CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Dấu hiệu nhận biết, công thức các thì trong tiếng Anh

Cập nhật: 04/01/2023

Thì là một trong những dạng ngữ pháp quan trọng của Tiếng Anh. Các bạn tham khảo bài viết dưới đây để học và lưu giữ kiến thức về các thì cơ bản trong Tiếng Anh. 

Like và Theo dõi Fanpage Tuyển sinh số (https://www.facebook.com/tuyensinhso/để cập nhật thêm nhiều tin tức tuyển sinh và tài liệu ôn thi học kì, ôn thi THPT quốc gia. 

Full trọn vẹn các thì trong tiếng Anh 

1 – Present Simple – Hiện Tại Đơn

2 – Present Continuous – Hiện Tại Tiếp Diễn

3 – Present Perfect – Hiện Tại Hoàn Thành

4 – Present Perfect Continuous – Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn

5 – Simple Past – Quá Khứ Đơn

6 – Past Continous – Quá Khứ Tiếp Diễn

7 – Past Perfect – Quá Khứ Hoàn Thành

8 – Past Perfect Continous – Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn

9 – Simple Future – Tương Lai Đơn

10 – Future Continuous – Thì Tương Lai Tiếp Diễn

11 – Future Perfect – Thì Tương Lai Hoàn Thành

12 – Future Perfect Continuous – Thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn

Công thức và cách nhận biết các thì cơ bản 

1. Present Simple – Hiện Tại Đơn

=> Để diễn tả 1 sự việc diễn ra trong 1 thời gian dài hoặc sở thích ở hiện tại

=> Diễn tả 1 sự việc lặp đi lặp lại đã thành thói quen ở hiện tại hoặc năng lực của con người

=> Diễn tả 1 hiện tượng luôn luôn đúng, chân lí, sự thật hiển nhiên

=> Diễn tả một kế hoạch sắp xếp trước trong tương lai hoặc thời khóa biểu, đặc biệt dùng với các động từ di chuyển

Động từ thường To be
Khẳng định  S + V/V (s,es) + O
V: I, you, we, they, danh từ số nhiều
V(s,es): He, she, it, danh từ số ít, danh từ không đếm được
S + To be + N/Adj
To be:
Am: I
Is: He, she, it, danh từ số ít, danh từ không đếm được
Are: You, we, they, danh từ số nhiều
Phủ định S + don’t/doesn’t + V (inf) + O
Don’t: I, you, we, they, danh từ số nhiều
Doesn’t: He, she, it, danh từ số ít
S + To be + not + N/Adj
Is not = isn’t
Are not = aren’t
Nghi vấn Do/Does + S + V + O?
Trả lời: Yes, S + do/does
No, S + don’t/doesn’t
To be + S + N/Adj?
Trả lời: Yes, S + To be
No, S + To be not
Câu hỏi (Wh_Q) Wh_Q + do/does + S + V + O?
Trả lời: Dùng câu khẳng định
Wh_Q + To be + S + N/Adj?
Trả lời: Dùng câu khẳng định

Dấu hiệu nhận biết: Xuất hiện các từ Always, Often, Usually, Frequently, Occationally, Rarely, Never, Sometimes, Regularly....

Ví dụ: Mary often goes to school by bicycle.

2. Present Continuous – Hiện Tại Tiếp Diễn

=> Để đề cập đến một hành động đang xảy ra

Khẳng định Phủ định Nghi vấn Câu hỏi Wh_Q
S + To be + V-ing + O S + To be + Not + V-ing + O To be + S+ V-ing + O?
Trả lời: Yes, S + To be No, S + To be + Not
Wh_Q + To be + S + V-ing?
Trả lời: Dùng câu khẳng định

Dấu hiệu nhận biết: Xuất hiện các từ Right now, At the moment, At this moment, At present, Câu thức mệnh lệnh (Look!, Listen!)

Ví dụ: The children are playing football now

Quy tắc cấu tạo V-ing: 

 • Thông thường => động từ + ing. (ví dụ: stand => standing)
 • Kết thúc bằng E => động từ bỏ E và + ing. (ví dụ: write => writing)
 • Động từ 1 âm tiết kết thúc bằng 1 phụ âm, trước nó là 1 nguyên âm => nhân đôi phụ âm cuối và + ing. (ví dụ: swim => swimming)
 • Động từ 2 âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, kết thúc bằng 1 phụ âm, trước nó là 1 nguyên âm => nhân đôi phụ âm cuối và + ing. (ví dụ: pre’fer => preferring)

3. Present Perfect – Hiện Tại Hoàn Thành

=> Diễn tả 1 sự việc đã xảy ra ở quá khứ nhưng kết quả của nó vẫn liên quan đến hiện tại

=> Diễn tả 1 hành động thường xuyên làm trong quá khứ và vẫn tiếp tục đến hiện tại

=> Thường sử dụng mệnh đề với “since” khi 1 sự việc bắt đầu trong quá khứ

=> Nói về kinh nghiệm đã từng trải qua

=> Diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng lại rất quan trọng ở thời điểm nói

=> Thường sử dụng phân từ 2 của “be” khi ai đó vừa tới nơi nào đó và đã quay trở lại

=> Thường dùng hiện tại hoàn thành với trạng ngữ chỉ thời gian để nói về thời gian gần đây: just, only just, recently

Khẳng định Phủ định Nghi Vấn Câu hỏi Wh_Q
S + have/ has + V3 + O
V3: Past Participle – Phân từ hai
S + have/ has + Not + V3 + O
Have not = haven’t: I, you, we, they, danh từ đếm được
Has, Has not = hasn’t: he, she, it, danh từ không đếm được 
Have/Has + S + V3 + O?
Trả lời: Yes, S + have/has
No, S + have/has + not
Wh_Q + have/has + S + V3?
Trả lời: Dùng câu khẳng định

Dấu hiệu nhận biết: Xuất hiện các từ Already, Just, Recently, Lately, Not…yet, Ever, Never, Still, Several times, Up to now, Many times, So far, Never before....

Ví dụ: They’ve been married for nearly fifty years

4. Simple Past – Quá Khứ Đơn

=> Diễn tả 1 hành động, sự việc đã xảy ra trong quá khứ, không liên quan đến hiện tại và tương lai.

=> Sử dụng trong câu điều kiện If, đưa ra giả thuyết và câu mong ước

=> Có thể sử dụng quá khứ đơn ở hiện tại khi muốn thể hiện sự lịch thiệp.

Động từ thường To be
Khẳng định S + V-ed / V bqt-qk + O
Vbpt-qk: Động từ bất quy tắc, quá khứ
S + To be + N/Adj
Was: I, he, she, it, danh từ số ít, danh từ không đếm được
Were: You, we, they, danh từ số nhiều
Phủ định S + Didn’t + V (inf)+ O S + To be + Not + N/Adj
Was not = wasn’t
Were not = weren’t
Nghi vấn Did + S + V + O?
Trả lời: Yes, S + did No, S + didn’t
To be + S + N/Adj?
Trả lời: Yes, S + To be No, S + To be not
Câu hỏi (Wh_Q) Wh_Q + did + S + V?
Trả lời: Dùng câu khẳng định
Wh_Q + To be + S + N/Adj?
Trả lời: Dùng câu khẳng định

Dấu hiệu nhận biết: Xuất hiện các từ Yesterday, Last (night, week…), weeks ago...

Quy tắc cấu tạo V-ed (Chỉ áp dụng với động từ có quy tắc)

 • Thông thường => động từ+ ED (ví dụ: want => wanted)
 • Kết thúc bằng E => động từ + D (ví dụ: like => liked)
 • Kết thúc bằng phụ âm + Y => đổi thành I + ED (ví dụ: fly => flied)
 • Kết thúc bằng nguyên âm + Y => động từ + ED (ví dụ: play => played)
 • Động từ 1 âm tiết kết thúc bằng 1 phụ âm, trước nó là 1 nguyên âm => nhân đôi phụ âm cuối và + ED (ví dụ: refer => referred) 
 • Động từ 2 âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, kết thúc bằng 1 phụ âm, trước nó là 1 nguyên âm => nhân đôi phụ âm cuối và + ED (ví dụ: prefer => preferred)

Ví dụ: He worked at KFC

5. Past Continous – Quá Khứ Tiếp Diễn

=> Diễn tả 1 sự việc đang xảy ra ở 1 thời điểm xác định trong quá khứ

=> Diễn tả 1 sự việc đang diễn ra ở quá khứ thì 1 sự việc khác cắt ngang

=> Diễn tả 2 hành động đang diễn tả song song tại 1 thời điểm trong quá khứ

Khẳng định Phủ định Nghi vấn Câu hỏi Wh_Q
S + was/were + V-ing + O S + was/were + not + V-ing + O Was/ Were + S + V-ing + O? Wh_Q + was/were + S +V-ing?

Dấu hiệu nhận biết: Có thời điểm cụ thể trong quá khứ (at 7am yesterday), Mệnh đề While + quá khứ tiếp diễn...

Ví dụ: They were meeting secretly after school

6. Past Perfect – Quá Khứ Hoàn Thành

=> Diễn tả 1 hành động, sự việc đã xảy ra và hoàn thành trước 1 thời điểm hoặc 1 sự việc khác ở quá khứ

Khẳng định Phủ định Nghi vấn Câu hỏi Wh_Q
S + had + V3 + O S + had + not + V3 + O Had + S + V3 + O? Wh_Q + had + S + V3?

Dấu hiệu nhận biết: By/until + thời gian trong quá khứ, Before + thời gian trong quá khứ, After + mệnh đề quá khứ, As soon as, By the time, When, Already, Just...

Ví dụ: I had done all my homework before 9 p.m yesterday

7. Simple Future – Tương Lai Đơn

=> Khi bạn đoán (predict, guess), dùng will hoặc be going to

=> Khi có dự định trước, dùng be going to

=> Diễn tả sự tình nguyện hoặc sự sẵn sàng, dùng will

Will/Shall To be going to
Khẳng định S + shall/will + V + O S + to be + going to + V + O
Phủ định S + shall/will + Not + V + O S + to be + not + going to + V + O
Nghi vấn Will/ Shall + S + V + O? To be + S + going to + V + O?
Câu hỏi Wh_Q Wh_Q + will/shall + S + V? Wh_Q + To be + S + going to + V?
Cách sử dụng
 • Diễn tả việc sẽ xảy ra trong tương lai mà không sắp xếp, dự định trước.
 • Đề nghị được làm việc gì đó.
 • Hứa làm 1 việc gì đó.
 • Yêu cầu ai đó làm việc gì.
 • Đồng ý, từ chối làm việc gì.
 • Diễn tả việc sắp xảy ra ở tương lai gần.
 • Diễn tả dự định sẽ làm 1 việc gì đó trong tương lai.
 • Dự đoán việc sẽ xảy ra ở tương lai dựa vào dấu hiệu ở hiện tại.

Dấu hiệu nhận biết: Xuất hiện các từ Tonight, Tomorrow, Next (day, week, month, year), Later, Soon...

Ví dụ: I think the United will win the game

8. Future Continuous – Thì Tương Lai Tiếp Diễn

=> Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai

=> Dùng để diễn tả một hành động, một sự việc đang xảy ra thì một hành động, sự việc khác xen vào trong tương lai

=> Trong những câu không phải về tương lai nhưng chúng ta có thể sử dụng thì tương lai tiếp diễn để nói về những gì chúng ta giả định đang xảy ra tại thời điểm này.

Khẳng định Phủ định Nghi vấn Câu hỏi Wh_Q
S + shall/will + be + V_ing+ O S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O Shall/will +S+ be + V_ing+ O? Wh_Q + shall/will + be + S + V-ing?

Dấu hiệu nhận biết: Xuất hiện các cụm từ in the future, Next time/year/week, Soon, At this time/ At this moment + thời gian trong tương lai, At + giờ cụ thể + thời gian trong tương lai...

Ví dụ: Don’t ring at 8 o’clock. I’ll be watching “Who Wants to be a Millionaire”

9. Future Perfect – Thì Tương Lai Hoàn Thành

=> Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai

=> Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một hành động hay sự việc khác trong tương lai

Khẳng định Phủ định Nghi vấn Câu hỏi Wh_Q
S + shall/will + have/has + V3 + O S + shall/will + not + have/has + V3 + O Shall/Will + S + have/has + V3 + O? Wh_Q + shall/will + have/has + S + V3 + O?

Dấu hiệu nhận biết: Xuất hiện các cụm từ By the time, Prior to the time, By + thời gian trong tương lai, By the end of + thời gian trong tương lai, Before + thời gian trong tương lai

Ví dụ: In 5 years time I’ll have finished university

Xem thêm: 

Jennie

Tin tức liên quan

[THÔNG BÁO] trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn miễn 100% học phí năm 2023 09:49 14/07/2023 Trường cao đẳng y dược sài gòn công bố thông tin học phí, mã trường, điều kiện xét tuyển... Cách quản lý tiền, tiết kiệm tiền cho sinh viên năm nhất 10:27 30/09/2022 Lên ĐH, các sinh viên đa phần được được cho một khoản tiền để chi tiêu trong tháng. Tuy nhiên,... Bộ trưởng GD&ĐT mong ĐBQH nêu rõ ai, ở đâu bớt kiến thức trên lớp để dạy thêm 11:42 21/11/2023 Tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội về kết quả giám sát kiến nghị của cử tri ngày 20/11, Bộ... Nhiều sinh viên vỡ mộng học IT ra trường lương 40 - 50 triệu đồng/tháng 16:49 11/11/2023 Ngành IT hiện nay có nhiều triển vọng, thuộc top những ngành mang lại thu nhập cao, nhưng không... 7 lời khuyên dành cho sinh viên năm nhất để không phí 4-5 năm ĐH 11:35 03/12/2021 Để tuổi xuân không trôi qua vô ích, hãy nhớ kỹ những lời khuyên này nhé sinh viên năm... 2.000 sinh viên tốt nghiệp giỏi và xuất sắc nhưng chỉ 100 người thực chất 18:03 06/11/2023 Tại hội thảo Giáo dục 2023, một đại diện Tập đoàn Viettel đề nghị các trường ĐH xem lại chính... 9 trường ĐH đạt doanh thu nghìn tỷ, cao nhất là một trường với 1.758 tỷ đồng 17:27 04/11/2023 Trong số các trường ĐH đã công khai thông tin tài chính năm 2022 trên trang web, có nhiều trường...

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. 

Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.

Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.

 
Hợp tác truyền thông
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật