( số nhiều của medium) phương tiện
17 microblogging /ˈmaɪkrəʊblɒɡɪŋ/ (n) việc (cá nhân) thường xuyên gửi các tin nhắn/ hình ảnh/ video lên mạng xã hội để cộng đồng mạng biết được các hoạt động của người đăng tin
18 pie chart /ˈpaɪ tʃɑːt/   biểu đồ tròn
19 social networking /ˌsəʊʃl ˈnetwɜːkɪŋ/   mạng xã hội
20 subscribe /səbˈskraɪb/ (v) đặt mua dài hạn
21 tablet PC /ˌtæblət ˌpiː ˈsiː/   máy tính bảng
22 the mass media     truyền thông đại chúng
23 tie in /taɪ/ (v) gắn với
24 website /ˈwebsaɪt/ (n) vị trí web, điểm mạng, cổng thông tin điện tử

UNIT 5. CULTURAL IDENTITY

1 assimilate /əˈsɪməleɪt/ (v) đồng hóa
2 assimilation /əˌsɪməˈleɪʃn/ (n) sự đồng hóa
3 attire /əˈtaɪə(r)/ (n) quần áo, trang phục
4 blind man’s buff .   trò chơi bịt mắt bắt dê
5 cultural identity /ˈkʌltʃərəl aɪˈdentəti/   bản sắc văn hóa
6 cultural practices /ˈkʌltʃərəl ˈpræktɪs/   các hoạt động văn hóa, tập quán văn hóa
7 custom /ˈkʌstəm/ (n) phong tục, tập quán
8 diversity /daɪˈvɜːsəti/ (n) tính đa dạng
9 flock /flɒk/ (v) lũ lượt kéo đến
10 maintain /meɪnˈteɪn/ (v) bảo vệ, duy trì
11 martial spirit /ˈmɑːʃl ˈspɪrɪt/ n.phr tin thần thượng võ
12 multicultural /ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/ (a) đa văn hóa
13 national custome /ˌnæʃnəl ˈkɒstjuːm/   trang phục dân tộc
14 national pride /ˌnæʃnəl praɪd/   lòng tự hào dân tộc
15 Solidarity /ˌsɒlɪˈdærəti/ (n) sự đoàn kết, tình đoàn kết
16 unify /ˈjuːnɪfaɪ/ (v) thống nhất
17 unique /juˈniːk/ (a) độc lập, duy nhất, chỉ có 1
18  unite /juˈnaɪt/ (v) đoàn kết
19 worship /ˈwɜːʃɪp/ (v) tôn kính, thờ cúng

UNIT 6. ENDANGERED SPECIES

1 biodiversity /ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsəti/ (n) đa dạng sinh học
2 conservation /ˌkɒnsəˈveɪʃn/ (n) sự bảo tồn
3 conservation status /ˈsteɪtəs/   tình trạng bảo tồn
4 endangered species /ɪnˈdeɪndʒəd ˈspiːʃiːz/   chủng loài có nguy cơ bị tuyệt chủng
5 evolution /ˌiːvəˈluːʃn/ (n) sự tiến hóa
6 extinct /ɪkˈstɪŋkt/ (a) tuyệt chủng
7 extinction /ɪkˈstɪŋkʃn/ (n) sự tuyệt chủng
8 habitat /ˈhæbɪtæt/ (n) môi trường sống
9 poach /pəʊtʃ/ (v) săn trộm
10 rhino/ rhinoceros /raɪˈnɒsərəs/ (n) hà mã
11 sea turtle /siː ˈtɜːtl/ (n) con rùa biển
12 survive /səˈvaɪv/ (v) sống sót
13 survival /səˈvaɪvl/ (n) sự sống sót
14 trade /treɪd/ (n) mua bán
15 vulnerable /ˈvʌlnərəbl/ (a) dễ bị tổn thương dễ gặp nguy hiểm

UNIT 7. ARTIFICIAL INTELLIGENCE

1 activate /ˈæktɪveɪt/ (v) kích hoạt
2 algorithm /ˈælɡərɪðəm/ (n) thuật toán
3 artificial intelligence /ˌɑːtɪfɪʃl ɪnˈtelɪɡəns/ n.phr trí tuệ nhân tạo
4 automated /ˈɔːtəmeɪtɪd/ (a) tự động
5 call for /kɔːl fɔː(r)/ (v) kêu gọi
6 cyber-attack /ˈsaɪbərətæk/ (n) tấn công mạng
7 exterminate /ɪkˈstɜːmɪneɪt/ (v) tiêu diệt
8  faraway /ˈfɑːrəweɪ/ (a) xa xôi
9  hacker /ˈhækə(r)/ (n) tin tặc
10 implant /ɪmˈplɑːnt/ (v) cấy ghép
11 incredible /ɪnˈkredəbl/ (a) đáng kinh ngạc
12 intervention /ˌɪntəˈvenʃn/ (n) sự can thiệp
13 malfunction /ˌmælˈfʌŋkʃn/ (n) sự trục trặc
14 navigation /ˌnævɪˈɡeɪʃn/ (n) sự đi lại trên biển hoặc trên không
15 overpopulation /ˌəʊvəˌpɒpjuˈleɪʃn/ (n) sự quá tải dân số
16 resurrect /ˌrezəˈrekt/ (v) làm sống lại, phục hồi
17 unbelievable /ˌʌnbɪˈliːvəbl/ (a) khó tin

UNIT 8. THE WORLD OF WORK

1 academic /ˌækəˈdemɪk/ (a) học thuật, giỏi các môn học thuật
2 administrator /ədˈmɪnɪstreɪtə(r)/ (n) nhân viên hành chính
3 align /əˈlaɪn/ (v) tuân theo, phù hợp
4 applicant /ˈæplɪkənt/ (n) người nộp đơn xin việc
5 apply /əˈplaɪ/ (v) nộp đơn, đệ trình
6 apprentice /əˈprentɪs/ (n) thực tập sinh, người học việc
7 approachable /əˈprəʊtʃəbl/ (a) dễ gần, dễ tiếp cận
8 articulate /ɑːˈtɪkjuleɪt/ (a) hoạt ngôn, nói năng lưu loát
9 barista /bəˈriːstə/ (n) nhân viên làm việc trong quán cà phê
10 candidate /ˈkændɪdət/ (n) ứng viên đã qua vòng sơ tuyển
11 cluttered /ˈklʌtəd/ (a) lộn xộn, trông rối mắt
12 compassionate /kəmˈpæʃənət/ (a) thông cảm, cảm thông
13 colleague /ˈkɒliːɡ/ (n) đồng nghiệp
14 covering letter /ˌkʌvərɪŋ ˈletə(r)/   thư xin việc
15 dealership /ˈdiːləʃɪp/ (n) doanh nghiệp, kinh doanh
16 demonstrate /ˈdemənstreɪt/ (v) thể hiện
17 entrepreneur /ˌɒntrəprəˈnɜː(r)/ (n) nhà doanh nghiệp, người khởi nghiệp
18 potential /pəˈtenʃl/ (a) tiềm năng
19 prioritise /praɪˈɒrətaɪz/ (v) sắp xếp công việc hợp lý, ưu tiên việc quan trọng trước
20 probation /prəˈbeɪʃn/ (n) sự thử việc, thời gian thử việc
21 qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃn/ (n) trình độ chuyên môn bằng cấp
22 recruit /rɪˈkruːt/ (v) tuyển dụng
23 relevant /ˈreləvənt/ (a thích hợp, phù hợp
24 shortlist /ˈʃɔːtlɪst/ (v) sơ tuyển
25 specialise /ˈspeʃəlaɪz/ (v) chuyên về lĩnh vực nào đó
26 tailor /ˈteɪlə(r)/ (v) điều chỉnh cho phù hợp
27 trailer /ˈtreɪlə(r)/ (n) xe móc, xe kéo
28 tuition /tjuˈɪʃn/ (n) học phí
29 . unique /juˈniːk/ (a) đặc biệt, khác biệt, độc nhất
30 well-spoken /ˌwel ˈspəʊkən/ (a) nói hay, nói với lời lẽ trau chuốt

UNIT 9. CHOOSING A CAREER

1 advice /ədˈvaɪs/ (n) lời khuyên
2 ambition /æmˈbɪʃn/ (n) hoài bão, khát vọng, tham vọng
3 be in touch with (none)   liên lạc với
4 career (none) (n) nghề, nghề nghiệp, sự nghiệp
5 career adviser (none)   người cố vấn nghề nghiệp
6 come up with /tʌtʃ/   tìm thấy/ nảy ra ( ý tưởng/ giải pháp)
7 cut down on /ˈdɪʃwɒʃə(r)/   cắt giảm ( biên chế, số lượng)
8 dishwasher /ˈdaʊnsaɪd/ (n) người rửa bát đĩa, máy rửa bát đĩa
9 downside (none) (n) mặt trái/ bất lợi
10 drop in on (none)   ghé thăm
11 drop out of /ˈfæsɪneɪtɪŋ/   bỏ ( học, nghề,…)
12 fascinating (none) (a) có sức hấp dẫn hoặc quyến rũ lớn
13 get on with (none)   sống hòa thuận với
14 get to grips with (none)   bắt đầu giải quyết ( một vấn đề khó)
15 keep up with /ˈfɔːwəd/   theo kịp, đuổi kịp
16 look forward to /məˈtʃʊə(r)/   chờ đợi, trông đợi
17 mature /ˈpeɪpəwɜːk/ (a) trưởng thành
18 paperwork /pəˈsjuː/ (n) công việc giấy tờ, văn phòng
19 pursue (none) (v) theo đuổi, tiếp tục
20 put up with /rɪˈwɔːdɪŋ/   chịu đựng
21 rewarding (none) (a) bõ công, đáng công, thỏa đáng
22 run out of /sɪˈkjʊə(r)/   hết, cạn kiệt ( tiền, năng lượng,…)
23 secure /ˈʃædəʊ/ (v) giành được, đạt được
24 shadow /ˈtiːdiəs/ (v) đi theo quan sát ai, thực hành để học việc
25 tedious (none) (a) tẻ nhạt, làm mệt mỏi
26 think back on (none)   nhớ lại
27 workforce /ˈwɜːkfɔːs/ (n) lực lượng lao động

UNIT 10. LIFE LONG LEARNING

1 adequate /ˈædɪkwət/ (a) thỏa đáng, phù hợp
2 e-learning /ˈiː lɜːnɪŋ/ (n) hình thức học trực tuyến
3 employable /ɪmˈplɔɪəbl/ (a) có thể được thuê làm việc
4 facilitate /fəˈsɪlɪteɪt/ (v) tạo điều kiện thuận lợi
0 flexibility /ˌfleksəˈbɪləti/ (n) tính linh động
6 genius /ˈdʒiːniəs/ (n) thiên tài
7 hospitality /ˌhɒspɪˈtæləti/ (n) lòng mến khách
8 initiative /ɪˈnɪʃətɪv/ (n) sáng kiến, tính chủ động trong công việc
9 institution /ˌɪnstɪˈtjuːʃn/ (n) cơ quan tổ chức
10 interaction /ˌɪntərˈækʃn/ (n) sự tương tác
11 lifelong /ˈlaɪflɒŋ/ (a) suốt đời
12 opportunity /ˌɒpəˈtjuːnəti/ (n) cơ hội
13 overwhelming /ˌəʊvəˈwelmɪŋ/ (a) vượt trội
14 pursuit /pəˈsjuːt/ (n) sự theo đuổi
15 self-directed /sef-dəˈrektɪd/ (a) theo định hướng cá nhân
16 self-motivated /ˌself ˈməʊtɪveɪtɪd/ (a) có động lực cá nhân
17 temptation /tempˈteɪʃn/ (n) sự lôi cuốn
18 ultimate /ˈʌltɪmət/ (a) sau cùng, quan trọng nhất
19 voluntarily /ˈvɒləntrəli/ (adv) một cách tự nguyện

 

Xem thêm: 

Jennie

Tin tức liên quan

[THÔNG BÁO] trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn miễn 100% học phí năm 2024 09:49 14/07/2023 Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn công bố thông tin học phí, mã trường, điều kiện xét tuyển... [CĐ Y Khoa Phạm Ngọc Thạch] Chắc suất Cử nhân Y Dược chỉ cần tốt nghiệp THPT 2024 16:14 08/06/2024 Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch đang là địa chỉ đào tạo nhóm ngành Y Dược tại khu vực Tp.... Đáp án chính thức các môn THPT 2022 của Bộ Giáo Dục 19:55 15/07/2022 Đáp án chính thức các môn thi Trắc Nghiệm THPT 2022 từ bộ giáo dục các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh,... Thông tin tuyển sinh 2024 của các trường đào tạo Y Dược 10:37 11/06/2024 ĐH Y Hà Nội đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với một số thay đổi đáng chú ý dưới... Bộ 100+ đề luyện phần ĐỌC HIỂU môn Ngữ Văn ôn thi tốt nghiệp THPT (có đáp án) 11:48 17/02/2023 Đọc hiểu là phần luôn xuất hiện trong đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT các năm qua. Đây là phần khá... Phân tích chuyên sâu các tác phẩm quan trọng Ngữ văn 12, mục tiêu 9+ 15:43 15/06/2023 Tuyển sinh số xin gửi tới các thí sinh bài phân tích chuyên sâu các tác phẩm Ngữ văn quan trọng... Tổng hợp điểm chuẩn theo ngành của các trường ĐH những năm gần đây 16:51 25/04/2024 Xét điểm thi tốt nghiệp THPT vẫn là phương thức được nhiều trường ĐH hiện nay lựa chọn. Điểm...

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. 

Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.

Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.

 
Hợp tác truyền thông
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật