CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Dấu hiệu nhận biết, công thức các thì trong tiếng Anh

Cập nhật: 04/01/2023 icon

Thì là một trong những dạng ngữ pháp quan trọng của Tiếng Anh. Các bạn tham khảo bài viết dưới đây để học và lưu giữ kiến thức về các thì cơ bản trong Tiếng Anh. 

Like và Theo dõi Fanpage Tuyển sinh số (https://www.facebook.com/tuyensinhso/để cập nhật thêm nhiều tin tức tuyển sinh và tài liệu ôn thi học kì, ôn thi THPT quốc gia. 

Full trọn vẹn các thì trong tiếng Anh 

1 – Present Simple – Hiện Tại Đơn

2 – Present Continuous – Hiện Tại Tiếp Diễn

3 – Present Perfect – Hiện Tại Hoàn Thành

4 – Present Perfect Continuous – Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn

5 – Simple Past – Quá Khứ Đơn

6 – Past Continous – Quá Khứ Tiếp Diễn

7 – Past Perfect – Quá Khứ Hoàn Thành

8 – Past Perfect Continous – Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn

9 – Simple Future – Tương Lai Đơn

10 – Future Continuous – Thì Tương Lai Tiếp Diễn

11 – Future Perfect – Thì Tương Lai Hoàn Thành

12 – Future Perfect Continuous – Thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn

Công thức và cách nhận biết các thì cơ bản 

1. Present Simple – Hiện Tại Đơn

=> Để diễn tả 1 sự việc diễn ra trong 1 thời gian dài hoặc sở thích ở hiện tại

=> Diễn tả 1 sự việc lặp đi lặp lại đã thành thói quen ở hiện tại hoặc năng lực của con người

=> Diễn tả 1 hiện tượng luôn luôn đúng, chân lí, sự thật hiển nhiên

=> Diễn tả một kế hoạch sắp xếp trước trong tương lai hoặc thời khóa biểu, đặc biệt dùng với các động từ di chuyển

Động từ thường To be
Khẳng định  S + V/V (s,es) + O
V: I, you, we, they, danh từ số nhiều
V(s,es): He, she, it, danh từ số ít, danh từ không đếm được
S + To be + N/Adj
To be:
Am: I
Is: He, she, it, danh từ số ít, danh từ không đếm được
Are: You, we, they, danh từ số nhiều
Phủ định S + don’t/doesn’t + V (inf) + O
Don’t: I, you, we, they, danh từ số nhiều
Doesn’t: He, she, it, danh từ số ít
S + To be + not + N/Adj
Is not = isn’t
Are not = aren’t
Nghi vấn Do/Does + S + V + O?
Trả lời: Yes, S + do/does
No, S + don’t/doesn’t
To be + S + N/Adj?
Trả lời: Yes, S + To be
No, S + To be not
Câu hỏi (Wh_Q) Wh_Q + do/does + S + V + O?
Trả lời: Dùng câu khẳng định
Wh_Q + To be + S + N/Adj?
Trả lời: Dùng câu khẳng định

Dấu hiệu nhận biết: Xuất hiện các từ Always, Often, Usually, Frequently, Occationally, Rarely, Never, Sometimes, Regularly....

Ví dụ: Mary often goes to school by bicycle.

2. Present Continuous – Hiện Tại Tiếp Diễn

=> Để đề cập đến một hành động đang xảy ra

Khẳng định Phủ định Nghi vấn Câu hỏi Wh_Q
S + To be + V-ing + O S + To be + Not + V-ing + O To be + S+ V-ing + O?
Trả lời: Yes, S + To be No, S + To be + Not
Wh_Q + To be + S + V-ing?
Trả lời: Dùng câu khẳng định

Dấu hiệu nhận biết: Xuất hiện các từ Right now, At the moment, At this moment, At present, Câu thức mệnh lệnh (Look!, Listen!)

Ví dụ: The children are playing football now

Quy tắc cấu tạo V-ing: 

 • Thông thường => động từ + ing. (ví dụ: stand => standing)
 • Kết thúc bằng E => động từ bỏ E và + ing. (ví dụ: write => writing)
 • Động từ 1 âm tiết kết thúc bằng 1 phụ âm, trước nó là 1 nguyên âm => nhân đôi phụ âm cuối và + ing. (ví dụ: swim => swimming)
 • Động từ 2 âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, kết thúc bằng 1 phụ âm, trước nó là 1 nguyên âm => nhân đôi phụ âm cuối và + ing. (ví dụ: pre’fer => preferring)

3. Present Perfect – Hiện Tại Hoàn Thành

=> Diễn tả 1 sự việc đã xảy ra ở quá khứ nhưng kết quả của nó vẫn liên quan đến hiện tại

=> Diễn tả 1 hành động thường xuyên làm trong quá khứ và vẫn tiếp tục đến hiện tại

=> Thường sử dụng mệnh đề với “since” khi 1 sự việc bắt đầu trong quá khứ

=> Nói về kinh nghiệm đã từng trải qua

=> Diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng lại rất quan trọng ở thời điểm nói

=> Thường sử dụng phân từ 2 của “be” khi ai đó vừa tới nơi nào đó và đã quay trở lại

=> Thường dùng hiện tại hoàn thành với trạng ngữ chỉ thời gian để nói về thời gian gần đây: just, only just, recently

Khẳng định Phủ định Nghi Vấn Câu hỏi Wh_Q
S + have/ has + V3 + O
V3: Past Participle – Phân từ hai
S + have/ has + Not + V3 + O
Have not = haven’t: I, you, we, they, danh từ đếm được
Has, Has not = hasn’t: he, she, it, danh từ không đếm được 
Have/Has + S + V3 + O?
Trả lời: Yes, S + have/has
No, S + have/has + not
Wh_Q + have/has + S + V3?
Trả lời: Dùng câu khẳng định

Dấu hiệu nhận biết: Xuất hiện các từ Already, Just, Recently, Lately, Not…yet, Ever, Never, Still, Several times, Up to now, Many times, So far, Never before....

Ví dụ: They’ve been married for nearly fifty years

4. Simple Past – Quá Khứ Đơn

=> Diễn tả 1 hành động, sự việc đã xảy ra trong quá khứ, không liên quan đến hiện tại và tương lai.

=> Sử dụng trong câu điều kiện If, đưa ra giả thuyết và câu mong ước

=> Có thể sử dụng quá khứ đơn ở hiện tại khi muốn thể hiện sự lịch thiệp.

Động từ thường To be
Khẳng định S + V-ed / V bqt-qk + O
Vbpt-qk: Động từ bất quy tắc, quá khứ
S + To be + N/Adj
Was: I, he, she, it, danh từ số ít, danh từ không đếm được
Were: You, we, they, danh từ số nhiều
Phủ định S + Didn’t + V (inf)+ O S + To be + Not + N/Adj
Was not = wasn’t
Were not = weren’t
Nghi vấn Did + S + V + O?
Trả lời: Yes, S + did No, S + didn’t
To be + S + N/Adj?
Trả lời: Yes, S + To be No, S + To be not
Câu hỏi (Wh_Q) Wh_Q + did + S + V?
Trả lời: Dùng câu khẳng định
Wh_Q + To be + S + N/Adj?
Trả lời: Dùng câu khẳng định

Dấu hiệu nhận biết: Xuất hiện các từ Yesterday, Last (night, week…), weeks ago...

Quy tắc cấu tạo V-ed (Chỉ áp dụng với động từ có quy tắc)

 • Thông thường => động từ+ ED (ví dụ: want => wanted)
 • Kết thúc bằng E => động từ + D (ví dụ: like => liked)
 • Kết thúc bằng phụ âm + Y => đổi thành I + ED (ví dụ: fly => flied)
 • Kết thúc bằng nguyên âm + Y => động từ + ED (ví dụ: play => played)
 • Động từ 1 âm tiết kết thúc bằng 1 phụ âm, trước nó là 1 nguyên âm => nhân đôi phụ âm cuối và + ED (ví dụ: refer => referred) 
 • Động từ 2 âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, kết thúc bằng 1 phụ âm, trước nó là 1 nguyên âm => nhân đôi phụ âm cuối và + ED (ví dụ: prefer => preferred)

Ví dụ: He worked at KFC

5. Past Continous – Quá Khứ Tiếp Diễn

=> Diễn tả 1 sự việc đang xảy ra ở 1 thời điểm xác định trong quá khứ

=> Diễn tả 1 sự việc đang diễn ra ở quá khứ thì 1 sự việc khác cắt ngang

=> Diễn tả 2 hành động đang diễn tả song song tại 1 thời điểm trong quá khứ

Khẳng định Phủ định Nghi vấn Câu hỏi Wh_Q
S + was/were + V-ing + O S + was/were + not + V-ing + O Was/ Were + S + V-ing + O? Wh_Q + was/were + S +V-ing?

Dấu hiệu nhận biết: Có thời điểm cụ thể trong quá khứ (at 7am yesterday), Mệnh đề While + quá khứ tiếp diễn...

Ví dụ: They were meeting secretly after school

6. Past Perfect – Quá Khứ Hoàn Thành

=> Diễn tả 1 hành động, sự việc đã xảy ra và hoàn thành trước 1 thời điểm hoặc 1 sự việc khác ở quá khứ

Khẳng định Phủ định Nghi vấn Câu hỏi Wh_Q
S + had + V3 + O S + had + not + V3 + O Had + S + V3 + O? Wh_Q + had + S + V3?

Dấu hiệu nhận biết: By/until + thời gian trong quá khứ, Before + thời gian trong quá khứ, After + mệnh đề quá khứ, As soon as, By the time, When, Already, Just...

Ví dụ: I had done all my homework before 9 p.m yesterday

7. Simple Future – Tương Lai Đơn

=> Khi bạn đoán (predict, guess), dùng will hoặc be going to

=> Khi có dự định trước, dùng be going to

=> Diễn tả sự tình nguyện hoặc sự sẵn sàng, dùng will

Will/Shall To be going to
Khẳng định S + shall/will + V + O S + to be + going to + V + O
Phủ định S + shall/will + Not + V + O S + to be + not + going to + V + O
Nghi vấn Will/ Shall + S + V + O? To be + S + going to + V + O?
Câu hỏi Wh_Q Wh_Q + will/shall + S + V? Wh_Q + To be + S + going to + V?
Cách sử dụng
 • Diễn tả việc sẽ xảy ra trong tương lai mà không sắp xếp, dự định trước.
 • Đề nghị được làm việc gì đó.
 • Hứa làm 1 việc gì đó.
 • Yêu cầu ai đó làm việc gì.
 • Đồng ý, từ chối làm việc gì.
 • Diễn tả việc sắp xảy ra ở tương lai gần.
 • Diễn tả dự định sẽ làm 1 việc gì đó trong tương lai.
 • Dự đoán việc sẽ xảy ra ở tương lai dựa vào dấu hiệu ở hiện tại.

Dấu hiệu nhận biết: Xuất hiện các từ Tonight, Tomorrow, Next (day, week, month, year), Later, Soon...

Ví dụ: I think the United will win the game

8. Future Continuous – Thì Tương Lai Tiếp Diễn

=> Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai

=> Dùng để diễn tả một hành động, một sự việc đang xảy ra thì một hành động, sự việc khác xen vào trong tương lai

=> Trong những câu không phải về tương lai nhưng chúng ta có thể sử dụng thì tương lai tiếp diễn để nói về những gì chúng ta giả định đang xảy ra tại thời điểm này.

Khẳng định Phủ định Nghi vấn Câu hỏi Wh_Q
S + shall/will + be + V_ing+ O S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O Shall/will +S+ be + V_ing+ O? Wh_Q + shall/will + be + S + V-ing?

Dấu hiệu nhận biết: Xuất hiện các cụm từ in the future, Next time/year/week, Soon, At this time/ At this moment + thời gian trong tương lai, At + giờ cụ thể + thời gian trong tương lai...

Ví dụ: Don’t ring at 8 o’clock. I’ll be watching “Who Wants to be a Millionaire”

9. Future Perfect – Thì Tương Lai Hoàn Thành

=> Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai

=> Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một hành động hay sự việc khác trong tương lai

Khẳng định Phủ định Nghi vấn Câu hỏi Wh_Q
S + shall/will + have/has + V3 + O S + shall/will + not + have/has + V3 + O Shall/Will + S + have/has + V3 + O? Wh_Q + shall/will + have/has + S + V3 + O?

Dấu hiệu nhận biết: Xuất hiện các cụm từ By the time, Prior to the time, By + thời gian trong tương lai, By the end of + thời gian trong tương lai, Before + thời gian trong tương lai

Ví dụ: In 5 years time I’ll have finished university

Xem thêm: 

Jennie

Tin tức liên quan

[THÔNG BÁO] trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn miễn 100% học phí năm 2024 09:49 14/07/2023 Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn công bố thông tin học phí, mã trường, điều kiện xét tuyển... Danh sách các trường nhận xét tuyển học bạ trong tháng 5/2024 15:39 08/05/2024 Trong tháng 5/2024, nhiều trường ĐH đã nhận hồ sơ xét tuyển học bạ. Thí sinh lưu ý các mốc thời... Bộ GD&ĐT lưu ý 10 nội dung quan trọng với thí sinh xét tuyển Đại học năm 2024 15:54 04/05/2024 Bộ GD&ĐT vừa ban hành công văn hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục... Hướng dẫn chi tiết cách điền Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT 2024 11:40 24/04/2024 Hướng dẫn chi tiết thí sinh cách viết phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT 2024 để tránh... Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 trực tuyến 12:17 29/03/2024 Bài viết hướng dẫn chi tiết cách đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến năm... Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Toán của các trường (có đáp án) 17:14 17/04/2024 Tuyển sinh số xin gửi tới các thí sinh bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Tiếng Anh của các... Danh sách các trường Đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ đợt 1 năm 2024 11:28 20/04/2024 Nhiều trường Đại học đã công bố điểm chuẩn xét học bạ đợt 1. Có trường lấy điểm tổ hợp 3 môn chỉ...

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ trên cả nước. 

Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
- Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
- Thông tin từ website của các trường;
- Thông tin do các trường cung cấp.

Giấy phép số 698/GP - TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.

 
Hợp tác truyền thông
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật